Vse objave

Ljubljanska borza – Vse, kar morate vedeti

Trg vrednostnih papirjev v Sloveniji ponuja mnoge priložnosti za domače, pa tudi tuje vlagatelje. Osrednja inštitucija, ko govorimo o vrednostnih papirjih je seveda Ljubljenja borza.

Ljubljanska borza je edini organizirani trg vrednostnih papirjev v Sloveniji. Zagotavlja infrastrukturo za trgovanje, vključno z delnicami, obveznicami in drugimi finančnimi instrumenti.

Ljubljanska borza, čeprav manjša v globalnem merilu, igra pomembno vlogo na slovenskem finančnem trgu, vključno s trgom delnic. Vsak vlagatelj, ki razmišlja o vlaganju na slovenskem trgu, bi moral biti seznanjen z značilnostmi, priložnostmi in tveganji, ki jih slovenski trg vrednostnih papirjev prinaša.

Zato si kot osnovo poglejmo vse ključne informacije, ki jih morate vedeti o Ljubljanski borzi.

Vsebina objave

Osnovni podatki in kratka zgodovina

Ljubljanska borza je delniška družba (d.d.), ki je bila formalno ustanovljena leta 1989. Danes edini delničar (lastnik) Ljubljanske borze je Zagrebačka burza d.d. Ljubljanska borza  je imela konec leta 2022 14 zaposlenih, osnovni kapital podjetja pa je znašal dobrih 1,4 mio EUR.

Spletna stran Ljubljanske borze je www.ljse.si.

Zgodovina Ljubljanske borze je relativno dolga. Prva borza v Ljubljani je bila ustanovljena že leta 1924, torej bo kmalu 100-letnica prve borze. Po drugi svetovni vojni je bila njena dejavnost prekinjena in ponovno je zaživela šele v letu 1989, ko je bila tudi formalno ustavljanja.

V svoji zgodnji zgodovini se je borza nahajala v stavbi, kjer je danes Filharmonija, danes pa se nahaja nasproti Bavarskega dvora, na Slovenski cesti 56. Od takrat pa do danes je Ljubljanska borza postala sodobna institucija, ki nudi elektronsko trgovanje in deluje v skladu z mednarodnimi borznimi standardi.

Čeprav je Ljubljanska borza bistveno manjša v primerjavi z večino drugih borz, je vseeno tesno povezana z globalnimi finančnimi trgi, sploh pa s hrvaško borzo, saj imata obe borzi istega lastnika.

Tržna kapitalizacija Ljubljanske borze je v zadnjih nekaj letih stabilna in znaša okoli 8 mrd EUR za lastniške instrumente in 37 mrd EUR za dolžniške instrumente. Kljub vsemu je tržna kapitalizacija borze od svojega vrhunca leta 2007 močno padla.

Ljubljanska borza d.d. je v letu 2022 ustvarila 1,765 mio EUR celotnih prihodkov, 209.095 EUR EBITDA ter 106.029 EUR čistega dobička.

Drugače pa Ljubljanska borza deluje skladno s svojo Politiko upravljanja. Več o poslovanju Ljubljanske borze je moč prebrati tudi v njihovih letnih poročilih.

Organiziranost Ljubljanske borze

Z vidika organizacijske struktureima Ljubljanska borza d.d. dvočlansko upravo, nato pa se deli na tri sektorje in sicer na:

 • Sektor za upravljanje trgov,
 • Sektor za informacije tehnologije in
 • Sektor splošnih zadev.  

Ljubljanska borza ima tudi nadzorni svet (dvotirni sistem vodenja) ter Komisijo za revizijo in tveganje. Ljubljanska borza ima dodatno dve organa, katerih namen je podpora pri razvoju kapitalskega trga v Sloveniji, to je Svet borznih članov in Svet izdajateljev:

 • Svet borznih članov je sestavljen iz najpomembnejši udeležencev domačega kapitalskega trga.
 • Svet izdajateljev pa je sestavljen iz najpomembnejših slovenskih podjetij, ki kotirajo na borzi.
Ljubljanska borza - Tečajnica
Tečajnica, Vir: Ljubljanska borza

Ljubljanska borza in različni segmenti trgov

Ljubljanska borza ponuja ključno infrastrukturo, ki omogoča transparentno, učinkovito in varno trgovanje z vrednostnimi papirji v Sloveniji. Na Ljubljanski borz se lahko trguje z naslednjimi finančnimi instrumenti (vrednostnimi papirji):

