Vse objave

Borzno posredniška hiša – Kaj je in katere storitve opravlja?

Borzno posredniška hiša

Borzno posredniška hiša, ali slovnično pravilno borznoposredniška družba, je specializirano finančno podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov povezanih z izdajanjem, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev, kot so delnice, obveznice in drugi finančni instrumenti.

Borzno posredniška hiša igra ključno vlogo v finančnem sistemu, saj povezujejo investitorje z borznimi trgi in posameznimi finančnimi instrumenti.

Borzno posredniška hiša je regulirana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev in po MiFID II direktivi, opravlja pa torej storitve tako za investitorje, kot izdajatelje vrednotnih papirjev.

Poglejmo si vse, kar morate vedeti o delovanju borzno posredniške hiše.

Vsebina objave

Borzno posredniška hiša za investitorje v vrednostne papirje

Borzno posredniška hiša investitorjem (institucionalnim in malin vlagateljem) ponuja širok nabor storitev, ki jim omogočajo sodelovanje na kapitalskem trgu, običajno z namenom doseganja donosov. Najpogostejše storitve za investitorje vključujejo:

Dostop do primarnih izdaj vrednostnih papirjev: Omogočajo vlagateljem dostop do novih javnih ponudb podjetij, ki prvič vstopajo na borzo, lahko obveznic ali delnic.

Trgovanje z vrednostnimi papirji na sekundarnem trgu: Borzno posredniška hiša omogoča investitorjem nakup in prodajo delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev na borzi – preko elektronske platforme ali borznih posrednikov.

Elektronske trgovalne platforme: Ponujajo spletne in mobilne platforme, ki vlagateljem omogočajo, da samostojno trgujejo z vrednostnimi papirji.

  • Nekatere borzno posredniške hiše imajo svoje trgovalne platforme.
  • Druge zastopajo platforme, kot so Interactive brokers.
  • Pri Equito smo razvili svojo platformo, namenjeno pretežno za povezovanje investitorjev in izdajateljev pri primarnih izdajah ter pri množičnem financiranju.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji: V Sloveniji so finančni instrumenti zapisani v centralnem registru, ki ga vodi KDD, medtem ko finančne institucije v KDD-ju vodijo skrbniške račune za svoje stranke.

Analize podjetij in trgov: Ponujajo analize trga, makroekonomske analize, panožna poročila in ocene posameznih podjetij, ki vlagateljem pomagajo pri odločanju o naložbah.

Upravljanje premoženja: Nekatere borznoposredniške hiše nudijo storitve upravljanja premoženja, kjer strokovnjaki upravljajo sredstva vlagateljev na osnovi določenih investicijskih strategij in ciljev.

Storitve investicijskega svetovanja: Svetovanje vlagateljem glede njihove naložbene strategije, strukturiranja portfelja in drugih naložbenih odločitev.

Izobraževalne storitve: Borzno posredniške hiše pogosto organizirajo tudi seminarje, delavnice in druge izobraževalne materiale za vlagatelje, da bi bolje razumeli trg in naložbene strategije. Tudi pri Equitu širimo znanje na našem blogu, ponujamo več spletnih tečajev in drugih izobraževalnih vsebin.

Vse navedene storitve borzno posredniške hiše zagotavljajo, da so investitorji dobro opremljeni z informacijami, orodji in podporo, ki jo potrebujejo za doseganje donosov na kapitalskem trgu.

Borzno posredniška hiša za izdajatelje vrednostnih papirjev

Borzno posredniška hiša (ali borznoposredniška družba) podjetjem nudi številne storitve, ki so povezane s kapitalskimi trgi ter izdajanjem in trgovanjem z vrednostnimi papirji. Te storitve vključujejo, a niso omejene na:

Izvedbo prvih javnih ponudb (IPO): Borzno posredniške hiše pomagajo podjetjem pri pripravi in izvedbi prve javne ponudbe delnic na borzi, kar vključuje oceno vrednosti, pripravo prospekta in trženje ponudbe potencialnim vlagateljem.

Podporo pri sekundarnih javnih ponudbah: Če se podjetje odloči za dodatno izdajo delnic ali drugih vrednostnih papirjev na borzi, lahko borznoposredniška hiša nudi podporo v celotnem procesu.

