Vse objave

Finančno svetovanje  – Glavne koristi za pravne in fizične osebe

Finančno svetovanje
Kategorije Osebne finance

Finančno svetovanje je storitev, ki strankam pomaga pri sprejemanju finančnih odločitev. Cilj finančnega svetovanja je izboljšati dano finančno stanje, kar običajno vključuje analizo stanja, postavitev jasnih finančnih ciljev ter izdelavo strategije za doseganje le-teh.

Finančno svetovanje se lahko razdeli na dve glavni kategoriji:

 • poslovno finančno svetovanje in
 • osebno finančno svetovanje.

Poslovno finančno svetovanje je namenjeno podjetjem in drugim poslovnim subjektom. Finančni svetovalci lahko podjetjem pomagajo pri vseh vidikih njihovega finančnega poslovanja, od finančnega načrtovanja, optimizacije poslovanja do upravljanja presežnih sredstev.

Osebno finančno svetovanje je namenjeno fizičnim osebam. Finančni svetovalci lahko fizičnim osebam pomagajo pri vseh vidikih njihovega finančnega življenja, od izdelave osebnega finančnega načrta, varčevanja in naložb do ureditev zavarovanj in upravljanja premoženja.

V tej objavi bomo podrobno pogledali kaj pomeni kakovostno finančno svetovanje, komu in kdaj zaupati finance, kako je urejeno področje finančnega svetovanja in kaj so največje pasti.

Vsebina objave

Finančno svetovanje za poslovne subjekte

Finančno svetovanje potrebujejo večinoma mala in srednje velika podjetja, predvsem tista, ki so v hitri rasti. Večja podjetja imajo finančni oddelek, ki pokriva tako finančno načrtovanje, kot tudi finančno optimizacijo, davke, plačilni promet, zakladništvo ter vse ostale dejavnosti povezane s financami.

Mlada podjetja si pomagajo z računovodskim servisom, vendar kaj kmalu potrebe rastočih podjetij prerastejo ponudbo računovodskih servisov. Pri podjetjih, ki rastejo se hitro zgodi, da je spremljanje denarja na računu ter dobička konec leta premalo.

Veliko malih in srednje velikih podjetij, ki nimajo organizirane finančne funkcije, spremljajo zgolj stanje denarja na računu ter dobiček konec leta. To pa hitro postane premalo za dolgoročno finančno uspešno poslovanje.

Podjetja, ki imajo večje potrebe od tega, kar zagotavlja računovodski servis, nimajo pa obsega in potreb po zaposlitvi lastnega finančnega direktorja, analitikov ter drugih specialistov s področja financ, se pogosto poslužujejo finančnega svetovanja za poslovne subjekte.

Z drugimi besedami, najamejo finančnega direktorja, ki dopolnjuje storitve računovodstva in davčnega svetovanja.

Finančni svetovalci za podjetja imajo pogosto dokončano ekonomsko izobrazbo – smer finance, prav tako pa pridobljen naziv CFA (Chartered Financial Analyst).

Najpogostejše storitve, ki so opravljene v sklopu finančnega svetovanja za podjetja:

1. Finančni skrbni pregled podjetja

Skrbni pregled na področju financ je temeljit pregled in analiza finančnega stanja podjetja. Finančni skrbni pregled omogoča vpogled v finančno zdravje podjetja, tudi v primerjavi s konkurenti.

Analizirajo se marže, upravljanje z obratnim kapitalom, likvidnost podjetja, finančne kazalce, skladnost ipd.

2. Izdelava finančnega načrta

Finančni načrt podjetja je zelo koristno orodje za uspešno poslovanje ali za pridobivanje virov financiranja. Finančni načrt običajno vključuje bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz denarnih tokov, prav tako pa ključne kazalnike ter druge relevantne podatke za poslovno odločanje.

S finančnim načrtom podjetje zastavi konkretne cilje poslovanja za prihodne mesece, četrtletja in leta. Prav tako je finančni načrt običajno ključni del dokumentacije pri pridobivanju virov financiranja, ne glede na to, ali govorimo o kreditih za podjetja, tveganem kapitalu ali nepovratnih sredstvih.

