Vse objave

Dolgoročni krediti za podjetja: Kje in kako jih pridobiti?

Dolgoročni krediti za podjetja

Dolgoročni krediti za podjetja so pomembno orodje za finančno rast in razvoj poslovanja. Skoraj ga ni podjetja, ki se ne bi posluževal dolgoročnega kreditiranja predvsem za izvedbo večjih investicij.

Pridobivanje dolgoročnega kredita se sicer lahko zdi zahtevna naloga. Vendar že poznavanje nekaj osnov dolžniškega financiranja, postopkov pridobivanja ter dobrih praks lahko močno olajša nalogo.

O kreditih za podjetja na splošno smo že pisali.

V tem članku pa vam bomo predstavili vse, kar morate vedeti o dolgoročnih kreditih za podjetja. Ne glede na to, ali ste že pridobili dolgoročni kredit ali razmišljate o njem, vam bo ta članek podal koristne informacije za upravljanje dolga v podjetju.

Vsebina objave

Dolgoročni krediti za podjetja – Temeljne osnove

Dolgoročni krediti za podjetja predstavljajo dolžniški vir financiranja, ki ga podjetja pridobivajo za financiranje dolgoročnih projektov.

Primeri takšnih dolgoročnih projektov so pogosto širitev poslovanja, nakup opreme ali nepremičnin ter druge potrebe podjetja, ki zahtevajo večji finančni vložek, ki se bo obrestoval na dolgi rok.

Izjemno pomembno je, da imamo v bilanci stanja usklajeno ročnost sredstev in virov financiranja. Dolgoročni krediti za podjetja so namenjeni torej dolgoročnim investicijam.

Razumevanje temeljnih osnov dolžniškega financiranja in dolgoročnih kreditov za podjetja je ključno za uspešno upravljanje finančnih potreb podjetja, sploh če se še nikoli nismo srečali s tovrstnim kreditiranjem.

Zato si poglejmo nekaj ključnih pojmov, ki jih je dobro poznati v tem kontekstu:

1. Ročnost kredita

Dolgoročni krediti imajo daljše ročnosti od običajnih kratkoročnih kreditov.

Praviloma se ročnost dolgoročnih kreditov za podjetja giblje od 3 do 10 let ali celo več. Ročnost je seveda odvisna od potreb podjetja in dogovora s kreditodajalcem o možni ročnosti.

 • Kratkoročno: Do 1 leta
 • Srednjeročno: Do 3 let
 • Dolgoročno: Nad 3 let

Velja še omeniti, da v bilanci stanja poznamo kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti, pri čemer za dolgoročne finančne obveznosti veljajo vse tiste, ki imajo ročnost daljšo od 1 leta.

2. Obrestna mera

Pri dolgoročnih kreditih za podjetja se obrestne mere običajno določijo kot fiksne ali variabilne, odvisno od pogojev in dogovora med banko in kreditojemalcem.  

Fiksna obrestna mera pomeni, da ostane obrestna mera nespremenjena skozi celotno dobo odplačevanja kredita, kar podjetjem omogoča lažje načrtovanje financ zaradi predvidljivih mesečnih obrokov.

Po drugi strani variabilna obrestna mera pomeni, da se obrestna mera spreminja skozi čas, običajno v odvisnosti od referenčne obrestne mere, kot je EURIBOR, kar lahko vodi do nižjih stroškov obresti v obdobjih nizkih tržnih obrestnih mer, a hkrati predstavlja tveganje višjih plačil, če obrestne mere narastejo. Sploh na dolgi rok pa so obrestne mere lahko zelo nepredvidljive.

Glede primerjave obrestnih mer med dolgoročnimi in kratkoročnimi krediti tako dolgoročni krediti običajno nosijo višjo obrestno mero. To je predvsem zato, ker daljše obdobje odplačevanja povečuje tveganje za banko, vključno s spremembami obrestnih mer, inflacijo in spremembami v finančnem stanju podjetja.

Višje obrestne mere na dolgoročne kredite odražajo to dodatno tveganje. Vendar pa so končni pogoji kreditiranja, vključno z obrestno mero, vedno predmet posamičnih dogovorov in pogajanj med kreditodajalcem in kreditojemalcem, ter lahko vključujejo različne dejavnike, kot so boniteta podjetja, zavarovanje in trenutne tržne razmere. 

