Vse objave

Finančni načrt za podjetje – Kako ga pripraviti?

Finančni načrt za podjetje

Finančni načrt podjetja je strateški dokument, v katerem so določeni finančni cilji podjetja ter omogoča sprotno spremljanje finančnega poslovanja.

Običajno vključuje predstavitev trenutnega finančnega stanja podjetja in planirano poslovanje skozi temeljne finančne izkaze. Lahko je samostojen dokument ali kot del poslovnega načrta.

Finančni načrt je nujen za vsako podjetje, ne glede na njegovo velikost ali panogo. Pomaga pri odločanju o investicijah, pripravi proračuna stroškov, upravljanju denarnih tokov in merjenju finančne uspešnosti.

Omogoča tudi identifikacijo potencialnih težav in oblikovanje strategij za izboljšanje finančne uspešnosti.

Podobno, kot je pomembno imeti finančni načrt za podjetje, je smiselno pripraviti tudi osebni finančni načrt v privatnem življenju.

Vsebina objave

Koristi finančnega načrta za podjetje

Veliko podjetij, sploh manjših in srednje velikih, ki še nimajo finančnega oddelka, spremljajo finančno poslovanje zgolj preko stanja na transakcijskem računu ter ob pripravi letnih računovodskih izkazov. To pa je seveda bistveno premalo za profesionalno upravljanje finančne funkcije podjetja.

Finančno poslovanje je ob rasti podjetja kaj kmalu smiselno spremljati na mesečni, če ne na tedenski ravni.

Pomembno je spremljanje tako pričakovanih in realiziranih prihodkov, kot tudi obvladovanje stroškov, in še bolj pomembno obratnega kapitala (terjatve, zaloge, kratkoročne obveznosti) in denarnega toka. Preko bilance stanja je pomembno spremljanje tudi zadolženosti in drugih kategorij.

Pri vsem tem nam torej lahko pomaga finančni načrt. Šele ko imamo dobro pripravljen finančni načrt, lahko primerjamo realizacijo od načrtovanega stanja ter dosledno spremljamo vse ključne finančne metrike.

Finančni načrt je torej za podjetje bistvenega pomena iz številnih razlogov, med drugim:

1. Osnova za odločanje

Prvi in najpomembnejši je, da zagotavlja osnovo za strateško in taktično odločanje. Podjetje, ki nima jasnega vpogleda v svoje finančno stanje, bo težko sprejelo dobro premišljene poslovne odločitve.

Z jasno določenimi finančnimi cilji in strategijami, kako jih doseči, lahko podjetje bolje upravlja svoje vire, načrtuje prihodnje investicije in sprejema učinkovite poslovne odločitve.

2. Orodje za proračun in spremljanje stroškov

Finančni načrt je tudi ključno orodje za pripravo proračuna in posledično spremljanje stroškov. Določa, koliko denarja podjetje načrtuje za porabo in kje bo ta denar porabljen.

S tem podjetje lahko bolje nadzoruje svoje stroške in zagotavlja, da so sredstva učinkovito porabljena. Večje odstopanje stroškov je možno takoj zaznati.

3. Merjenje uspešnosti

Finančni načrt je tudi bistven za merjenje finančne uspešnosti podjetja. S primerjavo dejanskih finančnih rezultatov z načrtovanimi, prav tako pa ob primerjavi s konkurenti (benchmark analiza), lahko podjetje oceni svojo uspešnost in identificira področja, ki potrebujejo izboljšave.

Tukaj lahko pridejo še posebno prav kazalniki, ki so pogosto del finančnega načrta. Poznamo kazalnike, kot so kazalniki investiranja, financiranja, plačilne sposobnosti, obračanja ipd.

4. Identifikacija težav

Poleg tega finančni načrt pomaga podjetjem pri prepoznavanju morebitnih finančnih težav, še preden postanejo resne. Zgodnja identifikacija težav omogoča podjetju, da hitro sprejme potrebne ukrepe in prepreči morebitne negativne posledice.

