Vse objave

Trgovanje z delnicami – Kje so zaslužki in kje pasti?

Trgovanje z delnicami
Kategorije Delnice

Trgovanje z delnicami predstavlja eno izmed najbolj priljubljenih oblik vlaganja na finančnih trgih, saj vlagateljem omogoča, da postanejo delni lastniki podjetij in s tem pravico do potencialnih dividend ali kapitalskih dobičkov.

Proces trgovanja z delnicami vključuje nakup in prodajo delnic podjetij na borzi, kot omenjeno z namenom doseganja dobička. Čeprav se to morda zdi zapleteno, je trgovanje z delnicami lahko dostopno in donosno, če se ga lotite na pravi način.

V tej blog objavi bomo raziskali osnove trgovanja z delnicami, strategije, katerim lahko pri tem sledimo, ter ključna tveganja in kako jih obvladovati.

Vsebina objave

Osnove trgovanja z delnicami

Trgovanje z delnicami se odvija na borzah, kot so Ljubljanska borza, London Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq in mnoge druge, kjer so delnice podjetij javno kotirane.  

Vsaka delnica predstavlja delček lastništva v podjetju, in ko podjetje raste in se razvija, se lahko poveča tudi vrednost njegovih delnic.

Kako trgovanje z delnicami lahko vodi do zaslužka?

Donosnost na delnice se lahko doseže na dva načina.

 • Prvič, delnice lahko prinesejo dobiček skozi kapitalski dobiček, ko se cena delnice poveča in jo lahko prodate po višji ceni, kot ste zanjo plačali.  To imenujemo kapitalski dobiček.
 • Drugič, delnice lahko prinašajo tudi izplačila dividend, kar pomeni, da prejmete del dobička podjetja v obliki denarnega izplačila.

Kako se izvaja trgovanje z delnicami?

Trgovanje z delnicami se izvaja na finančnih trgih, običajno preko borznega posrednika. Posrednik vam omogoča dostop do borze in izvajanje nakupa ali prodaje delnic.

Običajno se trgovanje z delnicami izvaja prek elektronskih platform, ki omogočajo enostavno izvajanje naročil. Dva primera borznih posrednikov z ugodnimi provizijami, dolgo zgodovino in lastno trgovalno platformo sta:

Kako se določa cena delnic?

Cena delnic se določa na podlagi ponudbe in povpraševanja na trgu. Če je povpraševanje po delnicah večje od ponudbe, se cena dvigne, medtem ko se cena zniža, če je ponudba večja od povpraševanja.

Poleg tega se cena delnic lahko spreminja tudi glede na številne druge dejavnike, kot so rezultati podjetja, gospodarske razmere in splošni tržni trendi.

Trgovanje z delnicami in časovni horizont

Poznamo več vrst trgovanja z delnicami glede na časovni horizont. Tri najpogostejše strategije so:

 • Kupi in drži (Buy and Hold): Pri tej tehniki vlagatelj kupi delnice in jih drži dolgoročno, običajno več let ali celo desetletij. Cilj je izkoristiti dolgoročno rast podjetja in preprečiti reakcijo na kratkoročne nihanje cen.
 • »Swing« trgovanje: Pri »swing« trgovanju vlagatelj izkorišča kratkoročna nihanja cen delnic, običajno z nakupom in prodajo v nekaj dneh ali tednih. Cilj je izkoristiti cenovno gibanje med vzponi in padci.
 • Dnevno trgovanje: Dnevno trgovanje vključuje nakup in prodajo delnic v istem dnevu, z namenom izkoristiti kratkoročne nihanje cen. Ta tehnika zahteva aktivno spremljanje trga in hitro odločanje.

Trgovanje z delnicami in različne strategije

Poznamo različne strategije trgovanja z delnicami. Kot prvo ločimo vlaganje v delnice preko košaric, kot so vzajemni in ETF-skladi, drugi pristop je samostojni izbor posameznih delnic.

 • Investiranje v indeksne sklade in ETFe (»indexing«): Dolgoročna strategija razpršitve naložb preko indeksnih skladov ali ETF-ov, ki sledijo določenemu indeksu ali sektorju.
 • Samostojni izbor delnic: Na podlagi tehnične, temeljne ali kombinacije obeh analiz samostojno izberemo delnice v katere investiramo.