Obrestna mera dolgoročnega kredita za podjetje je pogosto odvisna od trenutnih tržnih razmer, prav tako pa od bonitete podjetja, kakovosti zavarovanj ter preteklega odnosa z banko.

3. Zavarovanja za dolgoročni kredit

Banke (prav tako drugi posojilodajalci) pogosto oziroma kar praviloma zahtevajo zavarovanje za dolgoročne kredite. To je oblika »varščine« oziroma dela premoženja podjetja, ki se uporablja kot jamstvo za vračilo kredita.

Če podjetje ni možno več odplačevati kredita, tudi po več opominih, se sprožijo postopki izterjave, kjer pa pride v poštev tudi zavarovanje (kot zadnja možnost), če obveznosti ni možno drugače poplačati.

Zavarovanja dolgoročnih kreditov se razvrščajo glede na njihovo zaželenost za posojilodajalce, ki temelji predvsem na likvidnosti in zanesljivosti zavarovanja za hitro in učinkovito poplačilo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani kreditojemalca.

Spodaj je seznam potencialnih zavarovanj dolgoročnih kreditov za podjetja, na grobo razvrščenih od najbolj do najmanj zaželenega:

 • Zastava premičnin ali nepremičnin (hipoteka): Zastavitev nepremičnin ali premičnin (stroji, oprema,…) predstavlja močno zavarovanje zaradi visoke vrednosti in likvidnosti. Nepremičnine običajno ohranjajo vrednost in so lahko predmet prodaje na trgu v primeru izterjave.
 • Zastava denarnih sredstev (depoziti, rente, potrdila o vlogi ipd.): Takšna zavarovanja zagotavljajo visoko stopnjo likvidnosti in so enostavna za unovčenje, kar jih uvršča med najbolj zaželene oblike zavarovanja. Seveda ima podjetje redko na voljo denarna sredstva, ki jih lahko ponudi v zavarovanje.
 • Zastava vrednostnih papirjev: Vključuje zastavo delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev. Ta oblika zavarovanja je cenjena zaradi možnosti hitre pretvorbe v gotovino, čeprav je vrednost vrednostnih papirjev podvržena tržnim nihanjem.
 • Plačilo zavarovalne premije zavarovalnici: Ta oblika zavarovanja vključuje sklenitev zavarovalne police, ki pokriva tveganja povezana s kreditom, kar zmanjšuje tveganje za kreditorja.
 • Zastava zalog: Zastava zalog kot zavarovanje dolgoročnega kredita predstavlja možnost, kjer podjetje zastavi svoje obstoječe ali prihodnje zaloge surovin, polizdelkov ali končnih izdelkov kot garancijo za poplačilo kredita. Zastava zalog je še posebej priljubljena v industrijskih in trgovskih sektorjih, kjer so zaloge ključni del poslovnega procesa.
 • Osebno poroštvo plačilno sposobnih porokov: Osebno poroštvo zagotavlja dodatno varnost posojilodajalcu, saj se poroki zavežejo k poplačilu dolga v primeru, da kreditojemalec tega ne more storiti. Vrednost tega zavarovanja je odvisna od finančne zmožnosti porokov.
 • Menice kreditojemalca ali druge fizične ali pravne osebe: Menice služijo kot obveza za plačilo in so lahko učinkovito sredstvo za izterjavo dolga, čeprav njihova realizacija lahko traja dlje časa.
 • Cesija (odstop terjatev) in asignacija (odstop pričakovanih pogodbenih prihodkov): Pri cesiji kreditojemalec odstopi svoje terjatve do tretjih oseb kreditorju. Vrednost cesije kot zavarovanja je odvisna od kakovosti in zanesljivosti terjatev. Podobno kot cesija, asignacija vključuje odstop prihodnjih prihodkov od določenih poslov. Njena vrednost kot zavarovanje je odvisna od verjetnosti in zanesljivosti teh prihodnjih prihodkov.
 • Druge vrste zavarovanj: Ta kategorija lahko vključuje različne druge oblike zavarovanj, kot so pravice do intelektualne lastnine, garancije tretjih oseb in druge specifične oblike zavarovanj, ki so lahko dogovorjene med kreditojemalcem in kreditodajalcem. Vrednost teh zavarovanj se ocenjuje individualno.

