Vse objave

Kaj je ESG v poslovanju in kdaj potrebujete ESG poročilo?

ESG v poslovanju
Kategorije Ostalo

ESG načela v sodobnem poslovnem svetu dobivajo vse večji pomen.

ESG je kratica za »environmental« (okolje), »social« (družba) in »governance« (upravljanje), kar predstavlja tri osnovne stebre odgovornega in trajnostnega poslovanja.

V tem članku si bomo podrobno pogledali, zakaj je ESG dandanes postalo tako pomembno v poslovanju, kako na to gledajo investitorji in druge institucije, kakšne so konkretne koristi za podjetja, ki sledijo ESG principom, kdo lahko pripravi ESG poročilo in zakaj poročilo sploh naročiti, in še veliko več.

Seveda pa se bomo dotaknili tudi investiranja v ESG podjetja.

Vsebina objave

1. Pomembnost ESG načel v poslovanju

V sodobnem svetu, kjer se okoljske, družbene in upravljavske tematike vedno bolj postavljajo v ospredje, postaja implementacija ESG načel v poslovne strategije nujna, ne le za izpolnjevanje regulatornih zahtev, temveč tudi kot ključ do dolgoročne uspešnosti in konkurenčnosti podjetij.

Podjetja so namreč pod vse večjim pritiskom (in prav je tako), da zmanjšajo svoj okoljski odtis, izboljšajo družbene prakse in zagotovijo dobro upravljanje.

Gre za »win-win« situacijo za prav vse deležnike. Podjetja, ki ignorirajo te tematike, tvegajo, da bodo izgubila zaupanje svojih strank, investitorjev in drugih ključnih deležnikov.

Kaj torej želimo doseči z ESG načeli in zakaj?

1.1. Večja skrb za okolje

Podnebne spremembe in povečano zavedanje o okoljskih vprašanjih postavljajo podjetja pod vse večji pritisk, da zmanjšajo svoj okoljski odtis. To vključuje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, učinkovitejšo uporabo virov in prehod na obnovljive vire energije.

Podjetja, ki se proaktivno odzivajo na te izzive, ne samo da izpolnjujejo regulatorne zahteve, temveč pogosto odkrijejo tudi nove poslovne priložnosti v zelenih tehnologijah in trajnostnih praksah.

Imamo samo en planet in prav je, da vsi dobro skrbimo zanj.

1.2. Izboljšanje družbenih praks

Družbena komponenta ESG se osredotoča na prakse, ki vplivajo na zaposlene, stranke, skupnosti in druge deležnike. Vključuje teme kot so delavske pravice, vključenost in raznolikost, zaščita potrošnikov in vpliv podjetij na lokalne skupnosti.

Podjetja, ki izboljšajo svoje družbene prakse, ne samo da izboljšajo svoj ugled, ampak tudi krepijo svojo notranjo kulturo, kar povečuje zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih.

Dodatno so podjetja bolj privlačna za talentirane kadre.

1.3. Zagotavljanje dobrega upravljanja

Dobro upravljanje je temelj za trajnostno in etično poslovanje. To vključuje transparentno poročanje, odgovorno ravnanje vodstva, spoštovanje pravic delničarjev in učinkovito upravljanje tveganj.

Podjetja z močnimi upravljavskimi praksami so bolje opremljena za soočanje z izzivi in za izkoriščanje priložnosti, kar vodi v večjo dolgoročno uspešnost.

V današnjem poslovnem okolju ESG tako ni več le “lepo imeti”, temveč ključni dejavnik, ki vpliva na uspešnost, ugled in stabilnost podjetja.

Podjetja, ki učinkovito integrirajo ESG načela v svoje poslovne modele, ne samo da prispevajo k bolj trajnostni in pravični družbi, ampak si zagotovijo tudi konkurenčno prednost na trgu.

