Vse objave

Likvidnost podjetja – Sposobnost pravočasnega plačevanja obveznosti

Likvidnost podjetja

Likvidnost podjetja pomeni njegovo sposobnost, da poravna svoje kratkoročne obveznosti s svojimi kratkoročnimi sredstvi.

Z drugimi besedami, to pomeni, da ima podjetje na računu dovolj denarja za pokrivanje tekočih obveznosti, oziroma lahko hitro pretvori svoja sredstva (npr. zaloge) v denar, ne da bi pri tem pretvorjena sredstva izgubila na svoji vrednosti.

Likvidnost je temelj finančne stabilnosti podjetja. Brez zadostne likvidnosti se podjetja lahko soočijo z resnimi finančnimi težavami, ne glede na to, kako dobičkonosna so na dolgi rok.

Če podjetje ne more pravočasno poravnati svojih obveznosti, lahko to privede do zamud pri plačilih, povečanja stroškov financiranja, slabših kreditnih pogojev ali celo insolventnosti.

Ta sposobnost je bistvenega pomena za vsakodnevno poslovanje, saj zagotavlja, da ima podjetje dovolj sredstev za pokritje svojih tekočih stroškov in obveznosti. V tej blog objavi bomo raziskali koncept poslovne likvidnosti, zakaj je pomembna, kako se meri in katere so strategije za njeno izboljšanje.

To je eden izmed treh člankov na temo likvidnosti. Poleg likvidnosti podjetja, smo podrobno obravnavali tudi osebno likvidnost ter likvidnost naložb.

Vsebina objave

1. Razlika med likvidnostjo in solventnostjo

Visoka likvidnost kot omenjeno pomeni, da ima podjetje dovolj sredstev za pokritje svojih kratkoročnih obveznosti, kar je ključnega pomena za njegovo tekoče poslovanje.

Solventnost na drugi strani meri sposobnost podjetja, da izpolnjuje svoje dolgoročne obveznosti in se nanaša na dolgoročno finančno vzdržnost podjetja.

Solventnost preverja, ali ima podjetje dovolj sredstev za pokritje vseh svojih dolgov, vključno z dolgoročnimi obveznostmi, in ne samo tekočih obveznosti. Visoka solventnost pomeni, da podjetje ni relativno prezadolženoin lahko dolgoročno izpolnjuje svoje finančne zaveze.

2. Razlika med likvidnostjo in obratnim kapitalom

Obratni kapital in likvidnost sta tesno povezana koncepta v finančnem upravljanju podjetja, saj oba odražata sposobnost podjetja, da izpolnjuje svoje kratkoročne poslovne obveznosti in podpira tekoče poslovanje.

2.1. Obratni kapital

Neto obratni kapital je razlika med kratkoročnimi sredstvi podjetja in njegovimi kratkoročnimi obveznostmi. Pozitiven obratni kapital pomeni, da kratkoročna sredstva presegajo kratkoročne obveznosti, kar je znak, da ima podjetje dovolj sredstev za pokritje svojih kratkoročnih obveznosti.

Učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom lahko izboljša likvidnost podjetja, saj omogoča boljšo kontrolo nad denarnimi tokovi. To vključuje optimizacijo zalog, terjatev in kratkoročnih dolgov za zagotovitev, da ima podjetje dovolj denarnih sredstev za svoje operacije.

Torej tako obratni kapital kot likvidnost vplivata na sposobnost podjetja, da financira svoje tekoče in prihodnje operacije, vključno z naložbami v rast in razvoj.

Podjetja z zdravim obratnim kapitalom in visoko likvidnostjo so bolje opremljena za soočanje s finančnimi izzivi in izkoriščanje novih priložnosti.

3. Kazalniki likvidnosti in koeficient likvidnosti

Za merjenje likvidnosti podjetij poznamo več kazalnikov. Te nam kažejo sliko v kako dobri kratkoročni finančni kondiciji je podjetje.