4. Pogoji odplačevanja in moratorij

Dolgoročni krediti za podjetja zahtevajo redno odplačevanje določenega zneska, ki vključuje tako glavnico kot tudi obresti. Pogoji odplačevanja se določijo ob sklenitvi kreditne pogodbe (amortizacijski načrt) in se lahko prilagajajo glede na finančno sposobnost podjetja.

Spodaj so našteti najpogostejši pogoji odplačevanja, ki jih lahko podjetja srečajo pri dolgoročnih kreditih (se pravi v pogodbah):

 • Obrestna mera: Fiksna ali variabilna obrestna mera ter višina obrestne mere (kot omenjeno). Določena je običajno tudi obrestna mera za zamude plačil.
 • Doba odplačevanja: Ročnost odplačevanja oziroma doba odplačila (kot omenjeno).
 • Amortizacijski načrt: Amortizacijski načrt določa, kako se glavnica kredita in obresti odplačujejo skozi čas. To lahko vključuje enakomerne mesečne obroke, ki pokrivajo tako glavnico kot obresti, ali strukturirane plačilne načrte z različnimi obroki.
 • Možnost predčasnega odplačila: Nekateri krediti omogočajo možnost predčasnega odplačila celotnega dolga ali njegovega dela pred rokom zapadlosti, včasih pa to vključuje plačilo dodatnih stroškov ali kazni.
 • Moratorij na odplačilo glavnice: V nekaterih primerih lahko kreditodajalci podjetjem ponudijo moratorij, kar pomeni začasno prekinitev plačil glavnice, medtem ko obresti še vedno tečejo. Več o moratoriju v nadaljevanju.
 • Zavarovanje: Za zagotovitev dolgoročnega kredita lahko kreditor zahteva zavarovanje v obliki hipoteke na nepremičninah, zastave premičnin, poroštva, zastave zalog ali drugih oblik zavarovanja.
 • Pogoji uporabe kredita: Kreditodajalci lahko določijo posebne pogoje glede načina uporabe kredita, kot je financiranje določenih projektov, nakup opreme ali razširitev poslovanja.
 • Kreditne klavzule: Dodatni pogoji, kot so finančna razmerja, ki jih mora podjetje vzdrževati, omejitve glede dodatnega zadolževanja ali izplačil dividend, in zahteve po rednem poročanju o finančnem stanju.

Poglejmo si nekoliko bolj podrobno še kaj je moratorij. Moratorij za dolgoročne kredite za podjetja je obdobje, med katerim kreditojemalci začasno prekinejo z odplačevanjem glavnice in/ali obresti svojega kredita. Ta dogovor se običajno uporabi v situacijah, ko:

 • podjetje izvaja investicijo ter ta še nima učinkov na prihodke,
 • finančnih težav podjetja,
 • izrednih okoliščin, ki vplivajo na likvidnost podjetja, kot so naravne nesreče, gospodarske krize ali nenadne tržne spremembe.

Moratorij omogoča podjetjem, da pridobijo časovno manjšega finančnega bremena, kar jim pomaga premostiti začasne težave brez neposrednega tveganja za insolventnost ali prisilno izterjavo dolgov.

V času moratorija se plačila kredita bodisi popolnoma ustavijo bodisi se zmanjšajo na manjše zneske obresti, odvisno od dogovora med kreditojemalcem in banko.

Kljub temu obveznosti kreditojemalca niso izbrisane, temveč se preložijo v prihodnost, kar pomeni, da se bo obdobje odplačevanja kredita ustrezno podaljšalo.

5. Namenska uporaba sredstev kredita

Dolgoročni krediti se lahko uporabijo za različne namene, kot so financiranje rasti podjetja, nakup nove opreme, širitev poslovnih prostorov, izboljšanje proizvodnih zmogljivosti ali izvedba večjih projektov.

Pridobljeni dolgoročni krediti za podjetja morajo biti vedno porabljeni skladno z namenom. To nas privede tudi do različnih vrst dolgoročnih kreditov za podjetja.

Vrste dolgoročnih kreditov za podjetja

Obstaja več vrst dolgoročnih kreditov za podjetja, ki se med seboj razlikujejo v namenu porabe sredstev ter posledično običajno tudi pogojih.

