Vse objave

Delnica: Petrol – Vse, kar morate vedeti

Petrol Delnica
Kategorije Delnice

Delnica Petrola je poleg delnice Krke ena izmed najbolj popularnih delnic na slovenskem trgu. Na tej spletni strani boste našli vse, kar morate vedeti o delnici Petrola.

Vsebina objave

Petrol delnica: Tečaj in vrednost

Vrednost delnice Petrol lahko spremljate na Ljubljanski borzi (PETG). Spodaj dodajamo izpis gibanja tečaja iz aplikacije Koyfin.

Kratka predstavitev podjetja Petrol

Podjetje Petrol d.d., ustanovljeno leta 1945, je eno izmed vodilnih energetskih podjetij s sedežem v Sloveniji, ki že vrsto let uspešno deluje na trgu.

Njegove ključne dejavnosti vključujejo prodajo naftnih derivatov, plina, električne energije ter storitev na področju mobilnosti. Zavezani so k visoki kakovosti izdelkov in storitev ter trajnostnemu poslovanju.

Glavne dejavnosti in izdelki

Podjetje se osredotoča na prodajo naftnih derivatov, plina in električne energije ter ponuja širok spekter storitev na področju mobilnosti.

Petrol svoje poslovanje deli na sledeče produktne skupine:

 • Goriva in derivati
 • Trgovsko blago in storitve
 • Energija in rešitve

Napredovanje na področju električne mobilnosti in mobilnih storitev je ključen del trajnostnega in inovativnega poslovanja skupine Petrol.

Pri mobilnosti se skupina Petrol osredotoča na razvoj polnilne infrastrukture (vključno z vzpostavitvijo, upravljanjem in vzdrževanjem polnilnih postaj za električna vozila ter zagotavljanjem storitev polnjenja) in na raznolike mobilnostne storitve, kot so poslovni najemi, elektrifikacija voznih parkov in upravljanje le-teh.

Kljub temu, da se panoga energentov v zadnjih letih močno spreminja, zaradi prehoda na bolj trajnostno poslovanje in obnovljive vire energije, pa je Petrol dobro pripravljen na ta prehod, saj so v podjetju že izvajali številne ukrepe za zmanjšanje svojega ogljičnega odtisa, vlagali v razvoj alternativnih energetskih virov ter razvijali inovativne rešitve za trajnostno mobilnost.

Poleg tega ima podjetje trdno strategijo za nadaljnji razvoj, ki vključuje diverzifikacijo portfelja in vlaganja v nizkoogljične tehnologije, kar mu omogoča, da ostane konkurenčno in uspešno tudi v prihodnosti.

Globalna prisotnost

Podjetje ima skupno 594 bencinskih servisov, od tega 318 v Sloveniji in 276 v drugih državah Jugovzhodne Evrope. Petrol je prisoten v 9 državah, in sicer v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Romuniji.

Poleg tega ima Petrol številne hčerinske družbe in predstavništva, kar mu omogoča široko distribucijsko mrežo in dostop do različnih trgov.

Petrol - Število bencinskih servisov
Vir: Letno poročilo 2022

Management

Upravo Petrola je do novembra leta 2023 vodila Nada Drobne Popovič, ki pa jo je 23.11.2023 nadomestil dotedanji član uprave, Sašo Berger. Upravo sestavljajo še 4 člani, in sicer Matija Bitenc, Marko Ninčević in Jože Smolič ter delavski direktor Zoran Gračner.

Nadzorni svet sestavlja 9 članov, člani managementa Petrola pa imajo skupno v lasti 0,0046% delnic podjetja.

Raziskave in razvoj

Petrol nenehno vlaga v raziskave in razvoj novih tehnologij ter storitev, ki izboljšujejo učinkovitost in trajnostnost poslovanja. Velik del naložb podjetja se vsako leto porabi za energetsko tranzicijo, na kateri bo velik poudarek tudi v prihodnjih letih.