 • Delnice
 • Obveznice
 • Instrumenti denarnega trga
 • Segment strukturiranih produktov
  • Delnice investicijskih družb
  • Investicijski kuponi
  • Certifikati
  • Nakupni boni
  • Pravice

Trgovanje z delnicami pa je razdeljeno v dve kotaciji:

 • Prva kotacija: Na prvi kotaciji so uvrščene delnice največjih slovenskih podjetij, ki izpolnjujejo stroga merila glede likvidnosti, kapitalizacije in transparentnosti.
 • Standardna kotacija: Na standardni kotaciji so uvrščene delnice manjših slovenskih podjetij, ki izpolnjujejo nekoliko manj stroga merila kot podjetja na prvi kotaciji.

V prvi kotaciji so naslednje delnice (9 delnic):

 • Cinkarna Celje
 • Intereuropa
 • Krka
 • Luka Koper
 • NLB
 • Petrol
 • Pozavarovalnica Sava
 • Telekom Slovenije
 • Zavarovalnica triglav

V standardni kotaciji pa so naslednje delnice (13 delnic):

 • Cetis
 • Delo Prodaja
 • Equinox
 • Union Hotels Collection
 • KS Naložbe
 • Melamin
 • Nama
 • Prva Group
 • Salus
 • KD
 • Terme Čatež
 • Unior
 • Vipa Holding

Delnice, ki niso uvrščene v trgovanje na Ljubljansko borzo, imenujemo netržni vrednostni papirji. Ponuja pa Ljubljanska borza še uvrstitev vrednostnih papirjev na SI-ENTER, ki je večstranski sistem trgovanja in ima nižje zahteve poročanja in tudi nižje stroške za izdajatelja.

Ljubljanska borza - SIENTER
SI-ENTER Večstranski sistem trgovanja, Vir: Ljubljanska borza, SI-ENTER

SI-ENTER – Večstranski sistem trgovanja

Trg SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (MTF), ki ga upravlja Ljubljanska borza.

Njegov glavni namen je premostitev vrzeli med izvenborznim trgovanjem (OTC) in borznim trgovanjem, s čimer se vlagateljem omogoča enostavnejše investiranje v naložbe, ki običajno niso dosegljive.

Bistveno je predvsem to, da SI ENTER ni definiran kot organiziran trg v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), prav tako družbe, ki kotirajo na SI ENTER, niso javne družbe. Omogoča investicije v več kot 80 finančnih instrumentov iz različnih sektorjev, ki drugače niso dostopni na glavnem borznem trgu.

Nakup ali prodaja finančnega instrumenta na SI-ENTER se izvrši preko borznoposredniške hiše ali banke, ki je članica Ljubljanske borze, enako kot za prvo in standardno kotacijo.

Prednosti SI-ENTER v primerjavi z OTC za vlagatelje:

 • Centralizirana in učinkovitejša izvršitev naročil.
 • Transparentno in centralizirano oblikovanje tržnih tečajev.
 • Večja likvidnost vrednostnih papirjev.
 • Organizirano in standardizirano trgovanje.
 • Dostop do trenutnih in preteklih tržnih tečajev.
 • Transparentnost in enostavnost spremljanja trgovalnih podatkov.

Prednosti SI-ENTER v primerjavi z OTC za izdajatelje vrednostnih papirjev:

 • Povečana vidljivost in ugled podjetja.
 • Možnost izboljšanja strukture financiranja z različnimi finančnimi instrumenti.
 • Priložnost za izboljšanje korporativnega upravljanja skozi povratne informacije.
 • Nov kanal za zbiranje kapitala z enostavnimi pogoji in nizkimi stroški.
 • Pridobivanje dragocenih izkušenj v odnosih z vlagatelji in prehodna faza za borzni trg.

Trg SI ENTER je razdeljen na tri segmente:

 • Segment ADVANCE je vstopna točka za podjetja, ki prvič vstopajo na borzo. Ponuja enostavnejše obveznosti za izdajatelje, nizke stroške in hitro uvrstitev na trg, način trgovanja pa je povsem enak, kot na borznem trgu.
 • Segment BASIC omogoča uvrstitev samo na pobudo borze in zajema le delnice slovenskih podjetij, ki izpolnjujejo osnovne kriterije. Izdajatelji v tem segmentu nimajo obveznosti razkrivanja informacij. Basic ima podsegment Delnice Slovenija.
 • Segment PROGRESS je zahtevnejši in je namenjen podjetjem, ki želijo napredovati na organiziran trg. Je rezultat sodelovanja z Zagrebško borzo in deluje kot pripravljalni korak pred vstopom na standardni borzni trg.