Vrsta dolgoročnega kredita določa namen porabe sredstev. Glavna ideja je ta, da se različne vrste kreditov prilagajajo različnim potrebam podjetja in finančnim ciljem. Poglejmo si različne vrste dolgoročnih kreditov za podjetja:

1. Poslovni krediti

Poslovni krediti so najpogostejša oblika dolgoročnih kreditov za podjetja. Ponujajo finančna sredstva za različne namene, kot so nakup opreme, širitev poslovnih prostorov, refinanciranje obstoječega dolga ali financiranje vsakodnevnih operacij podjetja.

Poslovni krediti se lahko prilagajajo tako malim kot tudi večjim podjetjem. Poznamo več vrst poslovnih kreditov:

 • Financiranje investicij: Ta oblika financiranja omogoča podjetjem pridobitev kapitala za nakup osnovnih sredstev, kot so stroji, proizvodne linije in druge ključne opreme. Je temeljna za podjetja, ki načrtujejo razširitev svoje proizvodne zmogljivosti ali uvajanje novih izdelkov oziroma storitev. Financiranje investicij podpira dolgoročno rast in razvoj podjetij, zagotavlja sredstva za modernizacijo in povečanje učinkovitosti poslovnih procesov.
 • Dolgoročno financiranje obratnih sredstev: Ta vrsta financiranja zagotavlja dolgoročno kapitalsko podporo za kritje potreb po zalogah, ki so potrebne za neprekinjeno poslovanje podjetja skozi daljše časovno obdobje. To je še posebej pomembno za podjetja, ki se soočajo s sezonskimi nihanji ali imajo dolge proizvodne cikle, saj omogoča vzdrževanje zadostnih zalog za izpolnjevanje naročil in ohranjanje konkurenčnosti na trgu.
 • Projektno financiranje: Projektno financiranje je specializirana oblika dolgoročnega financiranja, usmerjena v podporo kapitalno intenzivnih projektov, kot so infrastrukturni, energetski in industrijski projekti. Projektno financiranje se osredotoča na financiranje posameznih projektov, pri čemer se sredstva zbirajo na osnovi pričakovanih denarnih tokov, ki jih bo projekt ustvaril.

2. Nepremičninski krediti

Sicer gre za financiranje investicij, vendar je prav, da eksplicitno poudarimo nepremičninske kredite, saj so ti zelo popularni. Nepremičninski krediti so namenjeni financiranju nakupa, gradnje ali obnove poslovnih nepremičnin.

Podjetja pogosto potrebujejo dolgoročno financiranje za pridobitev prostorov za pisarne, trgovine, skladišča ali proizvodne objekte. Nepremičninski krediti omogočajo podjetjem, da pridobijo potrebna sredstva za investicije v nepremičnine.

3. Krediti za raziskave in razvoj

Podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem novih izdelkov ali tehnologij, lahko pridobijo dolgoročne kredite za financiranje teh dejavnosti. Raziskovalni in razvojni krediti omogočajo podjetjem, da si zagotovijo sredstva za inovacije, raziskave, testiranje in druge dejavnosti, ki vodijo k razvoju novih izdelkov ali storitev.

4. Kredit za izvozne dejavnosti

Podjetja, ki so usmerjena v izvoz se pogosto soočajo z izzivi financiranja mednarodnega poslovanja. Krediti za financiranje izvozne dejavnosti so namenjeni podjetjem, ki se ukvarjajo z izvozom blaga ali storitev. Ti krediti omogočajo podjetjem, da financirajo svoje izvozne posle, vključno z nakupom surovin, proizvodnjo, transportom in trženjem na mednarodnih trgih.

Za tovrstne kredite je pri nas specializirana predvsem Slovenska izvozna in razvojna banka, SID Banka.

5. Krediti za rast in širitev podjetja

Podjetja, ki načrtujejo rast in širitev svojega poslovanja, lahko pridobijo dolgoročne kredite, ki so posebej zasnovani za ta namen. Ti krediti omogočajo financiranje investicij v nove trge, povečanje marketinških dejavnosti ali prevzem drugih podjetij.

Pri izbiri ustrezne vrste dolgoročnega kredita za podjetje je pomembno upoštevati specifične potrebe, finančne zmožnosti in cilje podjetja. Posvetovanje s finančnim svetovalcem ali strokovnjakom za poslovne kredite, kot smo tudi pri Equitu vam lahko pomaga pri določitvi najprimernejše vrste kredita za vaše podjetje.