Konkretni primeri so boljša izterjava terjatev, zagotovitev likvidnosti ob sezonskih nihanjih, znižanje določenih nepotrebnih stroškov ipd.

5. Načrtovanje prihodnosti

Finančni načrt je ključnega pomena tudi za načrtovanje prihodnosti in konkretno načrtovanje ciljev. Zagotavlja jasno sliko o tem, kje je podjetje trenutno, in kje želi biti v prihodnosti.

To omogoča podjetju, da oblikuje učinkovite strategije za rast in doseganje dolgoročnih ciljev. Prav tako nas jasno zastavljeni cilji ženejo k temu, da jih dejansko dosegamo.

6. Izobraževalni pripomoček

Nenazadnje finančni načrt lahko služi tudi kot izobraževalni pripomoček. V posameznih oddelkih izven računovodstva in financ, je znanje poslovnih financ običajno slabo.

S finančnim načrtom se tako lahko širi razumevanje poslovnih financ med vsemi ključnimi zaposlenimi, predvsem pa se zagotovi ustrezno poznavanje stanja podjetja pri vseh kadrih, ki lahko vplivajo na doseganje finančnih ciljev.

Z vsemi temi prednostmi je jasno, zakaj je finančni načrt za podjetje ne le potreben, temveč tudi nepogrešljiv za njegov uspeh in rast. Podjetjem, ki smo pomagali izdelati finančni načrt, se je njihovo poslovanje bistveno izboljšalo (boljše upravljanje terjatev, višja dobičkonosnost ipd.).

Časovni vidik finančnega načrta

Finančni načrt običajno vključuje preteklo poslovanje, stanje na dan planiranja oziroma na določen dan, kot je zadnji dan prejšnjega, leta ter načrt od 3 do 5 let. Pomembno dejstvo pri finančnem načrtu je, da daljša in stabilnejša, kot je zgodovina podjetja, bolj natančno lahko izdelamo finančni načrt.

Krajša kot je zgodovina in bolj turbulentna kot je panoga, bolj je finančni načrt zgolj zbir nepreverjenih predpostavk. Zato se za start-up podjetja običajno uporablja inovacijske metrike in ne izdeluje finančnega načrta. Torej pri finančnem načrtovanju je izjemnega pomena zavedanje, kaj temelji na dejanskih historičnih podatkih in kaj so zgolj predpostavke, ki morajo biti še preverjene.

Ne glede na to, v finančni načrt vedno vključimo smiseln obseg historičnih in planiranih finančnih podatkov, ki običajno vključujejo (lahko pa tudi prilagodimo glede na naše potrebe):

 • Preteklo finančno poslovanje: V finančni načrt pogosto vključimo preteklo finančno poslovanje, za nekaj let, če to obstaja. Ti podatki nam pomagajo razumeti preteklo poslovanje in trende ter opredeliti potencialne priložnosti in izzive. To je pomembno za oblikovanje realističnih predpostavk za prihodnost.
 • Stanje na dan planiranja: To je izhodišče našega finančnega načrta, pogosto na zadnji dan preteklega leta ali meseca. Vključuje trenutno finančno situacijo, obstoječe vire in obveznosti ter morebitne znane prihodnje spremembe (npr. pogodbe, investicije).
 • Prvo leto po mesecih: V prvem letu načrtujemo na mesečni ravni, saj je to običajno obdobje, ki je najbolj nepredvidljivo. Mesečno planiranje nam omogoča, da se prilagodimo morebitnim nihanjem v poslovanju in bolje upravljamo s finančnimi tokovi.
 • Četrtletja za naslednji 2 leti: Po prvem letu preidemo na četrtletno planiranje. To nam omogoča, da se osredotočimo na večjo sliko, hkrati pa ohranimo določeno stopnjo podrobnosti in prilagodljivosti.
 • Letna predvidevanja za 3-5 let: Dolgoročna letna predvidevanja se osredotočajo na splošne trende in strateške cilje. Ta predvidevanja so manj natančna, vendar nam omogočajo, da razumemo potencialno smer podjetja in postavimo dolgoročne finančne cilje.