2. Kaj vse zajema ESG področje?

Poglejmo si sedaj nekoliko podrobno, kaj vse zajemajo ESG načela:

Okoljski vidikDružbeni vidikUpravljavski vidik
Okoljska načela vključujejo prizadevanja organizacije za trajnostno upravljanje z viri, zmanjševanje izpustov, recikliranje in uporabo obnovljivih virov energije.Družben vidik zajema načela povezana z delovnimi pogoji, zdravjem in varnostjo zaposlenih, družbeno odgovornostjo podjetja in vplivu na lokalne skupnosti.Upravljanje se osredotoča na upravljavske prakse, vključno z vodenjem, korporativno etiko, preglednostjo ter komunikacijo in upravljanje z deležniki.

Poglejmo si vsako od področij nekoliko bolj podrobno. Gre tudi za poglavja, ki so vključena v ESG poročilu.

2.1. Okoljski vidik (»Environment«)

Okoljski vidik zajema naslednja področja:

 • Uporaba energije iz obnovljivih virov: Povečanje deleža energije, pridobljene iz obnovljivih virov, za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.
 • Učinkovita uporaba vode: Implementacija sistemov in praks za zmanjšanje porabe vode in spodbujanje recikliranja.
 • Optimizacija uporabe naravnih virov: Zmanjšanje porabe surovin s povečanjem učinkovitosti in spodbujanjem ponovne uporabe.
 • Upravljanje emisij toplogrednih plinov: Zmanjšanje izpustov skozi energetsko učinkovitost, prehod na čisto energijo in kompenzacije ogljika.
 • Učinkovito ravnanje z odpadki: Strategije za zmanjšanje, ponovno uporabo, recikliranje in pravilno odstranjevanje odpadkov.
 • Razvoj krožnega gospodarstva: Spodbujanje modelov, ki omogočajo ponovno uporabo, popravilo, prenovitev in recikliranje izdelkov in materialov.
 • Podpora za krožno gospodarstvo: Vlaganje v tehnologije in infrastrukturo, ki omogočajo krožnost produktov in materialov.
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti: Prizadevanja za zaščito ekosistemov, divjih živali in rastlin ter njihovih habitatov.
 • Okoljska odgovornost v nabavni verigi: Vključitev uporabo okoljskih meril pri izbiri in ocenjevanju dobaviteljev.

2.2. Družbeni vidik (»Social«)

Družbeni vidik zajema naslednja področja:

 • Razvoj in izobraževanje zaposlenih: Spodbujanje stalnega učenja in profesionalnega razvoja zaposlenih.
 • Podpora lokalnim skupnostim: Sodelovanje in investiranje v lokalne projekte za izboljšanje kakovosti življenja.
 • Spodbujanje raznolikosti in enakih možnosti: Ustvarjanje inkluzivnega delovnega okolja, ki spoštuje različnost.
 • Zagotavljanje varnosti izdelkov in storitev: Osredotočenost na zdravje in varnost uporabnikov skozi celoten življenjski cikel izdelkov.
 • Boj proti diskriminaciji: Ukrepi za preprečevanje diskriminacije v vseh njenih oblikah.
 • Podpora sindikalnim pravicam: Spoštovanje pravice do svobode združevanja in kolektivnega pogajanja.
 • Preprečevanje otroškega dela: Zagotavljanje, da poslovanje in nabavna veriga ne vključujeta otroškega dela.
 • Varnost in zdravje pri delu: Uvedba politik in praks za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja.
 • Preventiva delovnih nezgod: Sistematično upravljanje s tveganji za preprečevanje nesreč in poklicnih bolezni.

