Vse objave

Delnica: NLB – Vse, kar morate vedeti

NLB Delnica
Kategorije Delnice

Delnica Nove ljubljanske bankle d. d. (NLB) je poleg Krkine in Petrolove delnice ena izmed najbolj popularnih in prometnih delnic na Ljubljanski borzi. Na tej spletni strani boste našli vse, kar morate vedeti o delnici NLBR.

NLB delnica: Tečaj in vrednost

Vrednost delnice NLB lahko spremljate na Ljubljanski ali Londonski borzi. Spodaj dodajamo izpis gibanja tečaja iz aplikacije Koyfin.

V nadaljevanju pa se nahajajo vse podrobnosti.

Vsebina objave

Kratka predstavitev podjetja NLB

NLB d.d., ustanovljena leta 1994, je ena izmed vodilnih finančnih institucij v Jugovzhodni Evropi s sedežem v Sloveniji, ki ponuja celovite bančne storitve svojim strankam že vrsto let.

Njene ključne dejavnosti zajemajo bančne storitve za fizične in pravne osebe, upravljanje s premoženjem, investicijsko bančništvo ter finančno svetovanje. NLB je zavezana k visokim standardom kakovosti storitev, inovacijam ter trajnostnemu razvoju.

1. Glavne dejavnosti in izdelki

Skupino NLB poleg matičnega podjetja NLB d.d. sestavlja še 6 hčerinskih družb. Skupina v vseh svojih družbah uporablja univerzalen bančni model in na 6 izmed 7 trgov, na katerih so prisotni, presega 10-odstotni tržni delež (merjeno glede na bilančno vsoto).

NLB svoje poslovanje deli na sledeče produktne skupine:

 • Komercialno bančništvo,
 • korporativno in investicijsko bančništvo,
 • finančno svetovanje in
 • upravljanje premoženja.

NLB se nenehno prilagaja spreminjajočim se potrebam strank in trga, pri čemer v podjetju dajejo še poseben pomen digitalni transformaciji in inovativnim rešitvam.

Poleg tradicionalnih bančnih storitev NLB aktivno sodeluje tudi pri financiranju trajnostnih projektov in naložbah v skladu z okoljskimi in socialnimi standardi ter standardi vodenja. Banka si prizadeva za trajnostno financiranje ter podpira projekte, ki spodbujajo energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in družbeno odgovorno poslovanje.

NLB se zaveda pomena trajnostnega poslovanja in ima jasno strategijo za prihodnost, ki vključuje nadaljnji razvoj digitalnih storitev, širitev ponudbe finančnih produktov ter trajnostno vodenje poslovanja. S stalnim vlaganjem v inovacije in usposabljanjem zaposlenih NLB ostaja v ospredju bančnega sektorja in ohranja svoj položaj kot vodilna banka v Sloveniji.

2. Prisotnost v regiji

Skupina ima skupno 418 poslovalnic in je s skupno 7.982 zaposlenimi, poleg domačega trga, prisotna še v 5 državah regije Balkana:

 1. Sloveniji,
 2. Bosni in Hercegovini,
 3. Srbiji,
 4. Kosovu,
 5. Severni Makedoniji in
 6. Črni Gori.

Podrobnejša delitev družb NLB Skupine in najpomembnejši podatki njihovega poslovanja so prikazani v spodnji tabeli:

Družba Država Tržni delež po bilančni vsoti Rezultat po davkih (mio EUR) Bilančna vsota (mio EUR) Število aktivnih strank Neto krediti strankam (mio EUR) 
NLB, Ljubljana Slovenija 30,20% 514 16.015 719.708  
NLB Lease&Go, Ljubljana Slovenija 10,10% 283  257 
NLB Skladi, Ljubljana Slovenija 39,60% 2.360   
NLB Banka, Banja Luka Bosna in Hercegovina 20,40% 24 1.041 210.985  
NLB Banka, Sarajevo Bosna in Hercegovina 6,20% 13 917 133.567  
NLB Komercijalna Banka, Beograd Srbija 9,90% 132 5.019 1.060.357  
NLB Lease&Go Leasing, Beograd Srbija 5,10% -1 71  69 
NLB Banka, Priština Kosovo 16,90% 36 1.230 230.418  
NLB Banka, Skopje Severna Makedonija 15,60% 45 1.902 407.635  
NLB Lease&Go, Skopje Severna Makedonija n/a -1 10  
NLB Banka, Podgorica Črna Gora 14,40% 27 971 93.873  

