Vse objave

Delnica: Cinkarna Celje – Vse, kar morate vedeti

Delnica Cinkarna Celje
Kategorije Delnice

Delnica Cinkarne Celja je poleg delnic Krke in Petrola ena izmed najbolj popularnih delnic na slovenskem trgu. Na tej spletni strani boste našli vse, kar morate vedeti o delnici Cinkarne Celje.

Cinkarna Celje delnica: Tečaj in vrednost

Vrednost delnice Cinkarne Celje lahko spremljate na Ljubljanski borzi ali na različnih aplikacijah, kot je na primer Koyfin.

Vsebina objave

1. Kratka predstavitev podjetja Cinkarna Celje

Podjetje Cinkarna Celje d.d., ustanovljeno leta 1873, je vodilno podjetje na področju proizvodnje in trženja titanovega dioksida in drugih kemičnih spojin ter materialov za industrijo, s sedežem v Celju.

S svojo bogato zgodovino in izkušnjami je Cinkarna Celje že več kot 150 let prisotna na trgu in vzdržuje visok standard kakovosti svojih proizvodov ter storitev.

Cinkarna Celje
Cinkarna Celje, Vir: Cinkarna Celje

1.1 Glavne dejavnosti in izdelki

Cinkarna Celje se specializira za proizvodnjo in trženje različnih kemičnih izdelkov, predvsem cinkovih spojin, pigmentov ter specialnih materialov za širok spekter industrijskih uporab.

Cinkarna Celje svoje poslovanje deli na sledeče produktne skupine:

 • Titanov dioksid
 • Laki in mastri
 • Agro program
 • Predelava cinka

Podjetje se nenehno osredotoča na inovacije in razvoj novih proizvodov ter rešitev, ki zadovoljujejo potrebe in zahteve njihovih strank, hkrati pa sledijo trajnostnim načelom poslovanja.

Razvoj na področju trajnostnosti in inovacij je ključen del strategije Cinkarne Celje. Podjetje se osredotoča na zmanjšanje okoljskega odtisa svojih proizvodnih procesov, uporabo obnovljivih virov energije ter razvoj okolju prijaznih tehnologij.

1.2. Globalna prisotnost

Cinkarna Celje deluje predvsem na evropskem trgu, kjer ustvarja večino prihodkov. V manjši meri so prisotni tudi na kompenzacijskih trgih, predvsem na območju valute ameriškega dolarja.

Glede na geografsko lego kot najpomembnejše trge prepoznavajo države članice EU, sledi Slovenija, t.i. države tretjega sveta in trgi nekdanje Jugoslavije. Največji prodajni trg je Nemčija, kjer ustvarjajo približno tretjino prodaje, sledijo Francija, Italija, Slovenija, Turčija in Nizozemska.

Države, kjer so v največji meri prisotni, so: Nemčija, Slovenija, Italija, Francija, Turčija, Belgija, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Grčija, Hrvaška, Alžirija, Srbija, Madžarska, Španija, Portugalska, Švedska, Češka republika, Ukrajina in Romunija.

Izpostavljamo grafičen prikaz deležev vrednostne prodaje po trgih v letu 2022:

Vir: Letno poročilo 2022

1.3 Management

Upravo Cinkarne Celje od leta 2020 dalje vodi Aleš Skok. Upravo sestavljata še 2 člana, in sicer Nikolaja Podgoršek Selič in Filip Koželnik.

Nadzorni svet sestavlja 6 članov, člani managementa Cinkarne Celje pa imajo skupno v lasti 0,0023% delnic podjetja.

1.4 Raziskave in razvoj

Cinkarna Celje kontinuirano vlaga v raziskave in razvoj novih tehnologij ter inovativnih rešitev, ki prispevajo k izboljšanju učinkovitosti in trajnostnosti poslovanja. Velik poudarek je namenjen razvoju okolju prijaznih proizvodnih procesov ter izdelkov z manjšim vplivom na okolje.

Podjetje se trenutno osredotoča na več projektov razvoja in uvajanja naprednih tehnologij za čistejše proizvodne procese ter optimizacijo energetske učinkovitosti.