2.3. Upravljavski vidik (»Governance«)

Upravljavski vidik zajema naslednja področja:

 • Ukrepi proti korupciji: Uvedba politik in ukrepov za preprečevanje korupcije v vseh njenih oblikah.
 • Preprečevanje protikonkurenčnega ravnanja: Zagotavljanje, da poslovne prakse spoštujejo pravila poštene konkurence.
 • Transparentno upravljanje z davki: Odgovorno in pregledno upravljanje davčnih obveznosti.
 • Angažiranost v javnih politikah: Aktivno sodelovanje v dialogu z javnimi organi in deležniki o relevantnih političnih vprašanjih.
 • Zaščita zasebnosti in podatkov: Uvedba močnih sistemov za varovanje osebnih podatkov strank in zaposlenih.
 • Ocenjevanje gospodarske uspešnosti: Poročanje o finančnih rezultatih, ki so povezani z ESG dejavnostmi.
 • Inovacije in trajnostni razvoj: Vlaganje v raziskave in razvoj za razvoj trajnostnih izdelkov in storitev.
 • Poročanje o trajnostnih dosežkih: Redno in transparentno poročanje o napredku v doseganju ESG ciljev.
 • Implementacija trajnostne strategije: Izvajanje jasno opredeljenih strategij in ciljev za doseganje trajnostnega razvoja.

3. ESG Poročilo podjetja – Glavne koristi

ESG poročila so postala ključen del strategij podjetij, ki želijo izkazati svojo zavezanost trajnosti, odgovornosti in transparentnosti.

ESG poročilo ni le dokument, zaradi katerega bi se podjetje želelo pokazati v najboljši luči, ampak je tudi orodje za izboljšanje poslovanja, povečanje zaupanja deležnikov in zagotavljanje konkurenčne prednosti.

Glavne koristi priprave ESG poročila so:

 • Poudarjanje zavezanosti trajnosti: ESG poročilo ponuja možnost, da podjetje pokaže svojo zavezanost k trajnostnim praksam, zmanjšanju okoljskega odtisa in pozitivnemu družbenemu vplivu.
 • Izboljšanje ugleda in zaupanja: Transparentno poročanje in jasno komuniciranje o ESG prizadevanjih izboljšata ugled podjetja med strankami, investitorji in drugimi deležniki.
 • Skladnost z regulativnimi zahtevami: Vse več držav uvaja zakonodajo, ki zahteva ali spodbuja ESG poročanje. Predhodno pripravljeno ESG poročilo zagotavlja, da je podjetje pripravljeno izpolnjevati te zahteve.
 • Privabljanje investitorjev: Investitorji vse bolj upoštevajo ESG kriterije pri svojih odločitvah. ESG poročilo lahko izboljša percepcijo podjetja kot odgovornega in trajnostno usmerjenega, kar privlači investicije.
 • Konkurenčna prednost: Podjetja, ki aktivno upravljajo svoje ESG zadeve in o tem poročajo, pogosto izkazujejo boljšo dolgoročno uspešnost in so privlačnejša za investitorje in potrošnike.
 • Identifikacija tveganj in priložnosti: Priprava ESG poročila pomaga pri prepoznavanju potencialnih tveganj in priložnosti, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem, kar omogoča boljše strateško načrtovanje.
 • Izboljšanje operativne učinkovitosti: Analiza in priprava ESG poročila lahko vodita do odkritja področij za izboljšanje operativne učinkovitosti in stroškovne optimizacije.
 • Povečanje zadovoljstva zaposlenih: Poudarek na družbenih vidikih, kot so zdravje, varnost in raznolikost na delovnem mestu, lahko poveča zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.

Podjetja, ki učinkovito integrirajo ta načela v svoje poslovne modele, lahko izboljšajo svojo dolgoročno uspešnost, povečajo privlačnost za investitorje in stranke ter prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

Potrebujete profesionalno pripravljeno ESG poročilo? Kontaktirajte nas.

Poglejte si nekaj konkretnih primerov ESG poročil uspešnih slovenskih podjetij:

ESG Poročilo

4. Kdaj je smiselno pripraviti ESG poročilo?

Kot omenjeno presoja podjetij na podlagi ESG kriterijev postaja standard v poslovnem svetu. Ne glede na to je smiselno pripraviti ESG poročilo kadar podjetje zasleduje enega izmed naslednjih ciljev:

4.1. Povečanje transparentnosti in zaupanja deležnikov

Vlagatelji, stranke, zaposleni in regulativni organi vse bolj cenijo transparentnost. ESG poročilo omogoča podjetju, da jasno komunicira svoje delovanje in zavezanost k ESG načelom, kar lahko izboljša zaupanje in odnose z deležniki.