3. Management

Upravo NLB od leta 2016 dalje vodi Blaž Brodnjak. Poleg njega upravo sestavlja še 5 članov, in sicer Antonio Argir, Peter Andreas Burkhardt, Hedvika Usenik, Andrej Lasič in Archibald Kremser.

Nadzorni svet sestavlja 10 članov, člani managementa NLB pa imajo v skupni lasti  0,034 % delnic podjetja.

4. Trajnostni razvoj

Dejavniki ESG so v središču poslovne strategije in poslovnega modela NLB, s čimer si družba prizadeva za trajnostno preoblikovanje gospodarstva in družbe v bolj zeleno, pravično in vključujočo.

Decembra leta 2023 je družba v luči zgoraj zapisanega sprejela celovito trajnostno politiko, skupaj s pravilnikom za usklajeno trajnostno upravljanje v celotni Skupini.

Politika dokazuje zavezanost NLB njihovemu trajnostnemu poslanstvu, ki je vodenje z zgledom, izboljšanje kakovosti življenja ter prispevanje k trajnostnemu gospodarstvu in družbi v okviru 3 trajnostnih stebrov Skupine:

 1. Trajnostno poslovanje,
 2. trajnostno financiranje in
 3. prispevek k družbi.

Ti stebri opredeljujejo in zagotavljajo v prihodnost usmerjena strateška načela, cilje, ključne cilje in ključne kazalnike uspešnosti, pobude ter akcijske načrte v NLB Skupini.

Poleg tega je NLB zmanjšala operativni ogljični odtis leta 2023 v primerjavi z 2022 za 7,6 %.

Po oceni tveganja podjetja Sustainalytics NLB v letu 2023 dosega oceno tveganja ESG 16,0, kar je za 1,7 točke več, kot v letu 2022. To pomeni nizko tveganje in Skupino uvršča med najboljših 13 % vseh bank, ki jih ocenjujejo pri podjetju Sustainalytics.

5. Ključne konkurenčne prednosti

Ključne konkurenčne prednosti podjetja so:

 • Raznovrsten nabor finančnih produktov in storitev,
 • izjemna strokovnost in visoka kakovost,
 • zanesljiva in prilagojena podpora strankam,
 • kontinuirane inovacije v finančnem sektorju,
 • močna nacionalna in regionalna prisotnost in
 • bogate izkušnje in poznavanje lokalnih ter mednarodnih trgov.

6. Največje priložnosti podjetja

Podjetje ima naslednje priložnosti:

 • Nadaljnja rast trga finančnih storitev: S stalno rastjo potreb po finančnih storitvah in spreminjajočimi se potrebami strank se odpirajo nove priložnosti za NLB, da razvije in ponudi inovativne finančne produkte in storitve, ki ustrezajo sodobnim potrebam.
 • Širitev na nove trge: NLB ima možnost širitve na nove geografske trge, bodisi z lastnimi investicijami bodisi skozi partnerske ali akvizicijske strategije. To bi NLB omogočilo dostop do novih strank, diverzifikacijo portfelja in povečanje prihodkov.
 • Trajnostno financiranje: Z naraščajočim povpraševanjem po ekološko trajnostnih naložbah se odpirajo priložnosti za NLB, da razvije in ponudi finančne produkte in storitve, usmerjene v podporo ekološkim in trajnostnim projektom.
 • Partnerstva in sodelovanja v fintech sektorju: Sodelovanje z različnimi fintech podjetji in tehnološkimi inovatorji lahko NLB omogoči hitrejši dostop do novih tehnologij in digitalnih rešitev ter okrepi inovativnost in konkurenčnost podjetja v finančnem sektorju.
 • Digitalizacija in avtomatizacija procesov: Nadaljnja digitalizacija in avtomatizacija procesov lahko NLB omogoči izboljšanje učinkovitosti poslovanja, zmanjšanje stroškov in ponudbo hitrejših in bolj prilagojenih finančnih storitev za stranke.

