Vse objave

Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja – Kaj vključuje?

Načrt finančnega prestrukturiranja
Kategorije Poslovne finance

Današnje poslovno okolje je sila dinamično in konkurenčno. Življenjska doba podjetij se krajša, prav tako se skoraj vsako podjetje lahko slej kot prej znajde v težavah v primeru večjih makroekonomskih, branžnih ali internih sprememb.

Takrat je ključno temeljito in dovolj hitro prestrukturiranje podjetja, skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja.

Dobro izvedeno prestrukturiranje podjetja lahko naredi podjetje še močnejše in vitalnejše za prihodnje poslovanje. Proces prestrukturiranja podjetja namreč vključuje celostno reorganizacijo finančne strukture podjetja s ciljem optimizacije stroškov, povečanja dobička in zagotavljanja kapitalske ustreznosti ter kratkoročne in dolgoročne plačilne stabilnosti.

Finančno prestrukturiranje lahko predstavlja tudi strateško odločitev za izboljšanje učinkovitosti, konkurenčnosti in dolgoročne vzdržnosti, četudi podjetje ni v krizi. Ključni dokument v fazi finančnega prestrukturiranja podjetja je načrt finančnega prestrukturiranja.

Vsebina objave

Ekonomski vidik prestrukturiranja podjetja

Pravni postopek prestrukturiranje podjetja v postopku insolventnosti je zelo jasno določen z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Poglejmo si še nekoliko bolj podrobno ekonomski vidik prestrukturiranja podjetja.

Podjetje se lahko prestrukturira skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja, kot preventivni ukrep, če so na obzorju finančne težave (preventivno prestrukturiranje, sodno prestrukturiranje), ali za namene prisilne ali prisilne poravnave za malo gospodarstvo.

Prestrukturiranje podjetja je proces spreminjanja organizacijske strukture, poslovnih procesov ali strategij z namenom izboljšati poslovanje.  

Ključni koraki pri prestrukturiranju podjetja so naslednji:

1. Razumevanje finančnega položaja

Prvi korak k uspešnemu finančnemu prestrukturiranju je natančno razumevanje trenutnega finančnega stanja podjetja. To vključuje analizo bilanc stanja, izkazov poslovnega izida, denarnih tokov in drugih finančnih kazalnikov.

Pomembno je identificirati ključne finančne težave, kot so visoki operativni stroški, dolgovi ali nezadostni prihodki.

2. Določanje ciljev prestrukturiranja

Ko je jasna trenutna finančna slika, je čas, da se določijo specifični cilji prestrukturiranja. Ti cilji so lahko manjšanje dolgov, povečanje dobičkonosnosti, izboljšanje likvidnosti ali optimizacijo kapitalske strukture.

Jasno določeni cilji usmerjajo vse nadaljnje korake v procesu prestrukturiranja.

3. Razvoj strategije prestrukturiranja

Na podlagi določenih ciljev se razvije celovit načrt za finančno prestrukturiranje. Ta načrt lahko vključuje različne strategije, kot so prestrukturiranje dolgov (lahko tudi delni odpust dolgov), prodaja nepotrebnih sredstev, racionalizacija operacij, zmanjšanje stroškov ali iskanje novih virov financiranja.

Pomembno je, da je strategija prilagodljiva in da lahko reagira na spremenljive tržne razmere. Več o potencialnih ukrepih in vsebini načrta finančnega prestrukturiranja v nadaljevanju dokumenta.

4. Izvajanje in spremljanje

Po načrtovanju sledi faza izvajanja. To zahteva natančno izvedbo načrtovanih korakov in redno spremljanje napredka. Pomembno je, da se v fazi izvajanja ohranja transparentnost v komunikaciji z zaposlenimi, deležniki in investitorji.

Spremljanje in analiza rezultatov omogočata redno prilagajanje strategije prestrukturiranja podjetja.

5. Dolgoročna trajnost in uspeh podjetja

Finančno prestrukturiranje ni enkratni dogodek, temveč mora biti del dolgoročne strategije podjetja. Cilj je ustvariti stabilno finančno okolje, ki omogoča rast in razvoj.

To vključuje redno ocenjevanje finančnega zdravja podjetja in prilagajanje strategij v skladu z razvojem poslovanja in trga.

Načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja je temeljni dokument ali niz ukrepov, ki jih podjetje razvije in izvaja z namenom izboljšanja svojega finančnega položaja, stabilizacije poslovanja in zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti.

Načrt vključuje podrobno analizo trenutnega finančnega stanja podjetja, opredelitev ciljev prestrukturiranja, razvoj strategij za doseganje teh ciljev, časovnico za izvedbo in oceno tveganj.

Lahko je interni dokument, če gre za preventivno prestrukturiranje, ali formalni dokument v primeru prisilne poravnave.

1. Cilji načrta finančnega prestrukturiranja

Glavni cilji načrta finančnega prestrukturiranja običajno so:

 • Izboljšanje likvidnosti: Zagotoviti zadostno količino tekočih sredstev za pokrivanje kratkoročnih obveznosti.
 • Zmanjšanje dolga: Prestrukturiranje obstoječih dolgov, morda z odpisom dela dolga, podaljšanjem rokov zapadlosti ali zmanjšanjem obrestnih mer.
 • Operativne izboljšave: Optimizacija poslovnih procesov, zmanjšanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti poslovanja.
 • Sprememba kapitalske strukture: Pridobivanje dodatnega kapitala, morda s prodajo premoženja, emisijo delnic ali privabljanjem novih vlagateljev.
 • Tržna pozicija in rast: Preučevanje tržnih priložnosti in razvoj strategij za rast in diverzifikacijo prihodkov.

2. Vsebina načrta finančnega prestrukturiranja

Če pogledamo podrobneje naj bi načrt finančnega prestrukturiranja vseboval naslednja poglavja:

 • Opis okoliščin insolventnosti: Podrobna analiza in opis okoliščin, ki so privedle do insolventnosti podjetja.
 • Opis predlagane prisilne poravnave: Predstavitev načrtovanih ukrepov za odpravo insolventnosti, ki so lahko odvisni od zmanjšanja in odložitve zapadlosti terjatev ali pretvorbe terjatev v deleže.
 • Finančna analiza: Celovita finančna analiza, ki vključuje oceno trenutnega finančnega stanja podjetja, projekcije denarnih tokov in oceno finančne upravičenosti predlaganih ukrepov prestrukturiranja.
 • Strategija izvajanja: Podroben načrt izvajanja, vključno s časovnico, mejniki in dodelitvijo odgovornosti za vsak ukrep prestrukturiranja.
 • Ocenjevanje tveganj: Analiza potencialnih tveganj in izzivov, povezanih z izvajanjem načrta prestrukturiranja, in strategije za njihovo obvladovanje.
 • Komunikacijski načrt: Načrt za komunikacijo z deležniki, vključno z upniki, zaposlenimi, vlagatelji in drugimi zainteresiranimi stranmi, ter strategija za upravljanje morebitnih konfliktov.
 • Pravni pregled: Pregled in ocena pravnih vprašanj in obveznosti, povezanih z izvajanjem načrta prestrukturiranja, vključno z upoštevanjem relevantne zakonodaje in predpisov.

3. Najpogostejši ukrepi v načrtu finančnega prestrukturiranja

Potencialni ukrepi, ki jih je mogoče vključiti v načrt finančnega prestrukturiranja, so naslednji:

 • Odprodaja sredstev: Prodaja poslovno nepotrebnih ali nerentabilnih sredstev, da se zmanjša dolg in pridobi kapital za obratovanje.
 • Povečanje osnovnega kapitala: Priliv svežega kapitala z izdajo novih delnic ali vključitvijo strateških vlagateljev.
 • Pretvorba dolga v kapital: Pretvorba terjatev upnikov v lastniške deleže v podjetju, kar zmanjšuje dolg in izboljšuje bilanco.
 • Zmanjšanje in odložitev zapadlosti terjatev: Pogajanja z upniki o zmanjšanju dolga in/ali odlogu plačil za izboljšanje likvidnosti.
 • Racionalizacija poslovanja: Zmanjšanje stroškov z optimizacijo poslovnih procesov, zmanjševanjem števila zaposlenih ali zunanje izvedbe določenih funkcij.
 • Refinanciranje dolgov: Iskanje bolj ugodnih pogojev financiranja za zmanjšanje obrestnih mer in podaljšanje ročnosti dolgov.
 • Diverzifikacija ali fokusiranje poslovanja: Razširitev poslovanja na nove trge ali osredotočenje na ključne dejavnosti, da se izboljša donosnost.
 • Strateška partnerstva ali združitve: Vstop v partnerstva ali združitve z drugimi podjetji za izboljšanje operativne učinkovitosti in tržne pozicije.
 • Uvedba novih produktov ali storitev: Razvoj in uvedba novih produktov ali storitev, ki lahko prinesejo nove prihodke in izboljšajo tržni položaj podjetja.
 • Izboljšanje upravljanja z denarnimi tokovi: Uvedba strožjih kontrol in procesov za izboljšanje upravljanja denarnih tokov in likvidnosti.

