Vse objave

EBITDA – Vse, kar morate vedeti

EBITDA - Kaj je?

EBITDA je kratica za »Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization« oziroma po slovensko dobiček pred obrestmi, davki, in amortizacijo. EBITDA je priljubljena finančna metrika, ki se uporablja za oceno uspešnosti poslovanja podjetja.

Predvsem se uporablja kot približek denarnega toka ter operativne uspešnosti poslovanja, saj omogoča primerjavo med podjetji, kljub razlikam pri odločitvah o financiranju in investiranju ter načinu obračuna amortizacije.

EBITDA je zlasti uporaben pri mednarodni primerjavi podjetij z visokim deležem dolga ali visokimi amortizacijskimi stroški, običajno v isti panogi.

Izračun EBITDA normalizira naslednje dejavnike:

 • različne davčne stopnje, ki veljajo v različnih državah;
 • razlike v strukturi financiranja ter višini obresti;
 • razlike v obračunu amortizacije ter obsega osnovnih sredstev;

Management na te dejavnike tudi nima takojšnjega vpliva. Vendar je pri tem potrebno opozoriti, da je EBITDA le približek denarnega toka in ni nadomestilo za bolj podrobno finančno analizo ter uporabo tudi drugih kazalnikov (več o tem v nadaljevanju).

EBITDA torej ne upošteva denarnih tokov, naložb v osnovna sredstva ter sprememb v obratnem kapitalu. Poleg tega se izračun EBITDA lahko razlikuje glede na računovodske prakse v podjetjih in industrijske standarde. EBITDA namreč ni uradna metrika po računovodskih standardih.

Vsebina objave

Kratka zgodovina EBITDA

EBITDA je postal priljubljen v obdobju prevzemov in združitev (M&A) v 80-ih in 90-ih letih, saj je omogočal boljše razumevanje operativne uspešnosti in olajšal primerjavo med različnimi podjetji. Tudi danes je v svetu poslovnih financ EBITDA zelo razširjena.

Kot omenjeno je glavna ideja EBITDA, da odstranimo vpliv nedenarnih in neoperativnih postavk, ter tako dobimo boljšo sliko o tem dobičku, ki ga podjetje ustvarja iz svojega osnovnega poslovanja.

Pogosto popularizacijo EBITDA pripisujejo poslovnežu John-u Malone-u, ki je bil pionir v industriji kabelske televizije in telekomunikacij ter dolgoletni predsednik in izvršni direktor Tele-Communications Inc. (TCI).

Glede na to, da so telekomunikacijska podjetja običajno kapitalsko intenzivna in zadolžena, je John Malone smatral, da je EBITDA veliko boljša metrika za primerjavo uspešnosti podjetij, kot je velikost dobička na delnico (EPS).

Tako je uporabljal EBITDA pri ocenjevanju vrednosti podjetij, primerjanju uspešnosti poslovanja, prepoznavanju naložbenih priložnosti ter optimizaciji poslovanja in povečanju dobičkonosnosti, pa tudi za pridobivanje investitorjev v podjetje.

Kako izračunati EBITDA?

Izračun EBITDA je preprost in temelji na podatkih iz izkaza poslovnega izida podjetja. EBITDA se izračuna tako, da se k neto dobičku (ali izgubi) prištejejo obresti, davki, amortizacija. Izračun se izvede po naslednji formuli, ki izhaja iz imena:

 • EBITDA = Čisti poslovni izid + (finančni odhodki-finančni prihodki) + davki + odpisi vrednosti (amortizacija, odpisi vrednosti, prevrednotenja)

Opomba: Pri angleški obliki izkaza poslovnega izida pomeni Amortization amortizacija neopredmentenih osnovnih sredstev, Depreciation pa amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev.

Kje in zakaj se EBITDA največkrat uporablja?

EBITDA se največkrat uporablja za oceno denarnega toka podjetja iz poslovanja, primerjavo uspešnosti med različnimi podjetji (pri čemer kot omenjeno ne upoštevamo financiranja, nedenarnih stroškov in stopnje davka), prav tako pa za oceno razpoložljivih sredstev za odplačilo dolga. EBITDA je torej posebej uporabna v naslednjih primerih:

 • Primerjava uspešnosti: EBITDA omogoča primerjavo operativne uspešnosti med podjetji znotraj iste industrije, saj izključuje vplive obresti, davkov, amortizacije, ki se lahko razlikujejo med podjetji. To je še posebej koristno pri primerjavi podjetij z različnimi stopnjami zadolženosti ter podjetja, ki poslujejo pod različno davčno juridistikcijo ter računovodskimi standardi.
 • Neodvisnost od finančnega vzvoda: EBITDA je uporaben pri analizi podjetij z visokim deležem dolga, saj ne vključuje obresti. To pomeni, da se lahko osredotoči na operativno uspešnost podjetja, ne glede na njegovo finančno strukturo.
 • Neodvisnost od računovodske politike: Amortizacija se lahko razlikuje glede na računovodske standarde in interne politike podjetja. EBITDA omogoča boljše razumevanje operativne uspešnosti podjetja, neodvisno od tega dejavnika.
 • Indikator denarnega toka: Čeprav EBITDA ni neposreden kazalnik denarnega toka, lahko služi kot grob pokazatelj denarnega toka, ki ga podjetje ustvari iz svoje poslovne dejavnosti. Ker EBITDA izračunava dobiček pred obrestmi, davki, amortizacije, na grobo daje vpogled v operativno učinkovitost in sposobnost podjetja, da ustvarja denar iz svojega poslovanja.
 • Ocenjevanje vrednosti podjetij: EBITDA se pogosto uporablja pri ocenjevanju naložb v podjetja, saj investitorjem omogoča, da ocenijo uspešnost podjetja, neodvisno od njegovih finančnih obveznosti in računovodske politike. To je še posebej pomembno pri ocenjevanju podjetij z visokim deležem dolga, ki so lahko dovzetna za finančna tveganja.