7. Glavna tveganja

Glavna tveganja povezana s poslovanjem podjetja so sledeča:

 • Nihanja na finančnih trgih (nihanja obrestnih mer, menjalnih tečajev, cen finančnih instrumentov itd.),
 • regulativne spremembe,
 • konkurenca v finančnem sektorju,
 • gospodarska nestabilnost,
 • geopolitična tveganja,
 • kibernetska varnost in tehnološka tveganja ter
 • tveganja likvidnosti in kreditnega portfelja (neustrezno upravljanje s sredstvi in obveznostmi, nepravilno ocenjevanje kreditnega tveganja ter izpostavljenosti itd.).

8. Družbena odgovornost

Podjetje NLB prepoznava svojo družbeno odgovornost in aktivno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v skupnostih, kjer deluje. Podpira različne dobrodelne, izobraževalne in druge družbeno koristne projekte, ki pomembno vplivajo na lokalne skupnosti ter okolje, v katerem deluje.

NLB jasno izraža svojo predanost ESG (okoljskim, družbenim in upravljavskim) dejavnikom, ki postajajo ključen element poslovanja in trajnostnega razvoja v sodobnem poslovnem svetu.

Povzetek letnega poročila 2023

Letno poročilo NLB-ja za leto 2023 (letno poročilo obsega obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023) podrobno izpostavlja strateške usmeritve podjetja in njegove ključne dosežke v letu 2023.

Poročilo razkriva, da je NLB v negotovem poslovnem okolju z vedno večjimi geopolitičnimi napetostmi, nestanovitnimi finančnimi okoliščinami in vse strožjimi regulatornimi zahtevami, zagotovila nadaljevanje uspešnega poslovanja, za katerega so značilni nadzorovano gibanje stroškov, stabilni prihodki in ugodni trendi kakovosti sredstev.

1. Ključni poudarki poslovanja v letu 2023

V letu 2023 je Skupina dosegla 563,3 mio EUR čistega dobička po obdavčitvi in dodatno okrepila tržne deleže na različnih geografskih območjih tako v produktnih linijah, kot tudi v segmentih strank.

NLB se lahko pohvali tudi s številnimi drugimi dosežki v letu 2023, med pomembnejšimi sta zagotovo:

 • Pravna in operativna pripojitev N Banke ter podpis kupoprodajne pogodbe za Summit Leasing Slovenija. Slednja transakcija bo še dodatno okrepila ambicije NLB Skupine v strateško pomembnem segmentu lizinga.
 • Poleg tega so pri NLB lani uspešno sklenili kupoprodajno pogodbo NLB Skladov za prevzem 100-odstotnega deleža v družni Generali Investments AD Skopje.

V letu 2023 se je Skupina osredotočala na izboljšanje uporabniške izkušnje svojih strank ter prepoznavanje in naslavljanje potreb gospodarstev v regiji.

V luči tega so pri NLB:

 • nadgradili mobilno in spletno aplikacijo NLB Klik,
 • mobilno denarnico NLB Pay povezali z Google in Apple Pay ter
 • uvedli rešitev NLB Smart POS za segment mikro in majhnih podjetij.

Pri NLB pa v zadnjem času narašča tudi pomembnost poglabljanja v podatkovno znanost, ki temelji na umetni inteligenci.

Banka je uspešno zaključila tudi svojo prvo izdajo zelenih senior preferred” obveznic v višini 500 mio EUR, s čimer je še dodatno potrdila svojo osredotočenost na trajnostni razvoj. Zapisano pa je še dodatno okrepila objava prvih ciljev glede razogljičenja portfelja NLB Skupine, ki opisujejo prizadevanja banke in napredek pri usklajevanju emisij za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 ali prej.