Pomembno dejstvo je tudi to, da celotna priprava finančnega načrta vključuje stalno spremljanje in prilagajanje dokumenta, saj se podjetje razvija, obenem pa se spreminjajo tudi tržne razmere. Finančni načrt je potrebno neprestano nadgrajevati in dosledno spremljati.

Sestavni deli finančnega načrta

Finančni načrt je običajno pripravljen v eni datoteki (ali orodjem), z več tabelami, ki se med seboj povezujejo. Posamezne tabele, ki so osnova za finančni načrt so:

 • Plan prodaje – Količina, cena, plačilni roki, DDV (po produktih ali skupina)
 • Plan materiala in zalog – Na podlagi prodaje, skupaj s seznamom dobaviteljev in plačilnimi roki
 • Plan zaposlitev in stroški dela – Neto, bruto, drugi bruto in druga povračila (regres)
 • Stroški storitev – Računovodstvo, agencije, najemnine ipd., skupaj s plačilnimi roki
 • Investicije – V osnovna sredstva (stroji, oprema ipd.) in amortizacijske stopnje
 • Ključni kazalniki – Izberemo še ključne kazalnike in metrike, ki jih želimo spremljati
 • Druge pomožne tabele – Obratni kapital, viri financiranja (krediti za podjetja, lizingi) ipd.

V teh tabelah pripravimo načrtovana stanja glede na izbrane časovne horizonte. Lahko imamo tudi več drugih pomožnih tabel in predpostavk ter virov podatkov, ki jih koristimo pri finančnem načrtovanju.

Seveda priprava finančnega načrta ni enostavna in zahteva dobro poznavanje poslovnih financ, priprava dobrega finančnega načrta pa vzame več dni, če ne tednov.

Na podlagi vseh prej omenjenih tabel (ki so lahko v samostojnem zavihku ali kot del posameznega finančnega izkaza) se pripravi tri temeljne računovodske izkaze:

 • Izkaz poslovnega izida
 • Bilanca stanja
 • Izkaz denarnih tokov

Šele priprava vseh treh izkazov nam omogoča celoten vpogled v planirano finančno poslovanje podjetja, prav tako pa izračun različnih kazalnikov (EBITDA marža, finančni vzvod ipd.). Poglejmo si sedaj nekoliko bolj podrobno vsakega od izkazov.

Sprejeti moramo tudi odločitev, ali bomo prikazali izkaz poslovnega izida po nemškem ali anglo-ameriškem sistemu. Ne glede na to, katero vrsto izberemo, bi moral biti na koncu planiran dobiček enak, razlika je zgolj na kakšen način so kategorizirani stroški.

1. Načrtovanje izkaza uspeha

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju. Omogoča razumevanje, ali podjetje ustvarja dobiček ali izgubo, in kje se generirajo največji stroški. V izkazu poslovnega izida načrtujemo naslednje postavke (po nemški različici):

 • Poslovni prihodki (brez DDV)
 • Sprememba vrednosti zalog
 • Poslovni odhodki
  • Stroški blaga, materiala in storitev
  • Stroški dela
  • Odpisi vrednosti (amortizacija)
 • Finančni prihodki (npr. prejete obresti iz naložb)
 • Finančni odhodki (npr. plačilo obresti)
 • Davki
 • Izredni prihodki
 • Izredni odhodki

Podatke dobimo iz plana prodaje, materiala in zalog, zaposlitev, stroškov zunanjih storitev, investicij ter virov financiranja (krediti, lizingi ipd.).