Podjetje pa trenutno izvaja tudi projekt Digitalizacija oskrbovalne verige, v sklopu katerega bodo pri Petrolu digitalizirali in nadgradili ključne osnovne procese podjetja, od nabave naftnih derivatov do njihove prodaje. Še prav poseben poudarek pa bo na učinkoviti in digitalizirani logistiki.

Ključne konkurenčne prednosti

Ključne konkurenčne prednosti podjetja so:

 • Diverzificiran portfelj izdelkov in storitev
 • Visoka kakovost izdelkov in storitev
 • Zanesljiva oskrba
 • Inovativne rešitve za stranke
 • Globalna prisotnost
 • Strokovno znanje in izkušnje

Največje priložnosti podjetja

Podjetje ima naslednje priložnosti:

 • Rast trga obnovljivih virov energije: S prehodom na bolj trajnostno poslovanje in naraščajočim povpraševanjem po obnovljivih virih energije se odpirajo nove priložnosti za Petrol, da razvije in ponudi storitve ter produkte, povezane z obnovljivimi viri energije, kot so sončna, vetrna in hidroelektrična energija.
 • Širitev na nove trge: Petrol ima možnost širitve svojega poslovanja na nove geografske trge, bodisi z lastnimi investicijami bodisi skozi partnerske ali akvizicijske strategije. To bi podjetju omogočilo dostop do novih strank, virov kapitala in poslovnih priložnosti.
 • Nadgradnja storitev na področju mobilnosti: Razvoj in uvajanje inovativnih rešitev za trajnostno mobilnost, kot so električna vozila, pametne rešitve za deljenje prevoza, ter druge storitve in tehnologije, lahko prispevajo k širitvi ponudbe Petrola ter krepijo njegovo konkurenčno pozicijo na trgu.
 • Povečanje učinkovitosti in produktivnosti: Neprestano vlaganje v raziskave, razvoj in tehnološke inovacije lahko Petrolu omogoči izboljšanje učinkovitosti svojih procesov ter ponudbo še bolj konkurenčnih in kakovostnih izdelkov ter storitev.
 • Partnerstva in sodelovanje z drugimi podjetji: Sklenitev strateških partnerstev in sodelovanje z drugimi podjetji, zlasti na področjih razvoja in uvajanja novih tehnologij ter inovativnih rešitev, lahko omogoči Petrolu hitrejši dostop do novih znanj, virov in trgov.
 • Digitalizacija poslovanja: Nadaljnja digitalizacija poslovanja lahko Petrolu omogoči izboljšanje upravljanja, povečanje učinkovitosti ter ponudbo bolj prilagojenih in personaliziranih storitev za svoje stranke.

Glavna tveganja

Glavna tveganja povezana s poslovanjem podjetja so sledeča:

 • Nihanja cen surovin
 • Regulativne spremembe
 • Konkurenca v panogi energentov
 • Gospodarska nestabilnost
 • Geopolitična tveganja
 • Okoljska tveganja
 • Tehnološka tveganja

Družbena odgovornost

Podjetje Petrol prepoznava svojo družbeno odgovornost in aktivno prispeva k izboljšanju življenja v skupnostih, kjer deluje.

Sodeluje v raznovrstnih dobrodelnih, izobraževalnih in okoljevarstvenih projektih, kar jasno kaže na njihov poudarek na ESG dejavnikih, ki postajajo vse pomembnejši element sodobnega poslovanja podjetij.

Povzetek letnega poročila 2022

Letno poročilo Petrola za leto 2022 (letno poročilo obsega obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, objavo letnega poročila 2023 pa lahko pričakujemo v mesecu aprilu) podrobno izpostavlja strateške usmeritve podjetja in njegove ključne dosežke v letu 2022.

Poročilo razkriva, da je Petrol kljub izrednim dogajanjem v geopolitičnem in poslovnem okolju, ki so pustila močan pečat na evropskem in tudi slovenskem gospodarstvu.