Podjetja, ki aktivno poročajo o svojih ESG prizadevanjih lahko tudi izboljšajo svoj ugled in postanejo bolj privlačna za potrošnike, ki dajejo prednost trajnostnim in odgovornim podjetjem.

ESG poročilo nenazadnje služi kot dokazilo o zavezanosti podjetja k trajnosti, kar je lahko ključnega pomena pri vstopu na nove trge ali pri razvoju in trženju novih, trajnostno usmerjenih produktov.

4.2. Iskanje investitorjev in financiranja

Za financerje in investitorje postajajo ESG kriteriji vedno pomembnejši pri sprejemanju investicijskih odločitev. Podjetja, ki izpolnjujejo visoke ESG standarde, so pogosto obravnavana kot manj tvegana naložba.

Razlog za to je preprost: podjetja, ki učinkovito upravljajo z okoljskimi tveganji, imajo trdne družbene prakse in močno korporativno upravljanje, so bolje pripravljena na soočanje s spremembami na trgu in morebitnimi krizami.

Investitorji zdaj pogosto uporabljajo ESG ocene kot del svoje analize, da identificirajo podjetja, ki ne samo da obetajo dobre finančne donose, ampak tudi delujejo na način, ki je skladen z načeli trajnostnega in odgovornega poslovanja.

To pomeni, da podjetja z visokimi ESG ocenami lahko privabijo več kapitala in po potrebi zagotovijo boljše pogoje financiranja.

4.3. Izpolnjevanje regulativnih zahtev in standardov

Javne institucije in regulatorji vse bolj uvajajo zakonodajo, ki zahteva večjo transparentnost in poročanje o ESG dejavnikih. V nekaterih državah je poročanje o ESG dejavnikih postalo zakonsko obvezno.

ESG poročilo zagotavlja, da podjetje izpolnjuje te zahteve in se izogne morebitnim kaznim ali pravnim težavam.

Zakonodaja, ki zahteva ESG poročanje, podjetjem poda okvir, da natančneje ocenijo svoj vpliv na okolje in družbo ter da prepoznajo in upravljajo s tveganji, povezanimi z njihovim poslovanjem. To ne le izboljšuje transparentnost in odgovornost, ampak tudi pomaga podjetjem pri identifikaciji priložnosti za izboljšave in inovacije.

4.4. Boljše upravljanje s tveganji

Proces priprave ESG poročila pomaga podjetjem identificirati potencialna okoljska, družbena in upravljavska tveganja ter priložnosti.

To omogoča boljše strateško načrtovanje in lahko vodi do boljših poslovnih odločitev.

5. Glavne koristi upoštevanja ESG načel

Raziskave kažejo, da podjetja, ki sledijo ESG načelom, pogosto dosegajo boljše finančne rezultate, imajo nižje stroške financiranja in so bolj odporna na tržne pretrese.

Poleg tega, da izboljšujejo svoj ugled in privlačijo talente, takšna podjetja prispevajo tudi k bolj trajnostni in odgovorni družbi. Glavne koristi ESG načel so:

5.1. Finančna uspešnost

Raziskave kažejo, da imajo podjetja, ki sledijo ESG načelom, pogosto boljše finančne rezultate. To lahko pripišemo več dejavnikom.

 • Prvič, ESG prakse lahko pomagajo zmanjšati operativne stroške, na primer preko učinkovitejše rabe energije ali manjšega odpada.
 • Drugič, podjetja, ki so zavezana ESG načelom, so pogosto bolj inovativna in bolje pripravljena na spremembe v zakonodaji ali potrošniških preferencah, kar jih postavlja v boljši položaj na trgu.