Izdaja in upravljanje obveznic: Poleg delnic lahko borznoposredniška hiša pomaga tudi pri izdaji obveznic, komercialnih zapisov in drugih dolžniških instrumentov.

Storitve trženja in promocije: Pomoč podjetjem pri promociji njihovih vrednostnih papirjev in povečanju vidnosti na kapitalskem trgu, doma in v tujini.

Korporativno svetovanje: Borzno posredniške hiše svetujejo podjetjem o različnih korporativnih strategijah, vključno z združitvami in prevzemi, financiranjem prek kapitalskih trgov in drugimi strateškimi potezami.

Finančno svetovanje: Svetovanje o optimalni strukturi kapitala in reševanje vprašanj povezanih z dolgom in lastniškim kapitalom. Prav tako svetovanje na področju finančnega načrtovanja, pridobivanja virov financiranja, najema finančnega direktorja, vzpostavitve kontrolinga ipd.

Ekonomske in druge analize: Borzno posredniške hiše ponujajo tudi tržne raziskave, analize industrije in poročila o posameznih podjetjih, ki lahko podjetjem pomagajo pri strateškem načrtovanju.

Organizacija dogodkov: Organizacija srečanj, konferenc in drugih dogodkov za vlagatelje, ki omogočajo podjetjem, da komunicirajo s trenutnimi in potencialnimi vlagatelji. Pogosto se takšni dogodki imenujejo »roadshowi«.

Priprava in izvedba razdelitve dividend: Pomoč pri izračunu, oblikovanju in distribuciji dividend za delničarje.

Te storitve borznoposredniške hiše lahko pomagajo podjetjem maksimirati vrednost za delničarje, pridobiti kapital za rast in širitev ter se učinkovito spoprijeti z različnimi poslovnimi izzivi rasti.

Ključni zaposleni v borzno posredniški hiši

V borzno posredniški hiši je več ključnih vlog, ki zagotavljajo, da hiša deluje učinkovito in skladno z regulativami. Večinoma gre za interdisciplinarne ekipe, ki nato delajo na kompleksnih finančnih projektih. V nadaljevanju predstavljamo nekaj glavnih zaposleni in njihove osnovne odgovornosti:

Direktor ali izvršni direktor (CEO): Vodi in usmerja celotno borzno posredniško hišo, določa strateške cilje in je odgovoren za celotno poslovanje podjetja.

Finančni direktor (CFO): Upravlja s finančnimi zadevami borznoposredniške hiše, vključno s pripravo bilanc, poročil in nadzorom finančnega zdravja podjetja.

Skrbnik strank: Gradi in vzdržuje odnose s strankami, jim svetuje glede naložbenih možnosti in se odziva na njihove potrebe in vprašanja.

Vodja skladnosti (»Compliance Officer«): Zagotavlja, da se borznoposredniška hiša drži vseh regulatornih zahtev in standardov, preprečuje možna tveganja povezana z neupoštevanjem regulativ in pripravlja ustrezna poročila.

Vodja upravljanja tveganj (»Risk Manager«): Njegove glavne odgovornosti vključujejo identifikacijo, oceno in nadzor različnih tveganj, kot so tržna tveganja, kreditna tveganja, operativna tveganja ipd.

Direktor naložb: Upravlja z naložbeno politiko in strategijo hiše ter nadzira izvajanje naložbenih odločitev.

Borzni posrednik (trader/broker): Izvaja naročila za nakup in prodajo vrednostnih papirjev v imenu strank. Z elektronskimi platformami je poklic klasičnih borznih posrednikov v zatonu.

Analitik: Raziskuje in analizira različne naložbene priložnosti, pripravlja poročila in svetuje strankam ter internim ekipam o možnih naložbenih priložnostih.

Pravni svetovalci: Zagotavljajo pravno svetovanje v zvezi z vsemi posli, s katerimi se ukvarja borznoposredniška hiša, in sodeluje pri pripravi pogodb in drugih pravnih dokumentov.

Seveda je vsaka borznoposredniška hiša lahko organizirana nekoliko drugače, zato se lahko vloge in nazivi nekoliko razlikujejo, vseeno pa so zgoraj navedeni poklici najpogosteje zastopani v borzno posredniški hiši.