Tu imamo v mislih regulacijo cen energentov, s katero so se blažile posledice energetske krize in ki je negativno vplivala na poslovno uspešnost skupine Petrol, celo presegel planirano prodajo.

Ključni finančni rezultati

V letu 2022 je Petrol dosegel rekordne prodajne rezultate, s skupno prodajo v višini 9.456,7 milijona EUR, kar predstavlja kar 91-odstotno rast v primerjavi z letom 2021.

Na rast prihodkov od prodaje glede na preteklo leto sta poleg višjih nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi z nizkimi cenami spodbujena količinska prodaja goriv in derivatov ter priključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol.

Skupina Petrol je v letu 2022 prodala 4,1 mio ton goriv in derivatov, kar je 25% več kot leto prej. Zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov ter vpliva regulacije pogonskih goriv in drugih energentov se omenjeno povečanje prihodkov od prodaje ne odraža v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu. Ta je dosegel 393,4 mio EUR oziroma 28% manj kot v letu 2021.

EBITDA skupine Petrol je v letu 2022 dosegel 96,3 mio EUR, kar je 60% manj kot leta 2021. Največji negativni vpliv na to je imela:

 • regulacija pogonskih goriv na vseh trgih, in sicer v višini 188,9 mio EUR,
 • poleg tega sta na EBITDA skupine Petrol vplivali tudi škoda, ki so jo družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana povzročile nedobave zemeljskega plina, ter
 • regulacija cen ostalih energentov na slovenskem in hrvaškem trgu.

V letu 2022 je skupina Petrol realizirala -2,7 mio EUR čistega poslovnega izida.

Inovacije in razvoj

Petrol daje velik poudarek inovacijam in razvoju novih izdelkov in storitev. V skupini Petrol pospešeno nadaljujejo razvoj in izvajanje projektov na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije, pri katerem bodo imele vetrne in sončne elektrarne zelo pomembno vlogo.

Poleg tega trenutno teče projekt Digitalizacija oskrbovalne verige, v sklopu katerega bodo digitalizirali in nadgradili ključne osnovne procese podjetja, od nabave naftnih derivatov do njihove prodaje. Še prav poseben poudarek bo na učinkoviti in digitalizirani logistiki.

Tango je lastna IoT platforma skupine Petrol, ki rešuje izzive sodobnega poslovanja ter omogoča digitalno in zeleno transformacijo. Petrol Tango uporablja na številnih produktih in področjih, s katerimi so prisotni na svojih ključnih trgih.

Tako je Tango na področju energetike v uporabi na: sistemih daljinskega ogrevanja, vodovodnih sistemih, sistemih učinkovite javne razsvetljave, itd. Poleg naštetega Tango uporabljajo tudi na področjih energetskega upravljanja in vodenja energetskega knjigovodstva za nepremičnine v lasti Petrola ter pri dinamičnem upravljanju cen goriv.

Globalna prisotnost in tržne usmeritve

Podjetje Petrol aktivno nadaljuje s širjenjem svoje prisotnosti na globalni ravni, s poudarkom na tržnih strategijah, ki vključujejo krepitev pozicije na obstoječih trgih ter razširitev na nove trge.

Poseben poudarek daje pomenu zagotavljanja neprekinjene oskrbe z energetskimi proizvodi za svoje stranke, še posebej v času globalnih izzivov na področju energetike.

Letno poročilo podjetja Petrol za leto 2022 odraža uspešno poslovno leto, v katerem je podjetje kljub različnim izzivom uspešno nadaljevalo s svojo rastjo in razvojem. Tako Petrol še naprej ostaja v ospredju energetske industrije kot ključni akter.