3. Finančna optimizacija poslovanja

Finančna optimizacija poslovanja se osredotoča na izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti podjetja. Vključuje revizijo in izboljšanje poslovnih procesov, optimizacijo prihodkov, upravljanje obratnega kapitala ter zmanjšanje stroškov.

4. Pridobivanje virov financiranja

Za rast in razvoj podjetja so ključnega pomena zunanji viri financiranja. Svetovanje na tem področju vključuje iskanje primernih virov financiranja, kot so bančni krediti, investicijski skladi ob izdaji obveznic ali kotaciji na borzi ali tvegani kapital.

5. Optimizacija obratnega kapitala

Obratni kapital predstavlja kratkoročna sredstva podjetja, ki jih je potrebno učinkovito upravljati. Optimizacija pomaga zagotoviti, da ima podjetje dovolj likvidnih sredstev za tekoče poslovanje.

Optimizacija obratnega kapitala zajema upravljanje z zalogami, terjatvami in obveznostmi.

6. Upravljanje s terjatvami

Učinkovito upravljanje terjatev je ključno za zmanjšanje kreditnega tveganja. To vključuje spremljanje in obvladovanje dolgov, zmanjšanje časa pridobitve denarja od strank in izboljšanje postopkov pobiranja terjatev.

Upravljanje s terjatvami lahko vključuje tudi uvedbo koriščenja faktoringa, projektnega financiranja ter drugih prijemov upravljanja likvidnosti.

7. Upravljanje s presežnimi sredstvi

Podjetja morajo ustrezno upravljati presežna sredstva, da zagotovijo maksimalno donosnost. To lahko vključuje naložbe v finančne instrumente ali druge priložnosti, ki ustvarjajo dobiček.

Ideja je, da presežna sredstva nad potrebami po obratnem kapitalu ne »ležijo« na računu, vendar prinesejo podjetju dodatne finančne prihodke.

8. Druge storitve finančnega svetovanja za podjetja

Finančno svetovanje za pravne osebe lahko zajema tudi druge storitve, kot so:

 • primerjalna finančna analiza s konkurenti,
 • analiza nakup / najem,
 • priprava investicijskih elaboratov in DIIP/PIZ/IP,
 • določitev ključnih indikatorjev poslovanja (KPI),
 • svetovanje pri nakupu in prodaji podjetja (M&A),
 • vzpostavitev plačilnega prometa, v
 • vzpostavitev kontrolinga ter
 • priprava podjetja na revizijo.

Finančno svetovanje za fizične osebe

Osebne finance so pomemben steber stabilnega, mirnega in kakovostnega življenja. So pa osebne finance postale izjemno kompleksne, zato se fizične osebe pogosto poslužujejo finančnega svetovanja.

Torej, da jim investicijski svetovalec, ki ima dovoljenje regulatorja za opravljanje teh storitev, pomaga urediti vse ali posamezne vidike osebnih financ. Finančno oz. investicijsko svetovanje za fizične osebe običajno zajema naslednje storitve:

1. Analiza trenutnega finančnega stanja

Prvi korak pri osebnem finančnem svetovanju je analiza trenutnega finančnega položaja. To vključuje pregled prihodkov, potencial za povečanje prihodkov gospodinjstva, analizo odhodkov ter možnosti za dodatno varčevanje, pa tudi pregled dolgov in neto premoženja fizične osebe ali družine.

2. Postavitev finančnih ciljev

Jasno opredeljeni cilji so temelj uspešnega finančnega načrtovanja. Finančno svetovanje na za fizične osebe na tem področju pomaga strankam opredeliti kratkoročne in dolgoročne finančne cilje, kot so nakup hiše, izobraževanje otrok ali upokojitev.

Jasno zastavljeni finančni cilji kažejo na razliko med trenutnim in želenim stanjem, kar je pomembno izhodišče za izdelavo dobre strategije, finančnega načrta ter taktik doseganja finančnih ciljev.