Člani Ljubljanske borze

Borzni člani so pravne osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov na Ljubljanski borzi v imenu in za račun svojih strank ali za lasten račun. Pravna oseba, ki želi postati borzni član, mora izpolnjevati določene pogoje, ki jih postavi Ljubljanska borza ali regulativni organi.

Borzni člani igrajo ključno vlogo pri delovanju borze, saj zagotavljajo likvidnost in omogočajo trgovalno dejavnost.

Borzni člani so običajno investicijske banke, borzno posredniške hiše ali druge specializirane finančne institucije, ki imajo potrebno znanje, tehnologijo in infrastrukturo za opravljanje borznih poslov. Člani Ljubljanske borze so:

 • BKS BANK AG
 • Erste Group Bank AG
 • ILIRIKA d.d. Ljubljana
 • INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
 • NLB d.d.
 • Nova KBM d.d.
 • Raiffeisen Bank International AG
 • SKB d.d.
 • WOOD & Company Financial Services, a.s.

Če torej želite trgovati na Ljubljanski borzi, morate odpreti trgovalni račun pri finančni instituciji, ki ima dostop do borze, prav tako pa ponuja borzne storitve za male vlagate. Zaželeno je, da je trgovanje možno preko spletne ali mobilne aplikacije, kot jo ponuja npr. BKS Banka.

Preden prvič kupite finančni instrument, vam bo izbrana borznoposredniška hiša ali banka odprla trgovalni račun, na katerem bodo zabeleženi vsi vaši nakupi in prodaje teh instrumentov.

Seznam lastnikov vrednostnih papirjev pa vodi Centralno klirinško-depotna družba (KDD).

Kot zanimivost velja omeniti še to, da Ljubljanska borza podeljuje tudi nagrade, tipično proti koncu leta. Kategorije nagrad pa so naslednje: Delnica leta Prve kotacije, delnica leta Standardne kotacije, delnica leta trga SI ENTER, član leta ter nagrada za najboljše odnose z vlagatelji.

Trgovanje in tečajnica Ljubljanske borze

Ena izmed ključnih funkcij borze je zagotavljanje transparentnosti trgovanja in objave informacij o podjetjih, ki kotirajo na borzi. Ljubljanska borza aktivno sodeluje z regulatornimi organi v Sloveniji, kot je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da zagotovi skladnost s pravili in uredbami.

Trgovanje na Ljubljanski borzi poteka preko sodobnega elektronskega sistema (Xetra T7), ki zagotavlja preglednost in učinkovitost trgovanja. Urnik trgovanja poteka od 8:00 do 16:00 ure, in sicer je na začetku ter koncu delno odprt, ure pa so odvisne od tipa trgovanja.

Na Ljubljanski borzi poznamo dva tipa trgovanja:

 • neprekinjeno (namenjeno bolj likvidnim) in
 • avkcijsko trgovanje (namenjeno manj likvidnim finančnim instrumentom).

Tečajnica je strnjen pregled o dnevnem trgovanju z vrednostnimi papirji. Tečajnica Ljubljanske borze vključuje naslednje podatke:

 • Model trgovanja – Neprekinjen ali avkcijski način trgovanja
 • Štiričrkovna oznaka – Trgovalna oznaka
 • ISIN –  Enolična oznaka
 • Zadnji tečaj – Uradni tečaj, ki so oblikuje v zaključni avkciji
 • % Sprememba tečaja – Sprememba tečaja v primerjavi s predhodnim tečajem
 • Čas – Datum in čas spremembe
 • Odpiralni tečaj – Tečaj prvega posla
 • Najvišji tečaj – Najvišji dosežen tečaj v trgovalnem dnevu
 • Najnižji tečaj – Najnižji dosežen tečaj v trgovalnem dnevu
 • Povprečni tečaj – Povprečni tečaj v trgovalnem dnevu
 • Količina – Število sklenjenih poslov
 • Promet – Vrednost kupljenih in prodanih vrednostnih papirjev
 • Sektor – Sektor glede na klasifikacijo

Tečajnica je na voljo na spletni strani Ljubljanske borze in sicer s 15 minutno zakasnitvijo. Podatke v realnem času je možno pridobiti preko aplikacije LJSE Monitor (plačljiva storitev) ali preko različnih ponudnikov borznih podatkov.

