Vse objave

Podjetniške finance – Kaj mora vedeti vsak podjetnik ali manager?

Podjetniške finance

Podjetniške finance so pomemben element uspeha vsakega podjetja. Poleg izdelka oziroma storitve ter prodaje in marketinga, so finance tretji ključni steber poslovanja.

Iz vidika oblikovanja poslovnega modela se mora vsako podjetje osredotočiti na ustvarjanje vrednosti (rešitev), komuniciranje vrednosti s ciljni skupino (prodaja) ter zajemanje vrednosti (finance – prihodkovni model, marže,…).

Torej ne glede na to, ali ste ustanovitelj start-up podjetja, lastnik ali direktor že uveljavljenega podjetja, ali pa na kateri koli drugi vodilni funkciji, je razumevanje in pravilna uporaba podjetniških financ ključnega pomena, tako za vaš karierni uspeh, kot za uspeh podjetja.

V tej blog objavi bomo raziskali osnove podjetniških financ, skozi krivuljo rasti podjetja. Pogledali si bomo vse od tega, kako zbrati začetni kapital ter kako upravljati s finančnimi tveganji, do tega kako izboljšati finančno zdravje podjetja.

Vsebina objave

1. Podjetniške finance ali poslovne finance?

Začnimo s pogostim vprašanjem, kakšna je razlika med poslovnimi in podjetniškimi financami. Podjetniške finance in poslovne financ nimajo zelo jasne ločnice.

Razlika med njima temelji predvsem na obsegu, naravi in ciljih finančnega upravljanja v različnih vrstah organizacij. Pogosto se uporabljata pojma kot sinonima, čeprav lahko najdemo določene razlike.

1.1. Kaj so poslovne finance?

Poslovne finance se nanašajo na finančno upravljanje velikih, uveljavljenih podjetij. Poslovne finance obsegajo širok spekter dejavnosti, kot so upravljanje denarnih tokov, določanje proračunov (budgeting), naložbene strategije, upravljanje tveganj, analiza dobičkonosnosti in vrednotenje.

Poslovne finance se osredotočajo na optimizacijo dolgoročne vrednosti za delničarje in običajno delujejo v bolj stabilnem in predvidljivem poslovnem okolju. Vključujejo tudi zapletene financiranje strukture, kot so izdaja delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov.

1.2. Kaj so podjetniške finance?

Podjetniške finance so osredotočene predvsem na finance v zgodnji fazi podjetij, start-upov ali hitro rastočih podjetij.

Te finance se osredotočajo na pridobivanje začetnega kapitala, upravljanje omejenih virov, strategije rasti, ocenjevanje tveganj in priložnosti ter pogosto vključujejo iskanje zunanjih virov financiranja, kot so tvegani kapital, posojila in subvencije.

Podjetniške finance so bolj dinamične in pogosto vključujejo večje tveganje zaradi nestabilnosti in nepredvidljivosti trga v zgodnjih fazah poslovanja.

Ključna razlika med tema dvema področjema je torej v velikosti in zrelosti organizacij, s katerimi se ukvarjajo, ter v naravi in obsegu finančnih strategij in pristopov, ki jih uporabljajo.

Poslovne finance so pogosto bolj strukturirane in predvidljive, medtem ko podjetniške finance zahtevajo večjo prilagodljivost in so bolj osredotočene na inovativnost in rast.

Poglejmo si nekaj najbolj pomembnih poglavij znotraj podjetniških financ:

2. Razumevanje finančnih izkazov

Finančni izkazi (ali računovodski izkazi), kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in denarni tokovi, so osrednji dokumenti, ki vam omogočajo vpogled v finančno stanje vašega podjetja.

Razumevanje in interpretacija teh izkazov je ključna sprejemanju informiranih odločitev in načrtovanju finančnih strategij za rast in uspeh vsakega podjetja.

Skoraj vsa ostala poglavja podjetniških financ izhajajo iz razumevanja finančnih izkazov. Vsi poslovni dogodki v podjetju se tako ali drugače odražajo v finančnih izkazih. Tudi uspešnost podjetja se na koncu meri skozi finančne izkaze.

Če torej želite obvladovati podjetniške finance, enostavno morate obvladovati finančne izkaze. Kratek povzetek treh osnovnih finančnih izkazov:

 • Izkaz uspeha prikazuje dobiček ali izgubo podjetja v določenem obdobju. Zajema podatke o prihodkih, odhodkih in dobičku.
 • Bilanca stanja kaže premoženje podjetja na določen dan. Sestavljena je iz dveh glavnih delov: sredstva (aktiva ali premoženje podjetja) in obveznosti – dolg ter kapital (pasiva).
 • Izkaz denarnih tokov razkriva gibanje denarja v preteklem poslovnem letu. Kaže prilive in odlive iz poslovnega računa in je ključen predvsem za razumevanje sposobnosti podjetja, da generira denar in financira svoje operacije.