3. Priprava osebnega finančnega načrta

Ko so cilji postavljeni, sledi izdelava osebnega finančnega načrta, ki opredeljuje kako finančne cilje doseči korak za korakom. To vključuje strategijo varčevanja, investiranja, odplačevanja dolgov ipd.

Finančni načrt običajno vključuje osebni izkaz uspeha in bilanco stanja, kjer se spremlja vse ključne kategorije osebnih financ.

4. Zagotovitev finančne varnosti

Temelj osebnih financ je tudi finančna varnost, kar je pomemben del finančnega svetovanja za fizične osebe. Svetovalec pomaga strankam pri razumevanju  finančnih tveganj in svetuje glede primernih zavarovanj, pri oblikovanju kriznega fonda in drugih finančnih instrumentov, ki zagotavljajo finančno varnost.

Po zagotoviti finančne varnosti sledi strategija ohranjanja in plemenitenja premoženja.

5. Zasnova investicijske strategije in naložbenega načrta

Naložbe so ključnega pomena za doseganje finančnih ciljev. Svetovalec pomaga strankam razumeti različne naložbene možnosti in izdelati načrt, ki je prilagojen individualnim potrebam in naklonjenosti do tveganja.

Vse to je zapisano v jasno zastavljeni investicijski strategiji.

6. Upravljanje premoženja

Uspešno investiranje denarja zahteva izjemno veliko časa, energije in stresa. Skoraj nemogoče je uspešno upravljati denar ob redni službi in drugih obveznostih.

Zato se pogosto fizične osebe poslužujejo storitve upravljanje premoženja, kjer strokovnjaki za njih opravljajo izvajanje investicijske strategije.

7. Psihologija osebnih financ

Osebni finančni svetovalci pogosto pomagajo tudi pri splošnih finančnih nasvetih in modrostih, prav tako pri oblikovanju zdravega odnosa do denarja.

Pri osebnih financah je namreč pogosto bolj pomembna psihologija, kot pa zgolj tehnični načrt varčevanja in investiranja.

Veliko koristnih nasvetov na tem področju najdete tudi na našem slovenskem blogu ter angleškem blogu.

Karakteristike dobrega osebnega finančnega svetovalca

Dober finančni svetovalec je oseba z obilico znanja o finančnem sektorju, močno etično držo in zmožnostjo razumevanja potreb svojih strank.

Neprestano vlaga v svoje znanje, je vedno na tekočem z najnovejšimi trendi in je komunikativen, da lahko svojim strankam jasno razloži kompleksne finančne koncepte, vključno s potencialnimi donosi in tveganji.

Finančni prodajalec je oseba, ki strankam prodaja izbrane finančne izdelke in storitve, kot so naložbene zavarovalne police, vzajemni skladi ipd. Finančni svetovalec pa je oseba, ki strankam nudi strokovno pomoč pri sprejemanju finančnih odločitev s celostnim pogledom na osebne finance.

Dober finančni svetovalec ima torej naslednje karakteristike:

 • Ustrezna izobrazba in neprestano usposabljanje
 • Dovoljenje oz. licenca ATVP za investicijsko svetovanje in upravljanje premoženja
 • Dolgoletne izkušnje na finančnem področju (z dokazanimi rezultati)
 • Celotni pogled na finančno situacijo posameznika, z individualno prilagojeno strategijo
 • Močne vrednote in etična načela
 • Strast do pomaganja strankam
 • Strast do osebnih financ

Kdaj je potrebna licenca za finančno svetovanje?

Področje finančnega svetovanja je v Sloveniji srednje dobro urejeno. Sicer je jasno v kakšnih primerih je potrebna licenca za finančno oz. investicijsko svetovanje, pogosto pa na trgu deluje veliko posameznikov, ki nimajo ustreznih dovoljenj regulatorjev (v Sloveniji je to Agencija za trg vrednostnih papirjev).