Borzno posredniška hiša in regulacija

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

V Sloveniji borzno posredniške hiše in delovanje kapitalskega trga regulira Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ATVP je neodvisen nadzorni organ, ki skrbi za transparentnost, integriteto in učinkovito delovanje trga vrednostnih papirjev ter za zaščito interesov vlagateljev.

Poleg borznoposredniških hiš ATVP nadzira tudi druge subjekte na kapitalskem trgu, kot so javna podjetja, upravljavci investicijskih skladov in drugi.

Borzno posredniška hiša - Register dovoljenj

Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS, Vir: ATVP

V Sloveniji ima cca. 20 podjetij dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, med katerimi so večinoma banke. Equito je ena redkih specializiranih borzno posredniških hiš.

MiFID II in AML5

Ko govorimo o regulaciji je pomembno poznavanje tudi MiFID II direktive, po kateri morajo borzno posredniške hiše pridobiti licenco. MiFID II (»Markets in Financial Instruments Directive II«) je direktiva Evropske unije, ki predstavlja nadaljevanje in razširitev prve direktive MiFID. Uvedena je bila z namenom, da bi povečala preglednost trgov finančnih instrumentov, zaščitila vlagatelje ter izboljšala integriteto in učinkovitost trga.

MiFID II licenca se nanaša na dovoljenje, ki ga potrebujejo finančne institucije v EU (npr. borznoposredniške hiše, banke in druge finančne institucije), da lahko opravljajo storitve in dejavnosti v povezavi s finančnimi instrumenti, kot so določene z MiFID II.

Glavne značilnosti in cilji MiFID II vključujejo:

  • Povečana preglednost trga: Zahteva se večja transparentnost pred in po trgovanju za večino finančnih instrumentov.
  • Boljša zaščita vlagateljev: Uvedeni so bili strožji regulativni standardi glede svetovanja strankam in upravljanja portfeljev.
  • Urejanje novih tržnih struktur: Uvedbe novih pravil glede delovanja organiziranih trgov, t.i. OTF (Organised Trading Facilities).
  • Boljši nadzor nad visokofrekvenčnim trgovanjem: MiFID II uvaja pravila, ki urejajo to vrsto avtomatiziranega trgovanja.
  • Pravila o izvrševanju naročil: Ustanove so dolžne zagotoviti najboljše izvrševanje naročil svojih strank.

Licenco za opravljanje storitev in dejavnosti, ki jih pokriva MiFID II, običajno izda pristojni regulatorni organ v posamezni državi članici EU, v skladu z zahtevami direktive. V Sloveniji bi to nalogo opravljala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Za borzno posrednoške hiše pa je pomembno, da poslujejo tudi skladno z AML. Direktiva AML (»AMLD5- Anti Money Laundering Directive«) je evropski zakonodajni akt, sprejet z namenom boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Uvedla je več pomembnih sprememb v evropski okvir za preprečevanje pranja denarja, med katerimi so izboljšana transparentnost pravih lastnikov podjetij in skladov, strožji nadzorni ukrepi za visoko tvegane tretje države, razširitev pravil na ponudnike kripto-valut in storitve elektronskih denarnic ter omejitve pri uporabi anonimnih plačilnih kartic.

Equito posluje skladno z AML5 in ima pridobljeno licenco po MiFID II.

Kako se Equito razlikuje od ostalih borzno posredniških hiš?

Equito d.o.o. smo specializirana borznoposredniška družba, ki deluje kot tesni partner hitro rastočih in zrelih podjetij na področju poslovnih financ in virov financiranja.

Podjetjem ponujamo celovito podporo na področju pridobivanja dolžniških in lastniških virov financiranja, tako na javnih, kot zasebnih trgih. Poskrbimo za vse vidike zbiranja kapitala, od zasnove strukture investicije in priprave investicijske dokumentacije do testiranja trga in promocije ter pravno-formalne izvedbe investicije.

Razvili smo lastno tehnološko platformo, s katero so digitalizirani in optimizirani vsi postopki in procesi pred, med in po pridobivanju investicije.

Podjetjem ponujamo tudi celovito podporo na področju upravljanja finančne funkcije, podjetjem in posameznikom pa pri plemenitenju presežnih sredstev, pridobivanju znanja s področja investiranja ter omogočamo dostop do smelih in donosnih investicijskih priložnosti.

Če vas zanimajo naše storitve nas kontaktirajte.