Ne glede na to, ali vlagamo v posamezne delnice ali v »košarice« (da, tudi košarice običajno sledijo določeni strategiji), poznamo mnogo različnih investicijskih strategij pri trgovanju z delnicami, kot so:

 • Investiranje v podcenjene delnice (»value investing«): Dolgoročna strategija iskanja delnic podjetij, katerih tržna vrednost je nižja od njihove prave vrednosti.
 • Investiranje v podjetja s potencialom hitre rasti (»growth investing«): Osredotoča se na podjetja, ki imajo potencial za hitro rast, običajno v tehnološkem sektorju.
 • Investiranje v delnice z visokimi dividendami (»dividend investing«): Strategija iskanja podjetij, ki redno izplačujejo dividende, s pričakovanjem stabilnosti ali rasti teh izplačil.
 • Investicijska strategija sledenja trendu (»momentum investing«): Temelji na tehnični analizi in predpostavki, da bodo delnice, ki so nedavno dosegale dobre rezultate, nadaljevale z uspehom.
 • Globalna makro strategija investiranja (»global macro investing«): Investicijski pristop, ki se osredotoča na vpliv makroekonomskega dogajanja na finančne trge in izbira naložb na podlagi teh gibanj.
 • Investicijska strategija kontriranja (»contrarian investing«): Strategija, ki temelji na nasprotovanju splošnim tržnim trendom, s ciljem iskanja dobičkonosnih priložnosti tam, kjer večina vlagateljev ne vidi vrednosti.
 • ESG strategija investiranja: Osredotoča se na investiranje v podjetja, ki izpolnjujejo določene kriterije na področju okoljske trajnosti, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja.
 • Investiranje v podjetja z majhno tržno kapitalizacijo ali nizko ceno delnice: Strategija, ki išče priložnosti v manjših podjetjih z možnostjo hitre rasti ali v t.i. »penny stocks«, ki pa prinašajo višje tveganje.

Proces analiziranja delnice pri trgovanju

Analiza posamezne delnice pri trgovanju z delnicami je ključnega pomena za vsakega vlagatelja, ki želi sprejemati premišljene investicijske odločitve. Razdelimo jo lahko na dva glavna pristopa: temeljno in tehnično analizo.

Vsaka metoda ponuja drugačen vpogled v vrednotenje delnic in potencialne naložbene priložnosti.

1. Temeljna analiza

Temeljna analiza delnic se osredotoča na ocenjevanje vrednosti podjetja glede na njegovo finančno poslovanje. Namen temeljne analize je ugotoviti, ali je posamezna delnica podcenjena ali precenjena na trgu. To se stori z analizo različnih ekonomskih, finančnih in drugih kvalitativnih ter kvantitativnih dejavnikov.

Pri temeljni analizi podrobneje pogledamo naslednje dejavnike:

Ekonomski in industrijski dejavniki

Analiza se začne z oceno širšega ekonomskega okolja, vključno z gospodarskimi cikli, obrestnimi merami, inflacijo in drugimi makroekonomskimi indikatorji. Sledi preučevanje industrije, v kateri podjetje deluje, vključno z rastjo industrije, konkurenco in regulatornimi vprašanji.

Finančna analiza

Osrednji del temeljne analize predstavlja preučevanje finančnih izkazov podjetja – bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov. Ocenjuje se kazalnike, kot so:

 • Rast prihodkov,
 • marže in dobičkonosnost,
 • zadolženost,
 • likvidnost in denarni tokovi.

Pomembno je tudi iskanje vzorcev, kot so stalna rast prihodkov, zdravo razmerje med dolgom in kapitalom ter močni denarni tokovi, lahko nakazuje na zdravo finančno stanje podjetja.

Kvalitativna analiza

Ta del vključuje ocenjevanje upravljanja podjetja, poslovnega modela, konkurenčnih prednosti (npr. blagovna znamka, patenti) in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na dolgoročni uspeh podjetja. Kvalitativna analiza pomaga razumeti, zakaj je podjetje dobro ali slabo pozicionirano za prihodnjo rast.

2. Tehnična analiza

Tehnična analiza delnice, za razliko od temeljne, ne ocenjuje vrednosti podjetja, temveč analizira tržne trende, cene delnic in tržne volumne, da bi napovedali prihodnja gibanja cen.

Tehnični analitiki verjamejo, da se zgodovinski tržni vzorci in cene delnic ponavljajo ter da lahko te informacije uporabijo za predvidevanje tržnih gibanj.