Kako pridobiti dolgoročni kredit za podjetje?

Pridobitev dolgoročnega kredita za podjetje zahteva nekaj predhodne priprave, pripravo poslovne dokumentacije in izpolnjevanje določenih pogojev.

V tem poglavju bomo raziskali postopek pridobitve dolgoročnega kredita za podjetje in pomembne korake, ki jih morate slediti:

1. Ocena potreb po financiranju

Preden se odločite za pridobitev dolgoročnega kredita, je pomembno, da ocenite natančno svoje finančne potrebe podjetja. Določite, koliko sredstev potrebujete in za kaj jih boste uporabili. To vam bo pomagalo izbrati ustrezno vrsto kredita in določiti znesek, ki ga boste zaprosili.

Najbolje je, da to naredite s pripravo natančnega finančnega načrta.

2. Raziščite možnosti za pridobitev dolgoročnega kredita

Pomembno je, da temeljito raziščete različne možnosti dolgoročnih kreditov, ki so na voljo za podjetja. Preučite njihove pogoje, obrestne mere, zahteve za zavarovanje in druge pomembne podrobnosti ter pridobite konkretne ponudbe.

Banke, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, so objavljene na spletni strani Banke Slovenije. Bank, ki pri nas ponujajo dolgoročne kredite za podjetja ni veliko. Pridobite ponudbe od naslednjih bank:

Smiselno je pogledati tudi programe Slovenskega podjetniškega sklada in SID Banke, če so objavljeni kakšni posebni javni programi povratnih virov financiranja, kot je subvencionirana obrestna mera, dodatna zavarovanja, ugodni mikrokrediti ipd.

3. Pripravite potrebno dokumentacijo

Za pridobitev dolgoročnega kredita bo potrebna določena dokumentacija. Najprej se prepričajte, da so vse vaše poslovne knjige in evidence urejene in posodobljene. Dokumente, ki jih običajno zahteva banka za pridobitev dolgoročnega kredita so:

4. Oddaja vloge za kredit

Ko imate pripravljeno vso potrebno dokumentacijo, lahko vložite vlogo za dolgoročni poslovni kredit. Izpolnite vlogo natančno in previdno ter priložite vse zahtevane dokumente.

Kot omenjeno, v nekaterih primerih boste morda morali predložiti tudi poslovni načrt, ki prikazuje, kako boste uporabili pridobljena sredstva.

5. Pridobitev ponudb in izbira najbolj ustrezne

Ko prejmete (ne zgolj informativne, vendar konkretne) ponudbe za dolgoročni kredit, jih skrbno preučite. Primerjajte obrestne mere, pogoje odplačevanja, zahteve za zavarovanje in druge pomembne podrobnosti ter si pri bankah poskusite izpogajati boljše pogoje.

Izberite ponudbo, ki najbolj ustreza finančnim potrebam in zmožnostim vašega podjetja. Pri tem se ne izogibajte drobnemu tisku, temveč je nujno, da podrobno razumete vse pogoje. Samo tako lahko izberete najboljšo ponudbo za vaše podjetja.

6. Sklenitev pogodbe in upravljanje kredita

Ko se odločite za določeno ponudbo, sklenite pogodbo o dolgoročnem kreditu. V primeru zavarovanj kot so nepremičnine, bo potreben še obisk notarja. Prejeta sredstva je seveda potrebno uporabiti skladno z namenom kredita.

Glavna ideja pa je seveda ta, da bo alokacija svežih finančnih sredstev rezultirala v rasti podjetja. Po sklenitvi pogodbe sledi skrbno upravljanje s kreditom in redno izpolnjevanje obveznosti do posojilodajalca.

Najpogostejše napake pri pridobivanju dolgoročnega kredita

Pri iskanju dolgoročnih kreditov za podjetja se pogosto pojavljajo določene napake, ki lahko vplivajo na uspešnost financiranja in dolgoročno finančno zdravje podjetja. Poglejmo si nekaj najpogostejših napak, ki se jim je pomembno izogniti:

1. Neustrezno pripravljena dokumentacija

Pogosto imajo sploh mlajši podjetniki napačna pričakovanja, da je potreben zgolj en obisk na banki in se lahko dogovorijo za takojšnjo odobritev dolgoročnega kredita.