EBITDA je popularna metrika predvsem pri nakupu in prodaji podjetij, torej pri ocenjevanju vrednosti podjetja, kjer lahko pogosto slišimo izraz EBITDA multipla. To pomeni, koliko kratnik EBITDA je pripravljen nekdo plačati za nakup podjetja. EBITDA multipla se giblje vse od nekajkratnika pa do nekaj desetkratnika, odvisno od panoge.

Poenostavljeno povedano, če je EBITDA podjetja 1 mio EUR, investitor pa je pripravljen plačati EBITDA multipla 5-kratnik, je podjetje torej vredno 5 mio EUR. Pogosto pa se naredijo še dodatne prilagoditve.

EBITDA marža in drugi EBITDA kazalniki

EBITDA se uporablja tudi za izračun več različnih kazalnikov. EBITDA marža je na primer finančni kazalnik, ki predstavlja razmerje med EBITDA in prihodki podjetja. Izračunana je tako, da se EBITDA deli s skupnimi prihodki ali prodajo. EBITDA marža se pogosto uporablja za oceno donosnosti in operativne učinkovitosti podjetja. Izračuna se po naslednji formuli:

 • EBITDA marža = (EBITDA / Prihodki) x 100

Višja EBITDA marža pomeni, da podjetje ustvarja več dobička iz svojih poslovnih dejavnosti v primerjavi s konkurenco, kar kaže na večjo operativno učinkovitost. EBITDA marža je koristna predvsem za primerjavo uspešnosti podjetij znotraj iste industrije.

Primer EBITDA marže večjih svetovnih tehnoloških podjetij (v letu 2023):

Na podlagi EBITDA lahko izračunamo tudi druge kazalnike kot so:

 • Finančni vzvod: Finančni dolg / EBITDA
 • Pokrivanje obresti: EBITDA / Finančne obresti
 • Pokrivanje dolga: EBITDA / Glavnica + Finančne obresti
 • Mnogokratnik vrednosti (EBITDA multipla): Vrednost podjetja / EBITDA

Omejitve in dodatne prilagoditve EBITDA

Kot prvo velja izpostaviti, da ima EBITDA tudi druge različice, kot sta EBITDAR in EBITDARM. Te različice se uporabljajo v primerih, kjer je vpliv najemnin, prestrukturiranja, kompenzacij uprave in drugih dejavnikov pomemben. To velja zlasti za trgovino, zdravstvo, nepremičninske družbe itd.

Dodatno ocenjevalci vrednosti pogosto običajno uporabljajo prilagojeno ali normalizirano EBITDA. Ta vključuje prilagoditve, ki so vezane na enkratne in izredne dogodke, ki običajno ne sodijo v redno poslovanje in izkrivljajo realno sliko o uspešnosti podjetja.

Takšne prilagoditve so lahko enkratni prihodki ali stroški, enkratne kompenzacije lastnikom ali managementu, neponavljajoči svetovalni stroški ipd. Res pa je, da se velikokrat s prilagoditvami lahko skuša prikazati podjetje bolj donosno, kot je v resnici.

Čeprav je EBITDA uporaben pokazatelj poslovanja, ima tudi svoje omejitve. Kot smo omenili, ne upošteva denarnega toka, potrebnega za financiranje obratnega kapitala, in lahko neustrezno obravnava nekatere računovodske postavke.

Zaradi teh omejitev se ocenjevalci vrednosti podjetij pogosto zanašajo na naprednejše metode. Primeri takšnih metod so:

 • EVA: Ekonomska dodana vrednost
 • OCF: Denarni tok iz poslovanja
 • FCF: Prosti denarni tok (do podjetja / do lastnikov)
 • ROI: Donos na naložbe
 • DCF: Diskontirani denarni tokovi

Navedene metode bolj celovito obravnavajo finančno poslovanje podjetja, vendar so tudi bolj kompleksne.

Torej, če zaključimo, EBITDA je pomembna finančna metrika, ki lahko pomaga vlagateljem in analitikom bolje razumeti uspešnost poslovanja podjetja. Vendar pa je pomembno, da se EBITDA uporablja v kombinaciji z drugimi finančnimi kazalniki in naprednejšimi metodami ocenjevanja, saj se le tako lahko zagotovi celovita in natančna analiza.

Čeprav EBITDA ni popoln indikator, gre za enostaven in široko uporaben indikator. S pravilno uporabo in kombinacijo z drugimi metrikami lahko EBITDA ponudi vpogled v finančno uspešnost podjetja, predvsem z vidika ustvarjanja dobiček iz svojega osnovnega poslovanja ter tako pomaga pri sprejemanju bolj informiranih odločitev o investicijah.