Grafi in vzorci

Osredotoča se na branje grafov cen, iskanje vzorcev, kot so glave in ramena, zastave in trikotniki, ki lahko napovedujejo bodoče gibanje cen. Grafi lahko pokažejo tudi trende – naraščajoče, padajoče ali stranske (konsolidacijske).

Tehnični kazalniki

Tehnična analiza uporablja različne kazalnike, kot so povprečno gibanje (MA), relativna moč (RSI), Bollingerjevi pasovi in MACD (Moving Average Convergence Divergence), da identificira možne obrate trenda ali potrjuje obstoječe trende.

Ti kazalniki pomagajo trgovalcem pri odločitvah o nakupu ali prodaji delnic na podlagi tehničnih signalov.

Psihologija trga

Tehnična analiza prav tako upošteva psihologijo trga in vedenje vlagateljev, ki se odraža v cenovnih grafih. Tržne psihologije in čustva, kot so pohlep in strah, igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju tržnih trendov in vzorcev.

Tehnični analitiki skušajo razumeti te psihološke dinamike, da bi izboljšali svoje napovedi gibanja cen.

Zaznavanje vzorcev vlagateljev omogoča, da identificiramo možne točke preobrata ali nadaljevanja trenda. Na primer, prekomerna prodaja (overselling) ali prekomerno kupovanje (overbuying) lahko nakazujeta na bližajoči se obrat trenda, ko tržna čustva dosežejo ekstremne ravni.

Primerjava in integracija temeljne in tehnične analize

Medtem ko se temeljna in tehnična analiza pogosto obravnavata kot nasprotujoči si metodi, jih mnogi uspešni vlagatelji uporabljajo skupaj, da dobijo celovitejši pogled na tržne priložnosti.

Temeljna analiza je ključna za razumevanje, katera podjetja imajo trdne temelje in potencial za rast, medtem ko tehnična analiza pomaga določiti optimalne čase za vstop in izstop iz tržnih pozicij.

V praksi kot vlagatelj lahko uporabimo temeljno analizo, da identificiramo podcenjeno podjetje z močnimi temelji in dolgoročnim potencialom. Nato pa uporabimo tehnično analizo, da najdemo pravi trenutek za nakup delnic tega podjetja, ko tržni trendi in vzorci kažejo na ugoden čas za vstop.

Tveganja pri trgovanju z delnicami

Trgovanje z delnicami je povezano z več tveganji, ki jih je pomembno razumeti, preden se lotite trgovanja.

Potrebujete tudi dober sistem upravljanja s tveganji, predvsem pa se v delnice investira tisti del denarja, ki ste ga pripravljeni izgubiti.

Najpogostejša tveganja pri trgovanju z delnicami so:

 • Tveganje tržnih nihanj: Cene delnic se lahko spreminjajo glede na gibanje trga, gospodarske razmere in politične dogodke. To pomeni, da se lahko vrednost vaših naložb hitro zmanjša.
 • Podjetniško tveganje: Delnice predstavljajo lastniški delež v podjetju, kar pomeni, da ste izpostavljeni tveganju poslovanja podjetja. Če podjetje ne uspe (propade), se lahko vrednost delnic zmanjša ali naložbo celo izgubite v celoti.
 • Likvidnostno tveganje: Likvidnost naložbe se nanaša na sposobnost prodaje delnic po želeni ceni. Če delnice niso likvidne, lahko naletite na težave pri prodaji in se soočite z izgubo.

Za upravljanje tveganj pri trgovanju z delnicami je pomembno:

 • Določiti svoj tolerančni prag za tveganje in se držati tega.
  • Razpršiti svoj portfelj in ne vlagati v samo eno delnico ali sektor.
  • Uporabljati ustrezne naložbene taktike, kot je »stop-loss« naročilo, ki omejuje morebitne izgube.

Doslednost pri trgovanju z delnicami

Cilj trgovanja z delnicami je, da si sestavimo čim boljši portfelj. Vaš portfelj delnic nato zahteva skrbno in dosledno upravljanje. To pomeni, da morate redno spremljati stanje trga, novice in dogodke, ki lahko vplivajo na delnice v vašem portfelju.

Poleg tega je pomembno, da redno pregledujete finančne rezultate podjetij in izvajate temeljito analizo, da ostanete informirani o uspešnosti vaših naložb.

Prav tako je pomembno, da uporabite ustrezna orodja za spremljanje vašega portfelja, kot so aplikacije ali spletne platforme, ki omogočajo enostaven pregled stanja vaših naložb.