Več: Primer analize finančne uspešnosti ESG podjetij (NYU Stern).

5.2. Nižji stroški financiranja

Podjetja, ki izkazujejo visoke ESG standarde, pogosto pridobivajo vire financiranja po nižjih stroškov. Investitorji in financerji vidijo manjše tveganje v podjetjih, ki uspešno upravljajo svoje okoljske in družbene izzive ter imajo močno upravljavsko strukturo.

To se odraža v boljših pogojih kreditiranja in nižjih obrestnih merah za takšna podjetja. Obstajajo tudi namenski ESG viri financiranja.

5.3. Odpornost na tržne pretrese

Podjetja, ki sledijo ESG načelom, so pogosto bolj odporna na tržne pretrese. Njihova zavezanost trajnostnim praksam in odgovornemu upravljanju pomeni, da so bolje opremljena za soočanje s krizami, kot so naravne nesreče, spremembe v regulativi ali družbeni nemiri.

Ta odpornost je ključna za dolgoročno uspešnost in stabilnost podjetja.

5.4. Izboljšanje ugleda in privabljanje talentov

Podjetja, ki aktivno spodbujajo ESG vrednote, pogosto uživajo boljši ugled med potrošniki, kar lahko poveča njihovo konkurenčnost in tržni delež.

Poleg tega se takšna podjetja izkažejo za bolj privlačna za talentirane zaposlene, ki iščejo delodajalce, ki delijo njihove vrednote glede trajnosti in družbene odgovornosti. To lahko pripomore k večji zavzetosti in produktivnosti zaposlenih.

5.5. Prispevek k trajnostni in odgovorni družbi

Nazadnje, a nič manj pomembno, podjetja, ki sledijo ESG načelom, prispevajo k bolj trajnostni in odgovorni družbi.

S svojim delovanjem ne le da izboljšujejo okolje in družbo na lokalni ravni, ampak postavljajo tudi standarde za industrijo in spodbujajo druge, da sledijo njihovemu primeru.

6. ESG certifikati

Obstajajo številni certifikati in standardi, ki podjetjem pomagajo pri merjenju in poročanju o njihovih ESG dosežkih.

Ti certifikati zagotavljajo, da podjetja izpolnjujejo določene standarde odgovornega poslovanja, kar jim lahko pomaga izboljšati njihovo tržno vrednost in privabiti investitorje.

ESG certifikati in standardi podjetjem omogočajo, da sistematično ocenijo in izboljšajo svoje operacije in strategije v luči trajnosti in družbene odgovornosti. Zagotavljajo neodvisno potrditev, da podjetje izpolnjuje določene predpogoje in sledi najboljšim praksam na področju ESG.

Primeri certifikatov in standardov, ki se osredotočajo na različne vidike ESG:

 • ISO 14001: Mednarodni standard za okoljsko upravljanje, ki podjetjem pomaga zmanjšati njihov okoljski odtis.
 • SA8000: Standard za socialno odgovornost, ki zagotavlja, da podjetja spoštujejo delavske pravice in zagotavljajo dobre delovne pogoje.
 • GRI (Global Reporting Initiative): Standardi, ki omogočajo podjetjem, da poročajo o svojem ekonomskem, okoljskem in družbenem vplivu.

6.1. Kaj je Global Reporting Initiative (GRI)?

Global Reporting Initiative (GRI) predstavlja mednarodni standard, ki organizacijam vseh velikosti in sektorjev omogoča, da na jasen, dosleden in primerljiv način poročajo o svojem vplivu na okolje, družbo in gospodarstvo.

Ustanovljen leta 1997, GRI služi kot vodilni okvir za trajnostno poročanje, ki podjetjem in drugim organizacijam omogoča, da bolje razumejo in komunicirajo svoje vplive na ključna področja, kot so človekove pravice, delovne prakse, okoljska vprašanja in korporativno upravljanje.