1.5 Ključne konkurenčne prednosti

Ključne konkurenčne prednosti podjetja so:

 • Strokovno znanje in izkušnje
 • Visoka kakovost proizvodov
 • Tradicija in ugled na trgu
 • Inovativne rešitve za stranke
 • Trajnostno poslovanje in okoljska ozaveščenost
 • Globalna prisotnost in distribucijska mreža

1.6 Največje priložnosti podjetja

Podjetje ima naslednje priložnosti:

 • Rast povpraševanja po okolju prijaznih proizvodih: S povečevanjem ozaveščenosti o okoljskih vprašanjih se odpirajo nove priložnosti za prodajo okolju prijaznih pigmentov, premazov in drugih kemičnih izdelkov.
 • Širitev na nove trge: Cinkarna Celje ima priložnost za širitev svojega poslovanja na nove geografske trge, kjer lahko izkoristi svoje strokovno znanje in izkušnje ter ponudi svoje izdelke in storitve novim strankam.
 • Razvoj inovativnih proizvodov: Neprestano vlaganje v raziskave in razvoj novih tehnologij lahko podjetju omogoči razvoj inovativnih proizvodov, ki zadovoljujejo potrebe in zahteve sodobnega trga.
 • Partnerstva in sodelovanje z drugimi podjetji: Sodelovanje s strateškimi partnerji in drugimi podjetji lahko omogoči Cinkarni Celje dostop do novih trgov, tehnologij ter virov, kar prispeva k njeni konkurenčni prednosti in trajnostnemu razvoju.
 • Investicije v digitalizacijo poslovanja: Nadaljnja digitalizacija poslovnih procesov lahko podjetju omogoči izboljšanje učinkovitosti, optimizacijo proizvodnje ter boljšo sledljivost in upravljanje s proizvodnimi procesi.

1.7 Glavna tveganja

Glavna tveganja povezana s poslovanjem podjetja so sledeča:

 • Fluktuacija cen surovin in energije
 • Regulativne spremembe na področju okoljskih standardov
 • Konkurenca na trgu kemičnih izdelkov
 • Geopolitična nestabilnost in trgovinske ovire
 • Okoljska tveganja in potencialne kazni zaradi neupoštevanja okoljskih predpisov
 • Tehnološka tveganja povezana z varnostjo podatkov in digitalizacijo poslovanja

1.8 Družbena odgovornost

Cinkarna Celje prepoznava svojo družbeno odgovornost in aktivno prispeva k izboljšanju lokalnih skupnosti ter ohranjanju naravnega okolja. Podjetje sodeluje v različnih okoljskih in socialnih projektih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti ter skrbi za čisto in zdravo okolje.

2. Povzetek letnega poročila 2022

Letno poročilo Cinkarne Celje za leto 2022 (letno poročilo obsega obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022) podrobno izpostavlja strateške usmeritve podjetja in njegove ključne dosežke v letu 2022.

Poročilo razkriva, da sta poslovno leto Cinkarne Celje zaznamovali 2 različni polletji.

 • V prvem so se nadaljevala ugodna tržna gibanja in visok nivo povpraševanja preteklega leta.
 • V drugem polletju pa smo bili priča vplivu povišanih energetskih tveganj, padcu kitajskega nepremičninskega trga in posledično zmanjšani prodaji pigmenta na omenjenem trgu ter pove- čanemu izvoznemu pritisku azijskega pigmenta na evropske trge.

V drugem polletju se je precej ohladilo povpraševanje evropskih kupcev po vseh prodajnih segmentih z naslova inflacijskih pritiskov na industrijo in končnega potrošnika. Zaradi slabšega povpraševanja in visokih cen na energetskih trgih je nekaj konkurenčnih evropskih proizvajalcev začasno omejilo oziroma zaustavilo proizvodnjo.

2.1 Ključni finančni rezultati

Kljub zgoraj opisanim razmeram so ohranjali maksimalne proizvodne nivoje in v poslovnem letu 2022 uspeli ustvariti prihodke od prodaje v višini 227,2 milijona EUR, kar je za 18% več kot v letu 2021. Na dvig prodaje so vplivale predvsem višje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida in maksimalna izkoriščenost proizvodnih kapacitet.

Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 208,4 milijona EUR, kar je za 19% več kot v istem obdobju preteklega leta. Čisti dobiček je dosegel višino 43,4 milijona EUR in je za 31% višji od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta, ko je le-ta dosegel višino 33,2 milijona EUR.