Potrebno je pripraviti dokumentacijo, ustrezno izpolniti vlogo, vključno s finančnim načrtom, zavarovanji ipd.

Specializirane finančne institucije, kot smo tudi Equito, pomagamo podjetnikom do optimalnih dolgoročnih kreditov za podjetja, prav tako pripravimo vso dokumentacijo, pridobimo ponudbe in vas usmerjamo pri izbiri optimalnih pogojev.

2. Pridobitev zgolj ene ponudbe

Podjetja pogosto sprejmejo prvo ponudbo, ki jo prejmejo, ne da bi primerjala različne možnosti financiranja.

Pomembno je, da se opravi temeljita primerjava med različnimi kreditnimi pogoji, obrestnimi merami in dodatnimi stroški. Čeprav se slišijo majhne razlike v obrestnih merah in pogojih, se te lahko akumulirajo v velike razlike.

3. Pomanjkanje razumevanja pogodbenih obveznosti

Pomembno je, da vodstvo podjetja temeljito prebere in razume vse pogodbene obveznosti, povezane s kreditom, vključno z omejitvami, garancijami in zahtevami glede poročanja.

Sploh pri poročanju (frekvenca, obsežnost ipd.) ter vzvodih, ki jih ima banka pri kontroli zmožnosti vračanja imajo pogosto kreditojemalci napačne (ali poenostavljene) predstave.

4. Neupoštevanje skupnih stroškov kredita

Poleg obrestne mere obstajajo tudi drugi stroški, povezani s kreditom, kot so provizije, stroški odobritve, zavarovanja in morebitne kazni za predčasno odplačilo.

Te stroške je treba upoštevati pri odločanju o kreditu.

5. Nepravilna ocena sposobnosti odplačevanja

Podjetja pogosto precenijo svojo sposobnost odplačevanja dolga, kar lahko vodi v finančne težave. Pomembno je, da se naredi realistična ocena prihodnjih denarnih tokov in sposobnosti odplačevanja kredita.

Pomembno je, da se ne išče premalo ali preveč dolgoročnega kredita, prav tako da se dolgoročni kredit resnično koristi za dolgoročne investicije. Ključno pa je predvsem to, da imajo investiran sredstva iz kredita dejanski pozitivni učinek na poslovanje.

6. Neupoštevanje fleksibilnosti

Nekateri krediti omogočajo večjo fleksibilnost, kot so možnosti predčasnega odplačila brez kazni ali možnost prilagajanja plačilnih načrtov. Ignoriranje teh možnosti lahko omeji sposobnost podjetja, da se prilagodi spremenjenim finančnim okoliščinam.

Ponovno poudarjamo, da je potrebno dobro poznati vse pogoje dolgoročnega kredita.

7. Namen in cilji kredita niso upoštevani

Jasno je treba določiti, za kaj bo kredit uporabljen, in zagotoviti, da bo ta uporaba prispevala k rasti in stabilnosti podjetja. Kredit mora biti usklajen z dolgoročnimi cilji podjetja.

Pridobivanje kredita, ki ne podpira dolgoročnih ciljev podjetja ali predstavlja preveliko finančne breme lahko povzroči veliko težav.

8. Zanemarjanje alternativnih virov financiranja

Pogosto obstajajo alternativni viri financiranja, ki so bolj primerni za določene potrebe podjetja, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi kapitalsko strukturo.

Primeri drugih virov:

Pomembno je torej, da se izbere optimalni vir financiranja, za pravo ceno. Če povzamemo, z namenom, da se izognete navedenim napakam, je ključnega pomena temeljita priprava, skrbna analiza finančnih potreb podjetja, pridobitev več ponudb, ki se jih podrobno preuči ter po potrebi posvetovanje s finančnimi svetovalci.

Vzdrževanje in odplačevanje dolgoročnega kredita

Tako pridemo do zadnje faze. Po pridobitvi dolgoročnega kredita za podjetje je ključnega pomena, da se skrbno vzdržujete in pravilno odplačujete dolg. V tem poglavju bomo raziskali pomembne vidike vzdrževanja in odplačevanja dolgoročnega kredita za podjetje.

