Skrbni pregledi podjetja

Izvajamo temeljite in strokovne skrbne preglede, tako s finančnega, kot pravnega in komercialnega vidika.

Skrbni pregled podjetja pomeni analizo poslovanja podjetja ter oceno tekočih in prihodnjih tveganj. S skrbnim pregledom želimo dobiti čim bolj natančno sliko o poslovanju podjetja, saj želimo vedeti točno, kaj kupujemo in obenem identificirati tveganja zaradi preteklega poslovanja.

Razumevanje podrobnosti je ključ pred izvedbo investicije

Namen skrbnega pregleda je, da skušamo preprečiti morebitna negativna presenečenja po nakupu ali investiciji v določeno podjetje. Skrbni pregled podjetja razkrije pravna, davčna, finančna, operativna in druga tveganja. Na podlagi skrbnega pregleda se običajno izvede dokončno vrednotenje podjetja ter strukturira transakcijo.

Poznamo različne vrste skrbnih pregledov, kot so finančni, davčni, pravni, operativni, tehnološki in komercialni. Z naše strani izvajamo predvsem finančni, pravni in komercialni skrbni pregled.

Pravni skrbni pregled podjetja

Namen pravnega skrbnega pregleda je pridobiti jasno razumevanje pravnega položaja podjetja, tveganj, priložnosti in morebitnih težav, ki bi lahko vplivale na vrednost podjetja ali uspeh transakcije. Pravni skrbni pregled najpogosteje zajema analizo:

 • 1. Pregled korporativne dokumentacije

  Analiza družbene pogodbe, ustanovitvenih aktov, sklepov organov podjetja in drugih korporativnih dokumentov.

 • 2. Preverjanje lastništva in upravljanja

  Preverjanje lastniške strukture podjetja, upravljavcev in nadzornikov, z namenom ugotovitve morebitne konflikte interesov ali druge težave. Prav tako pregled obremenitev premoženja z zastavnimi pogodbami, hipotekami in drugimi obremenitvami.

 • 3. Pregled poslovnih pogodb

  Pregled ključnih poslovnih pogodb, kot so dobaviteljske, prodajne in najemne pogodbe, da bi ugotovili morebitne obveznosti ali tveganj.

 • 4. Preverjanje intelektualne lastnine

  Pregled patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic in drugih intelektualnih lastnin, z namenom ocenitve njihove vrednost in morebitnih tveganj.

 • 5. Pregled delovnopravne dokumentacije

  Preučevanje delovnih pogodb, kolektivnih pogodb, politik zaposlovanja in drugih delovnopravnih zadev, da bi ugotovili morebitne obveznosti ali tveganja.

 • 6. Preverjanje skladnosti s predpisi

  Preverjanje, ali podjetje izpolnjuje vse zahtevane pravne predpise, standarde in zakonodajo, vključno z varstvom okolja, konkurenčnim pravom in varstvom potrošnikov.

 • 7. Drugo

  Dokumenti vezani na nepremičnine, kot so najemna razmerja, obremenitve in podobno, sodni postopki ipd.

Iščete strokovnjake za pravni skrbni pregled?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Finančni skrbni pregled podjetja

Namen finančnega skrbnega pregleda je pridobiti jasno razumevanje finančnega položaja podjetja, tveganj, priložnosti in morebitnih težav, ki bi lahko vplivale na vrednost podjetja ali uspeh transakcije.

Finančni skrbni pregled običajno zajema naslednja področja:

 • 1. Pregled finančnih izkazov

  Analiza bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala, da bi razumeli finančno zdravje podjetja in ugotovili morebitne nepravilnosti ali skrite težave.

 • 2. Analiza finančnih kazalcev

  Primerjava finančnih kazalcev podjetja s panogo in konkurenti, z namenom ugotovitve njegove učinkovitosti, donosnosti in finančne stabilnosti.

 • 3. Analiza upravljanja obratnega kapitala

  Analiza strategije in učinkovitosti upravljanje z obveznostmi, zalogami, terjatvami ter denarnimi sredstvi.

 • 4. Preverjanje sredstev in obveznosti

  Finančni direktor vam bo pomagal optimizirati poslovanje tako, da bo vedno na voljo dovolj denarja. Optimiziran bo vaš obratni kapital (zaloge, terjatve, denar na računu, obveznosti), s čimer bo poslovanje vašega podjetja nemoteno.

 • 5. Pregled davčne situacije

  Natančen pregled sredstev in obveznosti podjetja, da bi ocenili njihovo vrednost in morebitna tveganja, povezana z njimi.

 • 6. Ocena denarnih tokov

  Preverjanje davčnih obveznosti podjetja, morebitnih neplačanih davkov, davčnih sporov ali drugih davčnih tveganj.

 • 7. Preverjanje skladnosti s predpisi

  Analiza denarnih tokov podjetja, z namenom ugotovitve njegove sposobnosti generiranja denarja, izpolnjevanja obveznosti in financiranja rasti.

 • 8. Ocena tveganj in priložnosti

  Preverjanje, ali podjetje izpolnjuje vse zahtevane finančne predpise, standarde in zakonodajo.

Skrbni pregled lahko zajema več področij in kategorij znotraj posameznega področja za različne časovne roke, na željo naročnika.

Iščete zaupanja vrednega partnerja za izvedbo finančnega skrbnega pregleda?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Komercialni skrbni pregled podjetja

Komercialni skrbni pregled zajema temeljito analizo ekonomske in poslovne situacije podjetja, vključno z njegovimi poslovnimi operacijami, tržno pozicijo, ključnimi strankami, dobavitelji in drugimi deležniki.

Komercialni skrbni pregled običajno zajema naslednja področja:

 • 1. Strategija in poslovni načrt

  Analiza poslovnega modela, strategij, poslovnih procesov, proizvodnih kapacitet in tehnologij ter poslovnih načrtov in ciljev podjetja.

 • 2. Analiza tržne pozicije

  Poglobljena analiza trga, na katerem podjetje deluje, vključno s konkurenco, tržnim deležem, tržnimi trendi in potencialom za rast.

 • 3. Pregled strank in dobaviteljev

  Analiza glavnih strank in dobaviteljev, njihovih pogodb in poslovnih razmerij, da bi ugotovili morebitna tveganja in odvisnosti.

 • 4. Pregled prodajne uspešnosti

  Analiza finančnih izkazov, prihodkov, stroškov, marž, dobičkonosnosti in drugih ključnih finančnih kazalnikov, ki kažejo komercialno uspešnost in potencial podjetja.

 • 5. Pregled kadrov in organizacijske strukture

  Analiza organizacijske strukture, vključno z zaposlenimi, njihovimi kompetencami, zadovoljstvom in zadrževanjem kadrov.

 • 6. Preverjanje skladnosti z industrijskimi standardi

  Preverjanje, ali podjetje izpolnjuje vse zahtevane industrijske standarde in predpise, vključno z zagotavljanjem kakovosti, varnosti in zdravja na delovnem mestu.

 • 7. Druga komercialna področja

  Dokumenti povezani z aktivnostmi podjetja, kot so licenčni sporazumi, patentne prijave, partnerstva in strateški dogovori, združitve in prevzemi ipd.

Iščete zaupanja vrednega partnerja za izvedbo komercialnega skrbnega pregleda?

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Imate vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v roku enega delovnega dne.

Kontaktni obrazec
Luka Gubo Izvršni direktor [email protected]
Branko Železnik Vodja prodaje [email protected]
Rok Pirnat Živec Vodja podpore strankam [email protected]