Vsak ukrep bo imel različne posledice za finančno stanje in delovanje podjetja, zato je pomembno, da se pri izbiri in izvajanju ukrepov pretehta več dejavnikov in tveganj.

Glavni izzivi pri prestrukturiranju podjetja

Prestrukturiranje ni brez izzivov. Najpogostejši so nezadovoljstvo zaposlenih, potreba po novih internih kompetencah ter prilagajanje novim procesom in stroškovni učinkovitosti.

Komunikacija je ključna pri navedenih postopkih, zaposlene in druge deležnike je potrebno pravočasno in jasno obveščati o spremembah. Poglejmo si nekoliko podrobneje glavne izzive:

1. Nezadovoljstvo zaposlenih

Eden od največjih izzivov pri prestrukturiranju je nezadovoljstvo zaposlenih. Spremembe pogosto vzbujajo strah in negotovost, zaposleni pa se lahko bojijo izgube delovnega mesta ali zmanjšanja vloge.

Ključ do obvladovanja tega izziva je v razumevanju skrbi zaposlenih in proaktivnem naslavljanju teh skrbi. Pomembno je vključiti zaposlene v proces prestrukturiranja in jih spodbuditi, da delijo svoje ideje in predloge.

2. Potreba po novih internih kompetencah

Prestrukturiranje pogosto zahteva nove veščine in znanja. Sprememba poslovnih procesov, tehnologije ali organizacijske strukture lahko zahteva dodatno usposabljanje zaposlenih. Podjetja morajo zagotoviti ustrezna izobraževanja in usposabljanja, da bodo zaposleni lahko sledili novim zahtevam.

Vlaganje v razvoj veščin zaposlenih ne samo podpira prestrukturiranje, ampak tudi spodbuja njihovo osebno in profesionalno rast.

3. Prilagajanje novim procesom

Prestrukturiranje pogosto prinese nove poslovne procese, ki zahtevajo prilagajanje zaposlenih. To lahko povzroči začetno upočasnitev dela.

Za uspešno implementacijo novih procesov je potrebno jasno komunicirati cilje sprememb, podrobno predstaviti potek novih procesov in zagotoviti, da ima vsak zaposleni dostop do potrebnih virov in podpore.

4. Stroškovna učinkovitost

V procesu finančnega prestrukturiranja podjetja je ključna tudi stroškovna učinkovitost. Eden glavnih izzivov je identifikacija in eliminiranje nepotrebnih ali pretiranih stroškov, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost izdelkov ali storitev ter sprožili dodatno nezadovoljstvo zaposlenih.

Potrebno se je soočiti s težavo uravnoteženja med kratkoročnimi prihranki in dolgoročnimi investicijami. Pri tem moramo skrbno oceniti, kako zmanjšanje stroškov vpliva na konkurenčnost in inovacijsko sposobnost.

5. Ključna vloga komunikacije

Uspešno prestrukturiranje zahteva odprto in transparentno komunikacijo. Zaposlene (in druge deležnike podjetja) je treba pravočasno in jasno obveščati o spremembah in njihovem vplivu. To vključuje redne sestanke, e-poštna obvestila in delavnice. Učinkovita komunikacija pomaga zmanjšati negotovost in graditi zaupanje v proces prestrukturiranja.

Načrt finančnega prestrukturiranja je ključnega pomena za podjetja, ki želijo premagati finančne izzive ali izboljšati svoje finančno stanje. S pravilnim pristopom, jasno strategijo in doslednim izvajanjem lahko prestrukturiranje prinese znatne izboljšave in zagotovi dolgoročno finančno stabilnost.