V takšnih primerih je finančno svetovanje izvajano kot izobraževanje ali posnemanja investicijske strategije, kar bi lahko rekli, da je neke vrste siva cona.

Veliko je na področju finančnega svetovanja tudi prevar, pri čemer je prvi pokazatelj obljubljanje nerealno visokih donosov.

Licence, ki jih je pomembno poznati na področju finančnega svetovanja:

 • Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev: Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ureja delovanje finančnih trgov in storitev ter vnaša zahteve za večjo transparentnost, zaščito vlagateljev in integriteto trga. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) je evropska direktiva, iz katere izhaja večina zahtev slovenskega ZTFI-1 – skoraj identično so zakonodaje usklajene tudi po celi Evropski uniji, zato lahko licencirane družbe opravljajo storitve po celi EU. Licenco morajo imeti vse družbe, ki opravljajo storitve na področju investicijskih storitev in storitev upravljanja premoženja.
 • Dovoljenje za borznega posrednika:V primeru, da vam svetovalec nudi storitve nakupa ali prodaje delnic ter drugih vrednostnih papirjev, svetuje glede naložb ali upravlja vaše premoženje, mora imeti uspešno opravljen izpit za borznega posrednika in mora biti v pogodbenem razmerju z borznoposredniško družbo. Izpit se opravi pri Združenju članov borze vrednostnih papirjev, medtem ko licenco izda Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 • Dovoljenje za trženje investicijskih skladov: Za svetovanje in posredovanje pri prodaji vzajemnih skladov svetovalec potrebuje preizkus strokovnih znanj, ki ga opravi pri Združenju družb za upravljanje. Licenco za takšno posredovanje mu dodeli Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 • Licenca za zavarovalniškega agenta: Za delo z zavarovalnimi produkti je potrebno pridobiti to licenco. Izpit za pridobitev licence za zavarovalniškega agenta v Sloveniji organizira Agencija za zavarovalni nadzor.
 • Plemenite kovine: Za posredovanje pri nakupu ali prodaji plemenitih kovin v Sloveniji trenutno ni zahtevane licence. Ključno je, da svetovalec za plemenite kovine sodeluje z uglednim podjetjem, pri čemer ima to podjetje Potrdilo o skladnosti izdelkov plemenitih kovin, ki ga izda Urad Republike Slovenije za meroslovje.

V Sloveniji je za pridobitev teh licenc v večini primerov potrebno izpolnjevati določene pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj ter uspešno opraviti ustrezne izpite. Poleg tega morajo licencirani subjekti redno obnavljati svoje znanje in spremljati spremembe zakonodaje ter regulative.

Cena finančnega svetovanja

Cene za finančno svetovanje se razlikujejo glede na vrsto storitve, zahtevnost primera in izkušenosti finančnega svetovalca.

 • Cene za poslovno finančno svetovanje se gibljejo v rangu 150 do 200 EUR + DDV na uro, pogosto se obračuna tudi provizija od pridobljenih virov financiranja.
 • Cene za svetovanje za fizične osebe od 100 do 150 EUR + DDV, lahko pa se zaračuna tudi provizija od upravljanja, svetovalci pa lahko prejmejo tudi provizijo za prodajo posameznih finančnih produktov.

Pri izbiri finančnih svetovalec bodite previdni, saj so brezplačni ali poceni nasveti pogosto najdražji nasveti.

Pomembno je, da na področju poslovnega finančnega svetovanja pridobite dobre poslovne svetovalce – finančnike, ki imajo bogate izkušnje tako na področju poslovnih financ, kot pridobivanju virov financiranja. Zaželeno je, da delajo za podjetje, ki ima tudi MiFID II licenco v primeru investicijskega svetovanja in izdaje vrednostnih papirjev.

Pri finančnem svetovanju za fizične osebe pa naj bo to neodvisni svetovalec, ne prodajalec posameznih finančnih produktov. Naj ima ustrezno izobrazbo, izkušnje ter licence, predvsem pa je ključno, da gleda celostno na vaše finančno stanje ter zastavljene cilje.