3.1. Koeficient tekoče likvidnosti

  • Formula: Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti

Koeficient tekoče likvidnosti odraža razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi ter prikazuje plačilno sposobnost podjetja na kratek rok.

Če je vrednost kazalnika večja od 1, pomeni, da podjetje ima več kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže na sposobnost financiranja tekočega poslovanja.

Priporočljiva vrednost kazalnika je več od 2, kar podjetju zagotavlja zanesljiv denarni tok in dobro likvidnostno pozicijo.

3.2. Koeficient pospešene likvidnosti

  • Formula: (Kratkoročna sredstva – Zaloge) / Kratkoročne obveznosti

Koeficient pospešene likvidnosti prikazuje, koliko kratkoročnih obveznosti lahko podjetje poravna z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami, izključujoč zaloge.

Pokaže sposobnost podjetja, da izpolni svoje kratkoročne poslovne obveznosti brez potrebe po prodaji zalog.

3.3. Koeficient absolutne likvidnosti

  • Formula: Denarna sredstva in ekvivalenti / Kratkoročne obveznosti

Koeficient absolutne likvidnosti kaže, v kolikšni meri lahko podjetje svoje kratkoročne poslovne obveznosti pokrije neposredno z denarnimi sredstvi ali njenimi ekvivalenti.

Je najstrožji test likvidnosti, saj upošteva samo sredstva, ki so takoj na voljo za poplačilo obveznosti.

3.4. Koeficient plačilne sposobnosti

  • Formula: Razpoložljiva denarna sredstva / Zapadle obveznosti

Koeficient plačilne sposobnosti prikazuje razmerje med razpoložljivimi denarnimi sredstvi in zapadlimi obveznostmi na določen dan, mesec ali leto. Pove nam, ali ima podjetje dovolj denarnih sredstev, da na določen dan, mesec ali leto pokrije svoje zapadle obveznosti.

Vrednost 1 pomeni optimalno plačilno sposobnost, vrednost nad 1 pa pomeni prekomerno plačilno sposobnost, medtem ko vrednost pod 1 kaže na plačilno nesposobnost.

4. Strategije za izboljšanje likvidnosti podjetja

Podjetja lahko izboljšajo svojo likvidnost z različnimi strategijami. Strategije zajemajo skrbno načrtovanje denarnega toka v finančnem načrtu, zagotavljanje stroškovne učinkovitosti in pridobivanje ustreznih virov financiranja ter dobro upravljanje obratnega kapitala.

Če pogledamo nekaj konkretnih taktik:

  • Upravljanje zalog: Z zmanjšanjem zalog ali izboljšanjem obrata zalog lahko podjetja hitreje sprostijo vezana sredstva, ki so v zalogah.
  • Izboljšanje zbiranja terjatev: Hitrejše zbiranje dolgov od kupcev poveča količino razpoložljivega denarja.
  • Upravljanje dolgov: Prestrukturiranje dolga ali pogajanja o boljših plačilnih pogojih pri dobaviteljih lahko zmanjšajo pritisk na denarna sredstva.
  • Likvidnostne rezerve: Vzdrževanje rezerv denarja ali njihovih ekvivalentov lahko pomaga podjetjem prebroditi finančne težave.

Likvidnost je torej bistvena za vsako podjetje, saj omogoča nemoteno vsakodnevno poslovanje in zagotavlja finančno varnost in finančno moč podjetja.

Z razumevanjem, kako se meri likvidnost in z izvajanjem strategij za njeno izboljšanje, lahko podjetja izboljšajo svojo finančno stabilnost in zmanjšajo tveganje za finančne težave.

Vodstvo mora redno spremljati likvidnostne kazalnike in biti pripravljeno prilagoditi operativne in finančne strategije, da ohrani ali izboljša svojo likvidnostno pozicijo.

To je eden izmed treh člankov na temo likvidnosti. Poleg likvidnosti podjetja, smo podrobno obravnavali tudi osebno likvidnost ter likvidnost naložb.