Ljubljanska borza - SBITOP
Gibanje indeksa SBITOP, Vir: Ljubljanska borza

Indeksi Ljubljanske borze

Borzni indeks predstavlja povprečno gibanje cen skupine izbranih delnic ali drugih finančnih instrumentov na borzi. Deluje kot termometer za trg, saj nam omogoča hitro oceno, ali delnice na splošno rastejo, padajo ali ostajajo stabilne. Ljubljanska borza izračunava naslednje borzne indekse:

 • SBITOP – Indeks SBITOP je cenovni indeks, ki je bil uveden 31. marca 2006 z začetno vrednostjo 1.000 točk. SBI TOP je glavni borzni indeks, ki predstavlja gibanje cen »blue chip« delnic podjetij na Ljubljanski borzi.
 • SBITOP TR –  Je indeks celotne donosnosti, ki upošteva tudi dividende in je bil uveden 31. decembra 2020 s prav tako začetno vrednostjo 1.000 točk.
 • ADRIAprime – Poleg tega Ljubljanska borza sodeluje z Zagrebško borzo pri izračunu regionalnega indeksa ADRIAprime (združuje najboljše delnice Ljubljanske in Zagrebške borze), ki upošteva celotno donosnost, vključno z dividendami. Začel se je izračunavati 19. junija 2019 z izhodiščno vrednostjo 1.000 točk.

Aktivnosti informiranja in izobraževanja

Poleg zagotavljana obveščanja javnosti skladno z zakonodajo, si Ljubljanska borza prizadeva tudi za večjo finančno ozaveščenost vlagateljev in slovenskih državljanov. Organizira številna predavanja, seminarje in delavnice, s katerimi želi približati svet delniškega trgovanja širši javnosti.

Formalni del informacijskega sistema Ljubljanske borze:

 • SEOnet je informacijski sistem, ki ga je uvedla Ljubljanska borza za objavo informacij s strani podjetij. Preko tega sistema podjetja objavljajo svoja poročila, obvestila in druge informacije za javnost.
 • INFO HRAMBA je infrastruktura za zajem in hranjenje javno dostopnih nadzorovanih informacij. Prek javne strani omogoča izdajateljem posredovanje in shranjevanje objav, medtem ko širši javnosti, vključno z vlagatelji in mediji, omogoča dostop do teh informacij. V INFO HRAMBI je mogoče najti različne informacije izdajateljev, vključno z notranjimi informacijami, periodičnimi poročili, informacijami o pomembnih deležih in drugimi relevantnimi obvestili ter nenadzorovanimi informacijami, kot so prospekti in letni dokumenti.

Poglejmo si še neformalni del izobraževalnih dejavnosti. Ljubljanska borza izdala zabavno namizno igro Borza Slovenije, katere namen je, da otroci pa tudi drugi družinski člani spoznajo delovanje borznega trga. Več o namizni igri lahko najdete na: https://financnapismenost.eu/

Ljubljanska borza – Partner program

Za podjetja pa Ljubljanska borza izvaja Partner program. Partner program je zasnovan za ambiciozne podjetnike, managerje in lastnike, ki želijo finančno optimizirati poslovanje svojega podjetja in pridobiti viri financiranja prek kapitalskih trgov.

Vsebine, ki jih pokriva partner program:

 • Osnove poslovnih financ
 • Finančna optimizacija podjetja
 • Financiranje organske rasti
 • Rast s prevzemi in združevanjem
 • Izdaja vrednostnih papirjev na kapitalskem trgu (borzi)
 • Finančno modeliranje
 • Statusno preoblikovanje d.o.o. v d.d.
 • Druge sorodne tematike

Več o programu: https://ljse.si/si/partner-program/669

Za konec pa velja še izpostaviti, da Ljubljanska borza vsako leto izda tudi Vodnik za vlagatelje na Ljubljanski borzi, ki na strnjen način ponuja vse ključne informacije (Vodnik za leto 2023).

Upamo, da sedaj bolje poznate delovanje Ljubljanske borze ter da smo vas navdušili za vlaganje na naši borzi.

Vir naslovne slike: Ljubljanska borza d.d.