Podjetja v skupini Petrol

Petrol je z nakupom družbe Crodux derivati dva d.o.o. v letu 2021 na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov z 202 prodajnima mestoma. S pravno pripojitvijo te družbe k hrvaški družbi Petrol d.o.o. se je v začetku novembra 2022, dva meseca pred rokom, zaključila ena največjih poslovnih pripojitev skupine Petrol v njeni zgodovini.

Petrol d.o.o. se tako z več kot 2.100 zaposlenimi uvršča med največja hrvaška podjetja in na Hrvaškem krepi svojo pozicijo celovitega ponudnika energetskih rešitev.

Že v letu 2021 so z nakupom podjetja E 3, d.o.o., okrepili tržni delež in znanje na trgu električne energije. Združevanje so v letu 2022 nadgradili tako, da so celotno poslovanje družbe E 3, d.o.o., vključili v Petrolov informacijski sistem.

Posebno pozornost so pri Petrolu namenili upravljanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ter ukrepom za stabilizacijo poslovanja in omilitev poslovne škode, ki je bila posledica nedobav zemeljskega plina po dolgoročni pogodbi z rusko družbo Gazprom. Družba Geoplin d.o.o. Ljubljana je z družbo Sonatrach v novembru 2022 podpisala srednjeročno pogodbo o dobavi zemeljskega plina iz Alžirije v Slovenijo.

Dogovor predstavlja pomemben korak k zagotavljanju nadaljnje diverzifikacije nabavnih virov zemeljskega plina, s čimer družba Geoplin d.o.o. Ljubljana še povečuje zanesljivost oskrbe za svoje odjemalce.

V letu 2022 so pri Petrolu uspešno zaključili uvedbo SAP ERP sistema v vsa ključna podjetja v skupini Petrol. Z nadaljnjim uvajanjem procesne organizacije in funkcijskega vodenja v celotni skupini Petrol pa so krepili sinergije in udejanjali enotnejši nastop na trgih odvisnih družb.

Finančno poslovanje

Izpostavljamo povzetek finančnega poslovanja skupine Petrol:

v tisoč EUR20182019202020212022
Postavke Izkaza poslovnega izida
Prihodki od prodaje4.318.1294.375.8843.079.4334.960.1269.456.734
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)181.282196.981166.625230.22188.387
Dobiček iz poslovanja (EBIT)128.569128.09491.631151.129-7.913
Čisti poslovni izid91.837105.21872.330124.481-2.686
Postavke Bilance stanja
Nekratkoročna sredstva937.9431.078.4691.068.9741.331.1641.334.753
Kratkoročna sredstva792.872781.125723.1041.072.6571.405.851
Kapital747.478811.252826.669908.698860.167
Nekratkoročne obveznosti207.522414.062436.740632.707591.971
Kratkoročne obveznosti775.815634.279528.669862.4161.288.467
Stroški razvijanja8.2113.4692.38919.24329.471
Naložbe86.558124.39085.403233.20459.795
Kazalniki in število zaposlenih20182019202020212022
Delež EBITDA v prihodkih od prodaje4,2%4,5%5,4%4,6%0,9%
Delež EBIT v prihodkih od prodaje3,0%2,9%3,0%3,0%-0,1%
Delež čistega dobička v prihodkih od prodaje2,1%2,4%2,3%2,5%0,0%
Donosnost kapitala (ROE)12,7%13,5%8,8%14,3%-0,3%
Donosnost sredstev (ROA)5,4%5,9%4,0%5,9%-0,1%
Obveznosti/kapital1,3161,2921,1681,6452,186
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje0,2%0,1%0,1%0,4%0,3%
Število zaposlenih konec leta4.8575.2755.1576.2376.224
Povprečno število zaposlenih4.6835.0665.2165.6976.231
Podatki o delnici20182019202020212022
Skupno število izdanih delnic2.086.3012.086.3012.086.3012.086.30141.726.020*
Čisti dobiček na delnico v EUR44,6851,1935,1960,560,11
Bruto dividenda na delnico v EUR18,0022,0022,0030,001,50
Tečaj delnice konec obdobja v EUR na LJSE310,00375,00325,00508,0020,00
Tečaj/čisti dobiček na delnico (P/E)6,947,339,248,39181,82
Knjigovodska vrednost delnice v EUR358,28388,85396,24435,5520,61
Tečaj/knjigovodska vrednost delnice (TČV)0,870,960,821,170,97
Tržna kapitalizacija v tisoč EUR (konec leta)646.753782.363678.0481.059.841834.520