Poslovni izid iz poslovanja, povečan za amortizacijo oziroma EBITDA, je dosegel 65,3 milijona EUR in znaša 29% od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA višji za 27%.

Pri Cinkarni Celje ocenjujejo, da so doseženi poslovni rezultati objektivno dobri in presegajo napovedi za obdobje.

2.2 Inovacije in razvoj

Cinkarna Celje daje velik poudarek inovacijam in razvoju novih izdelkov in storitev. Prav tako v podjetju pospešeno nadaljujejo razvoj in izvajanje projektov na področju izkoriščanja titanovega dioksida za nizkoogljično in krožno proizvodnjo v vrednostni verigi. Titanov dioksid namreč:

 • Pomaga ustvariti prosojne sončne celice
 • Odpira inovacije v zeleni vodikovi tehnologiji
 • Koristi krožnemu gospodarstvu

Poleg tega so junija 2022 za inovacijo z naslovom Razvoj postopka industrijske proizvodnje fitofarmacevtske učinkovine tribazični bakrov sulfat, ki so jo razvili njihovi zaposleni, prejeli srebrno priznanje Regionalne gospodarske zbornice Celje.

Gre za prebojno inovacijo, ki je novost v svetovnem merilu in temelji na originalnem postopku. Tribazični bakrov sulfat je proizvod, ki je dolgoročno zelo perspektiven in bi lahko ob primerni investiciji, tako v proizvodni proces kot v razvoj trga, postal eden vodilnih proizvodov Cinkarne Celje.

2.3 Globalna prisotnost in tržne usmeritve

Podjetje Cinkarna Celje aktivno nadaljuje s širjenjem svoje prisotnosti na globalni ravni, s poudarkom na tržnih strategijah, ki vključujejo krepitev pozicije na obstoječih trgih ter razširitev na nove trge.

V prihodnjih letih se bo izvedel nov investicijski cikel, ki ga potrebujejo za stabilno tekoče delovanje. Z vlaganjem v širitev proizvodnih zmogljivosti na obstoječi lokaciji se obseg proizvodnje pigmenta titanovega dioksida približuje regulatorni zgornji meji, zato bo v prihodnosti treba iskati alternativne možnosti za nadaljnjo rast obsega poslovanja.

Letno poročilo podjetja Cinkarna Celje za leto 2022 odraža uspešno poslovno leto, v katerem je podjetje kljub različnim izzivom uspešno nadaljevalo s svojo rastjo in razvojem. Tako Cinkarna Celje še naprej ostaja v ospredju kemijske industrije kot ključni akter.

2.4 Organizacijska struktura podjetja Cinkarna Celje

Organizacijska struktura Cinkarne Celje zajema upravo družbe, 6 poslovnih enot in 10 strokovnih služb.

Poslovne enote družbe so sledeče:

 • PE Metalurgija
 • PE Kemija Celje
 • PE Kemija Mozirje
 • PE Vzdrževanje in Energetika
 • PE Titanov Dioksid
 • PE Polimeri

In strokovne službe:

 • Notranja revizija
 • Finančna služba
 • Marketing
 • Služba informatike
 • Kadrovska splošna služba
 • Pravna služba
 • Služba za varnost in zdravje pri delu
 • Služba kakovosti
 • Služba za varstvo okolja
 • Računovodska služba

3. Cinkarna Celje: Finančno poslovanje

Izpostavljamo povzetek finančnega poslovanja družbe Cinkarna Celje:

Izpostavljene postavke Izkaza poslovnega izida
v tisoč EUR20182019202020212022
Prihodki od prodaje163.961172.587172.387192.462227.153
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)48.58132.29632.46751.25865.326
Dobiček iz poslovanja (EBIT)36.40925.72722.53439.97753.176
Čisti poslovni izid30.55821.43618.95133.22743.396
Izpostavljene postavke Bilance stanja
v tisoč EUR20182019202020212022
Nekratkoročna sredstva107.594107.291110.084110.512108.560
Kratkoročna sredstva106.067100.18399.956131.373142.388
Kapital173.925170.343174.016190.166209.010
Nekratkoročne obveznosti27.76322.57820.87623.27318.832
Kratkoročne obveznosti11.40713.99114.36128.44623.106
Stroški razvijanja13141891270
Naložbe22.60811.95612.23311.32510.546
Izpostavljene postavke Izkaza denarnih tokov
v tisoč EUR20182019202020212022
Čisti denarni tok iz poslovanja34.19834.10333.23950.58821.030
Čisti denarni tok iz naložbenja-22.487-11.020-11.851-11.266-10.503
Čisti denarni tok iz financiranja-22.679-24.868-15.428-17.233-25.063
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov-10.968-1.7855.96022.089-14.536
Osnovni kazalniki vrednotenja
20182019202020212022
P/E4,87,17,66,34,3
P/B0,80,90,81,20,9
P/S0,90,90,81,10,8
Čisti dobiček na delnico v EUR3,82,72,44,15,4
ROE21,7%14,7%12,5%21,4%21,7%
ROA14,1%10,2%9,0%14,7%17,6%
Drugi kazalniki, pomembni za investitorje
v tisoč EUR20182019202020212022
Tržna kapitalizacija147.447151.496143.820209.266185.835
Prosti denarni tok11.59022.14721.00639.26210.483
Finančni vzvod0%0%0%0%0%
Skupno število izdanih delnic8.146.2608.079.7708.079.7708.079.7708.079.770
Čisti dobiček na delnico v EUR3,82,72,44,15,4
Bruto dividenda na delnico v EUR2,72,81,72,13,2
Tečaj delnice konec obdobja v EUR na LJSE18,118,817,825,923,0
Dividendna donosnost15%15%10%8%14%

Vir: letno poročilo 2022

Izpostavljamo grafično segmentacijo prihodkov glede na poslovne odseke za leto 2022:

Vir: letno poročilo 2022

4. Cinkarna Celje delnica: Borza in simbol – CICG

Cinkarna Celje kotira na Ljubljanski borzi, kjer ima delnica okrajšavo (ticker) CICG. Promet z delnico Cinkarne Celje na Ljubljanski borzi je v lanskem letu nekoliko zaostal za najprometnejšimi 5 delnicami (KRKG, NLBR, POSR in PETG).

Po tržni kapitalizaciji na 31. december 2022 v višini 185,8 mio EUR je delnica Cinkarne Celje na osmem mestu med podjetji prve kotacije na Ljubljanski borzi.

4.1 Cinkarna Celje: Podatki o delnici

Delnica podjetja Cinkarna Celje kotira na Ljubljanski borzi, od leta 2021 dalje pa je članica prestižne prve kotacije. Poleg oznake CICG velja omeniti tudi ISIN kodo SI0031103805 in Bloombergovo oznako CICG SV.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na razdeljen na 8.079.770 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Podjetje je imelo konec lanskega leta tudi sklad lastnih delnic, ki zajema 264.650 delnic (oziroma 3,28% celotne izdaje).

4.2 Največji delničarji podjetja

Največji delničarji podjetja Cinkarna Celje na dan 31.12.2023 so bili:

 • Modra zavarovalnica, d.d. – 20,17%
 • DUTB, d.d. – 12,93%
 • SDH, d.d. – 11,50%
 • Unicredit Bank Austria AG -FID – 4,52%
 • TR5 d.o.o. – 3,63%
 • Lastne delnice – 3,28%
 • Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada – 2,07%
 • Raiffeisen Bank Austria d.d. – FID – 2,00%
 • NLB Skladi – Slovenija Mešani – 1,32%
 • Citibank n.a. – FID – 1,31%

5. Kje lahko dobite več informacij o delnici Cinkarne Celje?

Več informacij o delnici Cinkarne Celje lahko dobite na:

Opomba: Informacije, navedene o delničarjih podjetja Cinkarna Celje in kakršnekoli druge informacije, povezane z delnicami in finančnimi rezultati, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo priporočila za nakup, prodajo ali držanje delnic. Vlagatelji bi morali pred sprejemanjem kakršnihkoli investicijskih odločitev opraviti lastno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi svetovalci. Avtor ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube, ki bi lahko nastale kot posledica odločitev na podlagi teh informacij.

Mesec in leto priprave dokumenta: Junij, 2024

Smo specializirana borznoposredniška družba, ki pomaga podjetjem do svežih virov financiranja in urejenih poslovnih financ. Prav tako lahko z nami investirate, kot to počnejo najboljši svetovni investitorji.