Na koncu je izračunan čisti dobiček ali izguba, ki je ključni pokazatelj finančne uspešnosti podjetja. Če so prihodki večji od odhodkov, podjetje ustvarja dobiček. Če pa so odhodki večji od prihodkov, podjetje beleži izgubo. Seveda pa pri načrtovanju ni pomemben zgolj dobiček, pomembna je tudi uravnotežena bilanca, predvsem pa denarni tokovi.

2. Načrtovanje bilance stanja

Bilanca stanja podrobno predstavlja premoženjsko stanje podjetja na določen datum. Izpostavlja, kaj podjetje poseduje (sredstva), kaj dolguje (obveznosti) in kakšen je njegov lastniški kapital.

Povedano drugače, daje podroben pregled sredstev in virov financiranja teh sredstev. Bilanca stanja je sestavljena iz treh glavnih delov: sredstva, obveznosti in lastniški kapital.

Sredstva

Sredstva predstavljajo vse, kar podjetje poseduje in ki ima določeno vrednost. Sredstva se običajno delijo na kratkoročna in dolgoročna sredstva.

 • Kratkoročna sredstva vključujejo denar, terjatve, zaloge in druge vire, ki jih lahko podjetje pretvori v gotovino v roku enega leta.
 • Dolgoročna sredstva pa vključujejo nepremičnine, stroje, opremo in druga sredstva, ki podjetju prinašajo koristi v obdobju, daljšem od enega leta.

Obveznosti

Obveznosti so dolgovi ali finančne obveznosti, ki jih podjetje dolguje drugim strankam. Podobno kot sredstva so tudi obveznosti razdeljene na kratkoročne in dolgoročne obveznosti.

 • Kratkoročne obveznosti so dolgovi, ki jih je treba plačati v roku enega leta, medtem ko dolgoročne obveznosti zajemajo dolgove, ki zapadejo v plačilo po obdobju enega leta.
 • Obveznosti so lahko poslovne ali finančne narave.

Lastniški kapital

Lastniški kapital predstavlja vrednost sredstev podjetja, ko odštejemo vse dolgove. Predstavlja sredstva, ki so ostala na voljo lastnikom podjetja, ko so plačane vse obveznosti. Lastniški kapital vključuje vloženi kapital lastnikov, zadržani dobiček in druge rezerve.

Za načrtovanje bilance stanja se zanašamo predvsem na:

 • Plan zalog
 • Plan terjatev na podlagi plačilnih rokov
 • Investicije v osnovna sredstva
 • Investicije v obratna sredstva
 • Finančne naložbe
 • Viri financiranja – Vplačan kapital, dolžniško financiranje

Bilanca stanja je torej ključno orodje za analizo finančne pozicije in stabilnosti podjetja. Omogoča vpogled v likvidnost, solventnost in finančno zdravje podjetja ter pomaga lastnikom, vodstvu in drugim deležnikom pri sprejemanju oblikovanih poslovnih in investicijskih odločitev, zato je pomemben del vsakega finančnega načrta.

3. Načrtovanje denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov prikazuje prilive in odlive iz transakcijskega računa podjetja. Izkaz denarnih tokov nam pomaga pri razumevanju, kako podjetje upravlja s svojim denarjem, in ali je sposobno zadovoljiti svoje kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti.

Prikazuje denarne tokove podjetja iz treh glavnih dejavnosti: poslovne dejavnosti, investicijske dejavnosti in iz dejavnosti financiranja.

Denarni tok iz poslovanja

Ti denarni tokovi izhajajo iz osnovnih poslovnih aktivnosti podjetja. Vključujejo prihodke od prodaje izdelkov ali storitev, plačila dobaviteljem, plače zaposlenim, davke in druge operativne stroške.

Pozitiven neto denarni tok iz poslovnih dejavnosti kaže, da podjetje generira dovolj denarja, da pokrije svoje operativne stroške in da je finančno zdravo.