* Družba Petrol d.d., Ljubljana, je 1. novembra 2022 izvedla razdelitev delnic PETG (v razmerju 1 : 20) v skladu s sklepom 34. skupščine delničarjev po začetku veljavnosti sklepa o spremembi statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem zamenjave ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana.

Vir: letno poročilo 2022

Izpostavljamo grafično segmentacijo prihodkov glede na poslovne odseke za leto 2022:

Petrol - Prihodki po dejavnostih
Vir: Letno poročilo, 2022

Petrol delnica: Borza in simbol – PETG

Petrol kotira na Ljubljanski borzi, kjer ima delnica okrajšavo (ticker) PETG. Po prometu s Petrolovo delnico na Ljubljanski borzi v obdobju od januarja do septembra 2023, ki je znašal 14,6 mio EUR, je delnica Petrola zasedla 5. mesto med delnicami na Ljubljanski borzi (upoštevaje promet s svežnji).

Po tržni kapitalizaciji na 30. september 2023 v višini 955,5 mio EUR je delnica Petrola na tretjem mestu na Ljubljanski borzi, kar predstavlja 11,1% celotne tržne kapitalizacije delnic na slovenskem borznem trgu na ta dan.

Ključni podatki o delnici

Delnica podjetja Petrol kotira na Ljubljanski borzi od leta 1997. Poleg oznake PETG velja omeniti tudi ISIN kodo SI0031102153 in Bloombergovo oznako PETG SV.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na razdeljen na 41.726.020 navadnih delnic, z nominalno vrednostjo 1,25 EUR. Vse delnice so v celoti vplačane in kotirajo na Ljubljanski borzi. Evidenco o delničarjih vodi Centralno klirinško depotna družba (KDD) v Ljubljani.

34. skupščina delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila 21. aprila 2022, je na predlog uprave in nadzornega sveta družbe sprejela sklep o razdelitvi delnic PETG. Na skupščini je bilo sprejeto delitveno razmerje 1 : 20, kar pomeni, da se je število vseh delnic PETG s spremembo statuta in z razdelitvijo povečalo za 20-krat, in sicer iz 2.086.301 na 41.726.020.

Največji delničarji

Največji delničarji podjetja Petrol na dan 30.9.2023 so bili:

 • J&T Banka a.s. – 12,78%
 • SDH, d.d. – 12,70%
 • Republika Slovenija – 10,82%
 • Kapitalska družba, d.d. – 8,27%
 • OTP banka d.d. – 6,88%
 • Erste group bank AG – PBZ Croatia osigur. – 4,09%
 • Vizija holding, d.o.o. – 3,79%
 • Vizija holding ena, d.o.o. – 3,24%
 • Mustand energy limited – 1,91%
 • Perspektiva ft d.o.o. – 1,74%

Kje lahko dobite več informacij o delnici Petrola?

Več informacij o delnici Krke lahko dobite na:

Opomba: Informacije, navedene o delničarjih podjetja Krka in kakršnekoli druge informacije, povezane z delnicami in finančnimi rezultati, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo priporočila za nakup, prodajo ali držanje delnic. Vlagatelji bi morali pred sprejemanjem kakršnihkoli investicijskih odločitev opraviti lastno analizo in se po potrebi posvetovati s finančnimi svetovalci. Avtor ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube, ki bi lahko nastale kot posledica odločitev na podlagi teh informacij.