Dobri poslovni rezultati Skupine v letu 2023 so ustvarili pomembno dodano vrednost za delničarje. NLB je izpolnila svojo zavezo in leta 2023 v 2 tranšah izplačala dividende v višini 110 mio EUR.

V decembru leta 2023 so pri NLB začeli s snovanjem nove srednjeročne poslovne strategije in s tem postavili temelje za uspešno poslovanje in ustvarjanje dodane vrednosti za vse svoje deležnike tudi v prihodnje.

Vse močnejše zaupanje vlagateljev, analitikov in trgov v NLB Skupino pa se že odraža tudi v izboljšanih bonitetnih ocenah.

Na tem mestu pa naj omenimo še to, da se NLB financira tudi preko t.i. podrejenih obveznic, ki se od navadnih obveznic razlikujejo glede statusa poplačila terjatev imetnikov v primeru stečaja izdajatelja.

V primeru stečaja izdajatelja so terjatve podrejenih obveznic pri pravici izplačila namreč podrejene vsem terjatvam navadnih upnikov. Skladno z višjim tveganjem, ki ga prevzema imetnik podrejene obveznice, je po navadi donos podrejene obveznice višji od donosa navadne obveznice istega izdajatelja.

2. Poslovna strategija do leta 2030 

V četrtek 9. maja 2024 so pri NLB-ju organizirali dogodek, na katerem so predstavili novo poslovno strategijo Skupine do leta 2030. Z njo se Skupina NLB na eni strani odziva na spreminjajoče se bančno okolje in prihajajoče izzive ter na drugi naslavlja nove priložnosti. 

Strategija se dotika različnih segmentov poslovanja Skupine NLB. Tako je v segmentu poslovanja s prebivalstvom strateški cilj do leta 2030 biti vodilna banka Jugovzhodne Evrope, povečati število strank na več kot 3 milijone in doseči več kot 80-odstotno digitalno prodornost. 

V segmentu malih in srednje velikih podjetij bo NLB Skupina leta 2030 prav tako vodilna, obenem pa bo imela vodilno vlogo tudi na področju financiranja tranzicije, kjer bo obseg tovrstnih kreditov v letu 2030 znšal 3,2 milijarde EUR. 

Strateški cilj Skupine v segmentu plačevanja je, da do leta 2030 delež mobilnih plačil preseže 80% vseh plačil. Nova strategija posledično daje velik poudarek digitalizaciji in umetni inteligenci. V te namene namerava Skupina NLB v naslednjih 5 letih vložiti med 170 in 200 milijonov EUR. 

Poleg tega nova poslovna strategija Skupine NLB predvideva podvojitev bilančne voste in dobiček v višini milijarde EUR do leta 2030. 

NLB: Finančno poslovanje

Izpostavljamo povzetek finančnega poslovanja Skupine NLB:

Izpostavljene postavke Izkaza poslovnega izida
v tisoč EUR20192020202120222023
Prihodki iz obresti in podobni prihodki364.818355.188477.829569.776993.405
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)246.361309.636307.934530.453627.645
Dobiček iz poslovanja (EBIT)215.397277.921261.406483.063578.413
Čisti poslovni izid201.818272.756247.868457.833563.323
Izpostavljene postavke Bilance stanja
v tisoč EUR20192020202120222023
Sredstva14.174.08819.565.85521.577.49624.160.24025.941.985
Obveznosti12.443.19117.442.81519.361.37321.737.91522.993.995
Kapital1.730.8972.123.0402.216.1232.422.3252.947.990
Razmerje med krediti in depoziti (LTD)65,5%58,8%60,0%65,3%66,2%
Naložbe19.25727.62623.01326.91042.681
Izpostavljene postavke Izkaza denarnih tokov
v tisoč EUR20192020202120222023
Čisti denarni tok iz poslovanja            733.088        1.214.616        1.463.100      (108.705)        1.400.371
Čisti denarni tok iz naložbenja          (248.682)            586.483          (337.338)             (41.190)          (638.294)
Čisti denarni tok iz financiranja               46.075               74.222          (100.503)            467.593            375.435
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov            530.481        1.875.321        1.025.259            317.698        1.137.512
Osnovni kazalniki vrednotenja
 20192020202120222023
P/E                        6,4                        3,4                        6,5                        2,8                        3,1
P/B                        0,7                        0,5                        0,7                        0,5                        0,6
P/S                        3,4                        2,6                        3,2                        2,2                        1,7
Čisti dobiček na delnico v EUR                        9,7                     13,5                     11,8                     22,3                     27,5
ROE11,7%15,4%11,4%19,9%21,0%
ROA1,5%1,8%1,1%1,9%2,2%
Drugi kazalniki, pomembni za investitorje
v tisoč EUR20192020202120222023
Tržna kapitalizacija1.240.000916.0001.524.0001.248.0001.700.000
Prosti denarni tok            713.831        1.186.990        1.440.087–          135.615        1.357.690
Finančni vzvod13,6%11,8%42,1%11,6%8,1%
Skupno število izdanih delnic     20.000.000     20.000.000     20.000.000     20.000.000     20.000.000
Čisti dobiček na delnico v EUR                        9,7                     13,5                     11,8                     22,3                     27,5
Bruto dividenda na delnico v EUR                        7,1                            –                          4,6                        5,0                        5,5
Tečaj delnice konec obdobja v EUR na LJSE                     62,0                     45,8                     76,2                     62,4                     85,0
Dividendna donosnost11,5%0,0%6,0%8,0%6,5%

Vir: letno poročilo 2023

NLB delnica: Borza in simbola – NLB in NLBR

NLB kotira na Ljubljanski borzi, kjer ima delnica okrajšavo (ticker) NLBR in na Londonski borzi, kjer ima delnica trgovalni simbol GDR NLB in 55VX. Tu je pomemben podatek ta, da sveženj 5 GDR predstavlja eno delnico NLB. 

S povprečni dnevnim prometom 290.596 EUR na Ljubljanski borzi, se je lani delnica NLB uvrstila na drugo mesto, tako po prometu kot povprečnemu številu dnevno sklenjenih poslov z delnico.

Ljubljanska borza je v lanskem letu NLB podelila priznanje za delnico leta Prve kotacije, poleg tega pa se je povečalo tudi število analitikov, ki pokrivajo NLB s strani HSBC in PKO BP, NLB pa je prejela tudi prvo kreditno oceno s strani Bank of America, kar nakazuje na povečevanje zanimanja za njeno delnico tudi s strani tujih vlagateljev. 

1. NLB: Formalni podatki o delnici

Kot omenjeno, delnica NLB kotira na Ljubljanski borzi. Poleg oznake NLBR velja omeniti tudi ISIN kodo SI0021117344 in Bloombergovo oznako NLBR SV.

Poleg tega delnica kotira tudi na Londonski borzi, kjer ima delnica ISIN kodi US66980N2036 in US66980N1046 ter trgovalni simbol GDR na Londonski borzi: NLB in 55VX.

2. Največji delničarji

Največji delničarji podjetja NLB na dan 31.12.2023 so bili:

 • Bank of New York Mellon v imenu imetnikov GDR – 53,03%,
 • Republika Slovenija – 25% + 1 delnica in
 • Drugi delničarji – 21,97%.

Kje lahko dobite več informacij o delnici NLB?

Več informacij o delnici NLB lahko dobite na:

Opomba: Informacije, navedene o delničarjih podjetja NLB in kakršnekoli druge informacije, povezane z delnicami in finančnimi rezultati, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo priporočila za nakup, prodajo ali držanje delnic. Vlagatelji bi morali pred sprejemanjem kakršnihkoli investicijskih odločitev opraviti lastno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi svetovalci. Avtor ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube, ki bi lahko nastale kot posledica odločitev na podlagi teh informacij.