Ti standardi so zasnovani modularno, kar organizacijam omogoča, da izberejo tiste, ki so najbolj relevantni za njihovo poslovanje in vplive.

7. Kdo lahko izdela ESG poročilo?

ESG poročila lahko pripravijo notranje ekipe podjetij, specializirane svetovalne agencije ali zunanji strokovnjaki, ki so usposobljeni za ocenjevanje in poročanje o ESG dejavnikih.

Pomembno je, da je poročilo celovito in transparentno, da lahko zainteresirane strani pridobijo jasno sliko o trajnostni uspešnosti podjetja.

7.1. Notranje ekipe podjetij

Mnoga podjetja se odločijo za razvoj ESG poročil s pomočjo svojih notranjih ekip. To lahko vključuje člane oddelkov za trajnost, korporativno socialno odgovornost, upravljanje tveganj ali katere koli druge oddelke, ki imajo vpogled v ESG prakse podjetja.

Prednost tega pristopa je, da notranje ekipe najbolje poznajo podjetje in njegove aktivnosti, kar lahko pripomore k večji natančnosti in relevantnosti poročila. Vendar pa lahko pomanjkanje zunanje perspektive in potencialna pristranskost predstavljata izziv.

7.2. Specializirane svetovalne agencije

Za zagotovitev, da so ESG poročila nepristranska in v skladu z mednarodnimi standardi, se številna podjetja obrnejo na specializirane svetovalne agencije.

Te agencije imajo strokovno znanje in izkušnje v pripravi ESG poročil, zagotavljajo pa tudi objektivnost, ki je lahko ključna pri ocenjevanju ESG prizadevanj podjetja.

Sodelovanje s specializiranimi svetovalci lahko podjetjem pomaga izogniti se morebitnim pastem in zagotoviti, da poročilo izpolnjuje mednarodne standarde in pričakovanja deležnikov.

7.3. Zunanji strokovnjaki

Zunanji strokovnjaki, kot so neodvisni svetovalci ali akademski strokovnjaki, ki se specializirajo za področje ESG, lahko prav tako ponudijo dragoceno pomoč pri pripravi ESG poročil.

Zunanji strokovnjaki lahko prinesejo sveže perspektive, kritično analizo in napredno strokovno znanje, ki lahko obogati kakovost in globino poročila.

Zunanji strokovnjaki so še posebej koristni pri obravnavanju specifičnih izzivov ali pri zagotavljanju, da poročilo sledi najnovejšim trendom in raziskavam na področju ESG.

Potrebujete profesionalno pripravljeno ESG poročilo? Kontaktirajte nas.

8. ESG investicijska stratega in indeksni skladi

Za konec še nekaj besed o investicijski strategiji, ki daje poudarek na ESG in skladih osredotočenih na tovrstna podjetja. ESG indeksni skladi in investicijske strategije omogočajo vlagateljem, da svoja sredstva usmerijo v podjetja, ki izpolnjujejo določene ESG kriterije.

Rast ESG investicij je tudi odziv na spreminjajoče se povpraševanje vlagateljev, ki želijo, da njihova naložbena sredstva odražajo njihove osebne vrednote in prispevajo k boljšemu svetu.

ESG indeksni skladi in investicijske strategije so postali priljubljeni med različnimi skupinami vlagateljev, od institucionalnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi, do individualnih vlagateljev, ki iščejo načine za odgovorno investiranje.

To ne samo da spodbuja odgovorno poslovanje, ampak vlagateljem omogoča tudi, da prispevajo k trajnostnemu razvoju, hkrati pa si zagotovijo konkurenčne donose.

ESG indeksni skladi in investicijske strategije predstavljajo pomemben premik v svetu financ, kjer se ekonomska uspešnost vedno bolj prepleta z okoljsko trajnostjo in družbeno odgovornostjo.

Tovrstne investicijske strategije so zato ključne za prihodnost odgovornega investiranja in predstavljajo pomemben korak k doseganju globalnih ciljev trajnostnega razvoja.