Denarni tok iz investiranja

Ti denarni tokovi odražajo investicije podjetja v dolgoročna sredstva, kot so nepremičnine, stroji ali oprema, ali pa naložbe v druga podjetja. Prav tako vključujejo denar, ki se sprosti, ko se ta dolgoročna sredstva prodajo ali odpisujejo.

Denarni tok iz financiranja

Ti denarni tokovi odražajo pridobitev sredstev za financiranje dejavnosti podjetja. To vključuje denarni tok iz izdaje delnic ali obveznic, pridobitve kreditov ali vračila dolga, ter plačila dividend.

Izkaz denarnih tokov je ključen za razumevanje likvidnosti podjetja. Čeprav lahko podjetje na papirju izkazuje dobiček, kot je prikazano v izkazu uspeha, je mogoče, da se sooča z negativnim denarnim tokom, če nima dovolj denarja na računu za plačilo svojih obveznosti.

Tako izkaz denarnih tokov pomaga razumeti, kako podjetje upravlja s svojim denarjem in ali lahko izpolnjuje svoje kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti.

Denarni tok lahko pripravimo na dva načina:

 • Posredna metoda – Spremljanje dogajanje na transakcijskem računu (zgolj historično).
 • Neposredna metoda – Finančni tokovi kot sprememba sredstev, torej izračun iz sprememb pri postavkah izkaza uspeha in bilance stanja. Za finančni načrt torej uporabimo to metodo.

Če poenostavimo, na podlagi neposredne metode pripravimo izkaz denarnih tokov v finančnem načrtu na naslednji način:

 • Neto dobiček: Neto dobiček je izhodiščna točka za izračun denarnega toka iz poslovanja.
 • Prilagoditev nedenarnih postavk: Te postavke vključujejo amortizacijo, odpis terjatev, dobiček ali izgubo od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in spremembe v obratnem kapitalu (zaloge, terjatve, obveznosti).
 • Prikaz denarnih tokov iz investiranja: Ti denarni tokovi običajno vključujejo nakup in prodajo opredmetenih osnovnih sredstev, naložb in druge dolgoročne sredstva. Pripravi se ga na gibanje teh postavk v bilanci stanja.
 • Prikaz denarnih tokov iz financiranja: Prikaz denarnih tokov na podlagi načrtovanih naložb, virov financiranja in izplačila dobička. To vključuje pridobivanje ali poplačilo dolgov, izdajo ali odkup lastniških deležev in plačilo dividend.

V končni izkaz se vključijo vse tri zgoraj navedene vrste denarnega toka, poleg tega pa se prikaže tudi sprememba stanja denarja v obravnavanem obdobju ter končno stanje denarja. Stanje denarja ne sme biti nikoli negativno, če se to izkaže v finančnem načrtu je potrebno zagotoviti dodatne vire.

Trije načini, kako do profesionalnega finančnega načrta

V večini podjetja pridejo na tri načine do profesionalnega finančnega načrta:

 • Povsem lastna priprava: Večja podjetja, ki imajo finančni oddelek in zaposlene finančne strokovnjake običajno finančni načrt pripravijo sama in sicer »iz nič« in na način, kot jim najbolj ustreza. Zajamejo in prikažejo podatke na način, kot jim najbolj koristi.
 • Najem finančnega direktorja: Podjetja, ki so manjša ali šele vzpostavljajo finančni oddelek se pogosto odločijo za najem zunanjega finančnega direktorja, ki jim pomaga pri pripravi podrobnega finančnega načrta.
 • Uporaba predloge ali orodja: Nekateri si tudi pomagajo z uporabo predloge, ki že ima pripravljeno celotno strukturo in formule ali s pomočjo kakšnega orodja. Primer predloge lahko najdete na koncu tega članka. Takšna priprava tudi zahteva kar nekaj znanja, predvsem pa je nerodno, če naredimo kakšno napako, pa tega sploh ne opazimo.