1.  Redno preverjanje stanja dolgoročnega kredita

Pomembno je, da redno preverjate stanje svojega dolgoročnega kredita. Torej spremljajte preostali dolg, obrestne mere, roke plačil in druge pomembne podrobnosti.

To vam bo omogočilo, da ostanete zavezani k plačilom obrokov in se pravočasno odzovete na morebitne težave ali spremembe. V primeru težav je ključno, da dovolj hitro reagirate.

2. Uporaba strategij za hitrejše odplačevanje dolga

Če vam finance to omogočajo, prav tako pogoji kredita, predvsem pa če je to smiselno z ekonomskega vidika, lahko razmislite o uporabi strategij za hitrejše odplačevanje dolga.

To vključuje dodatna plačila nad minimalnimi obveznostmi, usmerjanje dodatnih sredstev v odplačevanje dolga ali refinanciranje kredita z bolj ugodnimi pogoji.

Hitrejše odplačevanje dolga podjetju lahko omogoči zmanjšanje stroškov obresti in skrajšanje skupnega obdobja odplačevanja.

Seveda pa to ni vedno smiselno, če ima podjetje na voljo ekonomsko bolj primerno alokacijo kapitala. Kaj je alokacija kapitala si lahko preberete v našem članku o poslovnih financah.

3. Shranjevanje in vodenje evidenc o dolgoročnem kreditu

Pomembno je, da skrbno shranjujete vse dokumente in podatke o dolgoročnem kreditu. To vključuje kreditne pogodbe, potrdila o plačilih, izpiske stanja in druge dokumente, povezane s kreditom.

Prav tako redno vodite evidenco o plačilih, obrestnih stroških in drugih pomembnih informacijah, da ohranite pregled nad svojim dolgom.

4. Pravilna uporaba in ravnanje z dolgoročnim kreditom

Dolgoročni krediti naj bodo namenjeni za predvidljive in potrebne stroške podjetja, ki bodo prispevali k rasti in razvoju podjetja.

Pomembno je, da sredstva, pridobljena s kreditom, uporabite pametno in v skladu z dogovorjenim namenom. Prav tako skrbite za pravočasno plačevanje obveznosti in se izogibajte prevelikemu zadolževanju ali nesmotrni porabi.

Izdaja obveznice kot alternativa dolgoročnemu kreditu

Izdaja obveznice lahko predstavlja pomembno alternativo oziroma dopolnitev dolgoročnemu kreditu za podjetja, ki iščejo financiranje. Obveznice so vrednostni papirji, s katerimi se podjetje zaveže, da bo imetnikom obveznic po določenem času vrnilo glavnico z obrestmi.

Po vsebini je obveznica zelo podobna dolgoročnemu kreditu.

Kljub vsemu se obveznice od kreditov razlikujejo predvsem v naslednjem:

1. Dostop do širšega kapitalskega trga

Medtem ko dolgoročni krediti običajno zahtevajo neposredne dogovore z bankami, obveznice omogočajo podjetjem, da pridobijo kapital neposredno od vlagateljev na trgu vrednostnih papirjev.

To lahko podjetjem omogoči dostop do širše baze potencialnih vlagateljev in pogosto večjih zneskov financiranja.

2. Prilagodljivost pogojev

Pogoji izdaje obveznic, vključno z obrestno mero, rokom zapadlosti in pogojem plačila obresti, so lahko prilagojeni potrebam podjetja in tržnim razmeram ob izdaji.

To omogoča podjetjem, da strukturirajo izdajo obveznic na način, ki najbolje ustreza njihovim finančnim in operativnim ciljem.

3. Manjši vpliv posojilodajalcev

Za razliko od tradicionalnih kreditov, kjer lahko banke zahtevajo določene pogoje upravljanja ali zagotavljanja dodatnih jamstev, obveznice običajno ne dajejo vlagateljem neposrednega vpliva na dnevno upravljanje podjetja.

To lahko podjetjem omogoči večjo operativno svobodo.

Kljub tem prednostim pa je treba upoštevati, da izdaja obveznic vključuje nekatere dodatne stroške, prav tako je postopek izdaje nekoliko daljši in bolj kompleksen od pridobitve kredita.

Poleg tega morajo podjetja, ki izdajo obveznice, upravljati z obveznostmi do širokega kroga vlagateljev, kar lahko vključuje redno poročanje in izpolnjevanje drugih obveznosti.