Cilj podjetja je, da čim več prihodkov pretvori v dobiček, tega pa v prosti denarni tok.

2.1. Analiza finančnih kazalnikov

Iz finančnih izkazov izhaja tudi podrobnejša analiza finančnih kazalnikov. Analiza finančnih kazalnikov je bistvena za oceno finančne uspešnosti podjetja.

Z dobro analizo finančnih kazalnikov lahko prepoznamo močne in šibke točke podjetja ter identificiramo priložnosti za izboljšanje. Kazalnike lahko primerjamo tako z zgodovinskimi podatki, kot glavnimi konkurenti, panogo ali kako drugače.

Glavne skupine kazalnikov so:

 • Kazalniki gospodarnosti ali ekonomičnosti
 • Kazalniki donosnosti
 • Kazalniki likvidnosti in plačilne sposobnosti
 • Kazalniki financiranja
 • Kazalniki investiranja
 • Kazalniki obračanja (obratni kapital)

Poleg kazalnikov je smiselno, da ima vsako podjetje zastavljene tudi ključne indikatorje poslovanja (KPI), ki dodatno merijo za podjetje specifične kazalnike. Pri start-up podjetjih so to pogosto inovacijske metrike.

3. Finančno načrtovanje

Pomemben segment podjetniških financ je tudi finančno načrtovanje. Učinkovito načrtovanje in določanje proračunov po poslovnih funkcijah (ali drugače) sta ključna za finančni uspeh vašega podjetja.

Vsako podjetja, ki obvladuje podjetniške finance ima dobro izdelan finančni načrt.

Finančni načrt podjetja je strateški dokument (samostojen ali kot del poslovnega načrta), v katerem so določeni finančni cilji podjetja ter omogoča sprotno spremljanje finančnega poslovanja. Najpogosteje vključuje predstavitev trenutnega finančnega stanja podjetja in planirano poslovanje skozi temeljne finančne izkaze.

Finančni načrt služi kot:

 • osnova za načrtovanje prihodnosti,
 • podlaga za sprejemanje boljših poslovnih odločitev,
 • je orodje za določanje proračuna in spremljanje stroškov,
 • pripomoček za spremljanje finančne uspešnosti,
 • nenazadnje pa nam tudi omogoča hitrejšo identifikacijo težav.

Finančni načrt je lahko tudi odločen izobraževalni pripomoček za vse, ki želijo bolje spoznati podjetniške finance.

4. Viri financiranja – od začetnega kapitala do optimalne kapitalske strukture

Za uspešno in tekoče delovanje mora vsako podjetje zagotoviti zadostno količino finančnih sredstev. Ta potreba je še posebej izrazita pri hitro rastočih podjetjih ali tistih, ki si prizadevajo hitro rasti, saj takšna podjetja pogosto zahtevajo večje finančne vložke.

Podobno morajo podjetja, ki delujejo v industrijah z visoko kapitalsko intenzivnostjo, zagotavljati večje finančne vire.

Za ohranjanje tekočega poslovanja je ključnega pomena, da ima podjetje dovolj sredstev za pokrivanje svojih kratkoročnih finančnih obveznosti, kar se nanaša na likvidnost, in za ohranjanje dolgoročne sposobnosti odplačevanja dolgov, znane kot solventnost.

Poznamo več kot 10 različnih virov financiranja, ki jih delimo na lastniške in dolžniške vire financiranja ter nepovratna sredstva.

 • Lastniški kapital: Lastniški viri financiranja se nanašajo na koncept, da investitorji vložijo v kapitalski del pasive bilance in postanejo so-lastniki podjetja. Lastniški investitorji so običajno najprej podjetniški tim, kasneje lahko tvegani kapital ali zasebni skladni, v zadnji fazi rasti se podjetja financirajo tudi preko kotacije delnic na borzi.
 • Dolžniško financiranje: Dolžniško financiranje zajema različna posojila, od pridobivanje posojil od bank in lizing hiš, do izdaje obveznic in komercialnih zapisov. Zajema vse oblike posojil, od kratkoročnih, do dolgoročnih.
 • Subvencije in nepovratna sredstva: Zajema pridobivanje finančne pomoči s strani vlade, lokalnih organov ali neprofitnih organizacij v obliki subvencij ali nepovratnih sredstev.
 • Množično financiranje: Zbiranje finančnih sredstev od široke množice ljudi preko spletnih platform, kot je tudi Equito. Poznamo več oblik množičnega financiranja, od prednaročil, do lastniškega in dolžniškega množičnega financiranja.