Sedem korakov do finančnega načrta za podjetje

Priprava finančnega načrta v Excelu »iz nič« torej zahteva nekaj osnovnega znanja računovodstva in finančnega modeliranja. Če se vseeno nameravate lotiti izdelave finančnega načrta povsem sami, so tu osnovni koraki, ki vam lahko pomagajo pri pripravi vašega finančnega načrta:

 1. Ustvarite seznam predpostavk: Začnite z izdelavo preglednice s predpostavkami, ki bodo podlaga za izdelavo finančnega načrta. Te predpostavke bi morale vključevati elemente, kot so prodaja (cene, količine, plačilni roki, DDV), stroški materiala, zunanje storitve, zaposleni in stroški dela, investicije (stroji, nepremičnine) ter delovna sredstva.
 2. Izdelajte izkaz uspeha: Na podlagi teh predpostavk v Excelu oblikujte izkaz poslovnega izida, ki bo prikazoval prihodke, stroške in dobiček vašega podjetja. Vključite vse pomembne postavke, kot so prodaja, stroški blaga, amortizacija, obresti, davki itd.
 3. Izdelajte bilanco stanja: Naslednji korak je izdelava bilance stanja, ki prikazuje vaša sredstva, obveznosti in kapital. Sredstva vključujejo tako kratkoročna (npr. zaloge, terjatve) kot dolgoročna sredstva (npr. nepremičnine, oprema), obveznosti pa kratkoročne (npr. obveznosti do dobaviteljev, kratkoročna posojila) in dolgoročne (npr. dolgoročna posojila).
 4. Izdelajte izkaz denarnih tokov: Na podlagi izkaza uspeha in bilance stanja izdelajte izkaz denarnih tokov, ki prikazuje, kaj se dogaja na transakcijskem računu vašega podjetja.
 5. Potrebe po financiranju: Na podlagi denarnih tokov se oceni morebitne dodatne potrebe po virih financiranja, torej če so potrebni kakšni krediti za nemoteno poslovanje, ali če je mogoče potrebno zagotoviti več lastniškega kapitala, kot je tvegani kapital.
 6. Povezava med izkazi: Pomembno je, da imate preko formul narejeno ustrezno povezavo med vsemi tremi izkazi. Na primer, sprememba v izkazu poslovnega izida (npr. povečanje prihodkov) bo vplivala na izkaz denarnih tokov (povečanje denarnega toka iz poslovnih dejavnosti) in bilanco stanja (povečanje zalog ali terjatev).
 7. Pregled in analiza: Ko je vaš finančni načrt končan, ga preglejte in analizirajte. Preverite, ali so vaše predpostavke smiselne, ali se izkazi pravilno povezujejo in ali rezultati kažejo na zdravo finančno prihodnost za vaše podjetje. Izpostavite tiste finančne metrike, ki so ključne za uspeh vašega podjetja.

Finančni načrt je smotrno izdelati na način, da enostavno spreminjate predpostavke (npr. povečate rast prodaje iz 10 % na 15 %). Priporočljivo je tudi, da izdelate pesimistično, realistično in optimistično verzijo finančnega načrta.

Brezplačna predloga za finančni načrt

V kolikor nimate izobrazbe s področja računovodstva ali financ je priprave finančnega načrta zelo zahtevna. Zato se je mogoče smiselno lotiti priprave z uporabo različnih predlog ali orodij. Nekaj orodij in primerov, ki so vam na voljo:

Upamo, da vas je ta članek prepričal, da vsako podjetje potrebuje dobro izdelan finančni načrt, obenem pa da ste dobili veliko koristnih informacij, kako takšen načrt pripraviti.

Če pa potrebujete pomoč pri izdelavi finančnega načrta za vaše podjetje, vam lahko pomagamo. V Equito imamo obsežne izkušnje in strokovno znanje na področju finančnega načrtovanja in lahko vašemu podjetju pomagamo pripraviti profesionalen finančni načrt, ki vam bo pomagal doseči vaše poslovne cilje. Več si lahko preberete tukaj.