Poznamo tudi nekaj drugih manj pogostih virov financiranja, kot je odprodaja terjatev, franšizing, »prodaj-in-najemi« ipd. Pomemben vir financiranja vsakega podjetja pa so seveda tudi zadržani dobički. Ključno je, da ima podjetje pravo kombinacijo virov po ugodni ceni.

4.1. Postopek pridobivanja virov financiranja

Pomemben del podjetniških financ je torej izvajanje celotnega postopka pridobivanja virov financiranja, ki je redko hiter in enostaven. Postopek zbiranja kapitala za podjetje vključuje več korakov, kot so:

 • Identifikacija finančnih potreb: Določitev velikosti finančnih virov, ki jih podjetje potrebuje ali za začetne stroške investicije ali za operativno delovanje podjetja. Prav tako določitev najbolj optimalne strukture financiranja.
 • Raziskava možnosti financiranja: Preučitev različnih možnosti financiranja in izbira tistih, ki najbolj ustrezajo potrebam podjetja. To običajno vključuje izdelavo liste potencialnih investitorjev (bank, skladov,…) ter strategije vzpostavljanja kontaktov.
 • Priprava poslovnega / finančnega načrta: Vsak vir ima svoje zakonitosti, med drugim tudi kakšno poslovno dokumentacijo je potrebno pripraviti. Tako pride v naslednji fazi izdelava podrobnega poslovnega načrta, ki vključuje finančne projekcije, cilje in strategijo podjetja. Lahko tudi v obliki »pitch deck«-a.
 • Iskanje potencialnih investitorjev ali poslovnih partnerjev: Sledi aktivno iskanje investitorjev ali potencialnih poslovnih partnerjev, ki so pripravljeni vložiti v podjetje. To običajno zajema obisk več bank, lizing hiš, ponudnikov tveganega kapitala, lahko tudi borznoposredniških družb, odvisno od želenih virov financiranja.
 • Pogajanja in sklepanje dogovorov: Zadnji korak so pogajanja o pogojih financiranja, obrestnih merah, deležih lastništva ali drugih ključnih vidikih in sklepanje dogovorov ter izpeljava celotnega postopka.

Velja še enkrat omeniti, da pridobivanje zunanjih virov financiranja pogosto zahteva kar nekaj časa ter napora, pripravo določene poslovne dokumentacije ter obisk in pogajanje z več potencialnimi ponudniki.

Specializirane finančne institucije kot je tudi Equito, pomagajo podjetnikom izpeljati celotni postopek, ter pridobiti najbolj primerne vire po najugodnejši ceni.

5. Finančna optimizacija poslovanja

Od finančnega načrtovanja in določanja ključnih kazalnikov poslovanja ter pridobivanja virov financiranja pridemo do finančne optimizacije poslovanja.

V sodobnem, hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je finančna optimizacija kot del podjetniških financ ključnega pomena za uspeh in trajnostno rast vsakega podjetja.

V osrčju te potrebe leži nenehno prizadevanje za izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in maksimiziranje dobička. Finančna optimizacija ni zgolj orodje za preživetje v konkurenčnih trgih, temveč je tudi osnova za inovacije, razvoj in širitev poslovanja.

5.1. Optimizacija obratnega kapitala

Obratni kapital je pokazatelj kratkoročne finančne zdravosti podjetja in predstavlja razliko med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi.

Optimizacija obratnega kapitala zahteva uravnoteženje med zagotavljanjem dovolj likvidnosti za tekoče poslovanje in minimizacijo stroškov financiranja.

Ključni elementi vključujejo upravljanje zalog, upravljanje terjatev in učinkovito upravljanje kratkoročnih poslovnih obveznosti. Cilj je zagotoviti, da ima podjetje dovolj sredstev za nemoteno delovanje brez nepotrebnega zadrževanja presežnih sredstev, ki ne prinašajo donosa.

5.2. Povečanje dobičkonosnosti

Dobičkonosnost je merilo uspešnosti podjetja in njegove sposobnosti ustvarjanja dobička iz poslovanja. Povečanje dobičkonosnosti je mogoče doseči na različne načine, vključno z optimizacijo stroškov, povečanjem prihodkov, diverzifikacijo izdelkov ali storitev in izboljšanjem operativne učinkovitosti.

Vključiti je treba tudi analizo cenovnih strategij, stroškovne analize in razumevanje tržnih trendov.

Poudarek pri povečanju dobičkonosnosti ni samo rezanje stroškov, vendar na ustvarjanju vrednosti za stranke, kar vodi do povečane prodaje in izboljšanja marž.

5.3. Upravljanje denarnega toka

Denarni tok je življenjska sila vsakega podjetja in predstavlja, kot smo omenili, gibanje denarja v in iz podjetja. Učinkovito upravljanje denarnega toka pomeni zagotavljanje, da ima podjetje vedno na voljo dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih finančnih obveznosti.

To vključuje načrtovanje prihodnjih prihodkov in izdatkov, spremljanje dejanskih denarnih tokov in prilagajanje poslovnih strategij za ohranjanje pozitivnega denarnega toka.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi upravljanju sezonskih nihanj in nepredvidenih izdatkov. Na podlagi denarnega toka mora podjetje zastaviti tudi smiselno strategijo, kaj bo s presežnimi denarnimi sredstvi.

6. Upravljanje s finančnim tveganjem v podjetju

Zadnje večje poglavje podjetniških financ, ki ga bomo omenili je upravljanje s tveganji. Prepoznavanje znakov finančnega tveganja je ključno za pravočasno ukrepanje in obvladovanje teh tveganj.

Primeri znakov, ki kažejo na finančna tveganja so:

 • Upad prodaje ali prihodkov
 • Naraščajoči stroški, ki presegajo pričakovanja
 • Slabo upravljanje z denarnimi tokovi
 • Visoka zadolženost in težave pri odplačevanju dolgov
 • Nihanje cen surovin ali valut, ki vplivajo na donosnost podjetja
 • Neuspešni projekti ali investicije, ki povzročajo izgube ipd.

Obvladovanje finančnega tveganja zahteva uporabo učinkovitih orodij in strategij, ki jih mora poznati direktor, finančni direktor oziroma odgovorni poslovodja.

V tem članki ne bomo šli pregloboko, ampak spodaj lahko najdete nekaj primerov prijemov obvladovanja finančnih tveganj, ki se jih lahko poslužujemo:

 • Sledenje in spremljanje financ: Redno spremljanje finančnih kazalnikov in spremljanje finančnih tveganj za pravočasno ukrepanje.
 • Načrtovanje proračunov: Uporaba proračunov in načrtovanja za boljšo predvidevanje finančnih potreb in tveganj.
 • Analize tveganj: Izvajanje temeljite analize tveganja, ki vključuje prepoznavanje, oceno in sprejemanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganj.
 • Diverzifikacija: Razširjanje poslovnih dejavnosti in trgov, da se zmanjša izpostavljenost posameznim tveganjem.
 • Rezerve in varnostni skladi: Ustvarjanje rezerv in varnostnih skladov za izravnavanje finančnih nihanj in nepredvidenih stroškov.
 • Zavarovanja: Sklenitev ustreznih zavarovalnih polic za zaščito pred nepredvidenimi dogodki, kot so naravne nesreče ali izguba ključnega premoženja.
 • Izobraževanje in usposabljanje: Neprestano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o finančnem upravljanju in obvladovanju tveganj.
 • Drugo: Uporaba pravilnih virov financiranja, pogajanja z dobavitelji in kupci, sistemi stroškovne učinkovitosti, kontroling ipd.

Učinkovito obvladovanje finančnega tveganja je ključno za ohranjanje finančne stabilnosti in trajnostnega poslovanja vsakega podjetja. S pravilno uporabo orodij, strategij in tehnik se zmanjša izpostavljenost različnim tveganjem ter zagotovi uspešno in varno poslovanje.

Podjetniške finance zajemajo tudi nekaj drugih tem, ki jih nismo podrobno omenili, od specifičnih stvari, kot je vzpostavitev plačilnega prometa, do širših področij, kot je vzpostavitev in izvajanje kontrolinga.

Vendar če zaključimo: Za vse podjetnike, lastnike podjetij in poslovodje je razumevanje in pravilna uporaba podjetniških financ ključnega pomena za dosego dolgoročnega uspeha.

Vzdrževanje in izboljšanje finančnega zdravja vašega podjetja zahteva nenehno pozornost in uporabo učinkovitih strategij. Edino z razumevanjem finančnih kazalnikov, uporabo finančnega načrtovanja, pravilnim upravljanjem finančnih dokumentov ter učinkovito uporabo finančnih virov je moč doseči stabilnost, rast in dolgoročni uspeh podjetja.